Lyhyt lähdeviite- ja lähdeluettelo-ohje sähköisille lähteilleAntti Pajala 1999, 2000, 2001, 2008, 2009, 2011, 2015, 2018

1. Yleistä

Lähdeviitteen tarkoitus sekä tavanomaisissa että sähköisissä lähteissä on yksiselitteisesti määritellä, mitä aineistoa tutkimuksen kirjoittaja tarkoittaa. Tavanomaista aineistoa käytettäessä ei lähdeluetteloon tarvitse merkitä, mistä kyseinen aineisto on saatavissa. Sähköisen lähdeaineiston osalta on lähdeviitteessä sen sijaan tarkasti ilmaistava, mistä ja millä tavoin aineisto on saatavissa.

Internet-tietoverkossa olevan materiaalin käyttöä hankaloittaa lähteiden kyseenalainen luotettavuus ja pysyvyys. Julkisten instituutioiden (esim. Euroopan unionin tai oman valtionhallintomme) julkaisemat www-dokumentit lienevät sisällöltään luotettavampia kuin yksityisten henkilöiden julkaisemat. Nykyisin suositut ns. Wikipediat (Internetissä kenen tahansa päivitettävissä olevat "tietosanakirjat") ovat niin ikään yksityisten ihmisten ylläpitämiä. Tutkittaessa vaikkapa uusimpia poliittisia liikkeitä saattavat toki yksityisen henkilön tai yhdistyksen www-sivut olla tutkimuksen kannalta korvaamattomia. Lähdekritiikin merkitystä ei voi kuitenkaan liiaksi korostaa. Toinen ongelma on www-sivujen ja muiden Internet-dokumenttien sijainti, se voi muuttua milloin tahansa. Pahimmillaan viitattua lähdettä ei enää myöhemmin löydy tai sitä ei ole edes olemassa. Tärkeät lähteet onkin syytä oheistaa paperille, levykkeelle tms. Sekavuutta saattaa aiheuttaa myöskin saman aineiston sijainti useissa eri osoitteissa.

Sähköisiä lähteitä tai niiden osia on varsin yksinkertaista kopioida omaan käyttöönsä. Muista kuitenkin tekijänoikeudet ja pyydä tarvittaessa lupa. Esimerkiksi grafiikkaa tai valokuvia ei saa kopioida omiin julkaisuihinsa editoituinakaan ilman alkuperäisen tekijän lupaa.

Sähköiset lähteet on tässä esityksessä jaettu kahteen tyyppiin. Yhtäällä ovat perinteisten julkaisujen kaltaiset sähköiset julkaisut, näitä ovat esimerkiksi CD-ROM tai DVD-ROM -tietosanakirjat, www:ssä julkaistut kirjojen sähköiset versiot sekä sähköiset aikakausijulkaisut. Näihin lähteisiin viitataan lähes samalla tavoin kuin perinteiseenkin lähteeseen. Hieman erilaista informaatiota tarvitaan viitattaessa muihin sähköisiin dokumentteihin, kuten www-sivuihin, keskusteluryhmiin, postituslistoihin tai tietokoneohjelmiin.

HUOMAA STANDARDI: Kuten tavanomaisiin lähteisiin viitattaessa, on sähköisiinkin lähteisiin viitattaessa olemassa useita eri standardeja. Ne poikkeavat toisistaan yleensä eri informaatiokenttien järjestyksen, välimerkkien tms. suhteen. Alla esiteltävä viittaustapa on suunniteltu yhteensopivaksi Politiikka-lehden standardin kanssa, joka löytyy joko Politiikka-lehden viimeiseltä aukeamalta tai sovellettuna ja esimerkein varustettuna tästä hyperlinkistä. Muita viittaustapoja käytettäessä alla olevat mallit saattavat olla sellaisinaan epäjohdonmukaisia. Esimerkit ovat fiktiivisiä. Tämä opas hyödyntää erilaisten standardien ja ehdotusten elementtejä soveltuvilta osiltaan. Käytetyt lähteet ja tekijän kommentit löytyvät viimeisestä luvusta.
 

2. Käsitteitä
 

Dokumentin tyyppi = julkaisutyyppi. Online tarkoittaa esim. www-sivua, sähköpostiviestiä, keskusteluryhmäartikkelia tai tietoverkon välityksellä käytettävää tietokantaa. CD-ROM on lyhenne sanoista Compact Disc Read Only Memory. DVD-ROM tarkoittaa Digital Video Disc Read Only Memory. Levyke tarkoittaa lerppua tai korppua. USB-massamuisti tarkoittaa esim. ns. muistitikkua.

URL = Uniform Resource Locator. URL viittaa johonkin absoluuttiseen osoitteeseen eli dokumentin paikkaan verkossa, ei itse dokumenttiin. Jos dokumentti siirretään URL:n kertomasta osoitteesta muualle, URL osoittaa tämän jälkeen virheelliseen paikkaan. URL kertoo myös tiedonsiirrossa käytettävän protokollan eli yhteystavan.

URL koostuu eri elementeistä. Esimerkiksi URL:http://users.utu.fi/anpaja/viitteet/norm_viite.html koostuu seuraavista osista:
 

http, ftp Protokollia: Hyper Text Transfer Protocol (http) ja File Transfer Protocol (ftp)
: Kaksoispiste erottaa varsinaisen osoitteen ja yhteystavan toisistaan
//users.utu.fi Internetissä sijaitsevan tietokoneen (serverin eli palvelimen) osoite eli nimi
/anpaja/viitteet/ Hakemistopolku kyseisessä tietokoneessa
norm_viite.html www-selaimen esittämän tiedoston nimi, .htm ja .shtml tarkoittavat hypertekstisivutyyppiä, .gif ja .jpeg tarkoittavat kuvaa. Eri tiedostotyyppejä on runsaasti.

 

3. Perinteisen julkaisun kaltaiset sähköiset dokumentit
 

Nootitus tekstissä noudattaa perinteisten lähteiden nootitustapaa. Nykyisin lähes journaalit ovat saatavilla sähköisessä muodossa, mutta viite voi osoittaa myös painettuun versioon. (Tämä helpottaa usein lähdeviitteiden kirjoittamista.)

Mallissa mainitut kentät täytetään lähdeluettelossa tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan:

Tekijän Sukunimi, Etunimi. julkaisu/päivitysvuosi. Dokumentin nimi. Dokumentin tyyppi. Kustantaja, kustantajan Paikkakunta. Painos/Versio. Päivitetty pp.kk.vvvv. Viitattu pp.kk.vvvv. Mahdolliset huomautukset. URL:protokolla://koneen.nimi.tunnus/hakemisto/polku/perille/dokumentti.tyyppi.

Esimerkki: CD-ROM-kirja

Kupiainen, Ewert. 1997. Things Vs. Other Things . CD-ROM. Universitas Press, Luxemburg.

Esimerkki: painetun kirjan www-versio

Kupiainen, Ewert. 1994. Things and Beyond. Online. Presshus, Helsinki. Viitattu 9.11.1998. Vaatii salasanan. URL:http://hus.haakana.fi/ewert/docs/sy_po.shtml.

Esimerkki: artikkeli sähköisessä kausijulkaisussa

Kuusisto, Markus ja Leppä, Tapio. 2003. Kupiainen's Things: The Causal Model. Journal of Political Things 14:2. Online. Viitattu 22.10.1996. URL:http://some.server.com/journal/14_2/tot_mak.shtml.
 

4. Muut sähköiset dokumentit
 

Nootitus tekstissä noudattaa perinteisten lähteiden nootitustapaa.

Mallissa mainitut kentät täytetään lähdeluettelossa tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan:

Vastuuhenkilö tai -yhteisö. julkaisu/päivitysvuosi. Nimi tai Otsikko. Emodokumentin tms. nimi. Dokumentin tyyppi. Versio. Julkaistu pp.kk päivitetty/Lähetetty pp.kk.vvvv. Viitattu pp.kk.vvvv. Mahdolliset huomautukset. URL:protokolla://internet.nimi. tunnus/hakemisto/polku/perille/dokumentti.tyyppi.

Esimerkki: WWW-sivu, julkaisijana järjestö

Association of Unclear Concepts. 1997. The Problem of Things: Some Relational Aspects. Online. Päivitetty 2.9.1997. Viitattu 3.6.1998. URL:http://www.what.com/docs/asps/ post_fubar.shtml.

Esimerkistä tiedetään, että www-sivu on julkaistu vuoden 1997 aikana, muttei tarkkaa päivämäärää. Jos edes julkaisuvuotta ei tiedetä, mutta päivitysaika tiedetään, käytetään sitä.

Esimerkki: sähköpostiviesti

Kupiainen, Ewert. 1993. Let me remind you of the current things. Online. Sähköpostiviesti tekijälle 2.3.1993. Viitattu 27.8.1993.

Viestin nimi tulee sähköpostiviestin otsikkokentästä.

Esimerkki: uutisryhmään (netnews) lähetetty viesti

Kupiainen, Ewert. 1995. Re: That thing. Online. Postitettu 12.10.1995 ryhmään alt.science.things.uhh. Viitattu 14.11.1995.

Otsikko saadaan postitetun artikkelin otsikkokentästä. Re: = reply = vastine.

Esimerkki: tietokoneohjelma

Kupiainen, Ewert. 1996. Easy Solver for NP-Complete Problems . Tietokoneohjelma. Versio 1.2a. Trivial Calculators Inc, Los Angeles.

Julkaisija sekä julkaisijan paikkakunta on mainittu tietokoneohjelmassa kuten tavanomaisissa lähteissä.
 

5. Lopuksi
 

Politiikka-lehden lähdeluettelostandardissa on esim. www-sivun tai sähköpostiviestin lähdeviitteen merkitsemisessä ongelmana, että julkaisun vuosiluku on tekijöiden nimien perässä. Osassa sähköisiä lähteitä on kuitenkin mainittava myös julkaisupäivämäärä tai lähetys/vastaanottamisajankohta. Vuosiluku toistetaan tällaisissa tapauksissa päiväyksen yhteydessä, vaikka se on lähdeviitteessä mainittu (tekijän jälkeen) jo aiemmin.
 

6.Oppaan tekemisessä käytetty materiaali:
 

Kansainvälinen standardi:

ISO 690-2, osia saatavana: URL:http://www.nlc-bnc.ca/iso/tc46sc9/standard/690-2e.htm.

Kansallinen standardi:

Suomen Standardoimisliitto. 1998. SFS 5831: viittaaminen sähköisiin dokumentteihin tai niiden osiin. Suomen standardoimisliitto SFS ry, Helsinki. (Perustuu standardiin ISO 690-2.)
 

Muut materiaali:

Heinisuo, Rami ja Kai Ekholm. 1997. Elektronisen viittaamisen opas. Jyväskylän yliopiston kirjasto, Jyväskylä.

Honkasalo, Riku. 1997. Tietoverkot politologisen tutkimuksen lähdemateriaalina: Tietoliikenneresurssien merkitseminen lähdeluetteloon. Online. Versio 1.2. Päivitetty 4.9.1997. Viitattu 15.12.1998. URL:http://www.utu.fi/%7erikhon/esitys.htm.

Lehtonen, Kari. 1997. Internet-lähteisiin viittaaminen. Online. Päivitetty 20.3.1998. Viitattu 15.12.1998. URL:http://www.hit.fi/~lehtonen/intlviitx.shtml.

Onnela, Tapio et al. 1997. Historioitsijan InternetOpas: viittaus internet-lähteisiin . Online. Päivitetty elokuussa 1997. Viitattu 15.12.1998. URL:http://www.utu.fi/hum/historia/kh/iopas/viittausopas.shtml.

Page, Melvin E. 1995. A Brief citation Guide for Internet Sources in History and the Humanities Online. Versio 1.1. Julkaistu 30.10.1995. Viitattu 15.12.1998. URL:http://www.sfu.ca/politics/cite.shtml.

Roinila, Markku. 1996. Internet-lähteisiin viittaaminen: alustava katsaus. Online. Viitattu 15.12.1998. URL:http://www.helsinki.fi/~mroinila/katsaus.htm.

Teknillisen korkeakoulun kirjasto. 1998. Elektronisten dokumenttien merkitseminen lähdeluetteloon. Online. Päivitetty 24.6.1998. Viitattu 15.12.1998. URL:http://www.hut.fi/Yksikot/Erillislaitokset/Kirjasto/Informatiikkakurssit/Tietoiskut/e-viite.shtml.

Formats for Citing Electronic Sources (APA, MLA and others): http://www.aplus.net/docs/facts/formats-for-citing-electronic-sources.htm


Copyright 1999, 2000, 2001, 2008, 2009, 2011, 2015, 2018 © Antti Pajala.

Versio 2.1

Päivitetty 19.9.2018

Kommentit ja ehdotukset osoitteeseen antti.pajala@utu.fi