Kulttuurihistorian peruskurssi syksyllä 2008

HARJOITUSTEHTÄVÄ

Peruskurssin harjoitustehtävässä opiskelija laatii kahden opintopisteen (6 sivua) laajuisen kirjoituksen. Opiskelija kirjoittaa analyysin yhdestä tutkimusartikkelista. Harjoitustyön edellytetään käsittelevän artikkelin eri puolia harkiten ja ajatuksella. Siksi on vältettävä pelkän referaatin kirjoittamista ja artikkelissa esiintyvien käsitysten ja tietojen toistamista sellaisenaan.

Yliopiston opiskelijat palauttavat harjoitustehtävän paperitulosteena viimeistään 15.12.2008 Sakari Ollitervolle, avoimen yliopiston opiskelijat Hanne Koivistolle. Tehtävän voi tuoda kulttuurihistorian toimistoon (Sirkkala, Kaivokatu 12, keltainen rakennus, 3. krs) tai lähettää Sakarille tai Hannelle osoitteella Kulttuurihistoria, 20014 Turun yliopisto.

Tässä vielä ohjeita harjoitustehtävän kirjoittamiseen:

1. Kiinnitä huomiosi artikkelin pääasioihin. Ajattele sen rakennetta, esitystapaa ja johdonmukaisuutta. Jäsentele myös oma tekstisi. Anna harjoitustyöllesi nimi ja käytä väliotsikoita. Tärkeää on, että itse ymmärrät, mitä kirjoituksessasi sanot.

2. Syvenny kysymyksenasetteluun:
- Mikä on tutkimuksen aihe, miten tutkimustehtävä ilmaistaan, määritellään ja esitetään lukijalle?
- Onko tutkimustehtävä muotoiltu konkreettiseksi tutkimuskysymykseksi?
- Mitä tutkija kertoo soveltamastaan tutkimusmenetelmästä? Esitteleekö tutkija tutkimuksensa näkökulman, jonka kautta hän aihettaan lähestyy ja tarkastelee?
- Miten tutkija tuo esille rajatun aiheensa yhteydet laajempiin historiallisiin kokonaisuuksiin (konteksti)?
- Käytetäänkö tutkimuksessa sellaisia käsitteitä, joiden ymmärtämiseen tutkija kiinnittää erityistä huomiota?

3. Kiinnitä huomiota siihen, millaisia lähteitä ja millaista tutkimuskirjallisuutta tutkija käyttää.

4. Syvenny argumentaatioon:
- Arvioi vastauksia, jotka tutkija kysymykseensä antaa. Pelaavatko tutkimuskysymys ja vastaukset hyvin yhteen? Vastaako tutkimus asettamaansa tutkimustehtävään?
- Pohdi mahdollisuuksien mukaan sitä tapaa, miten tutkija käsityksensä muodostaa, esittää ja perustelee. Miten tutkija argumentoi?

5. Historiallinen muutos ja jatkuvuus:
- Kuinka tutkimus mielestäsi onnistuu välittämään tutkimuskohteen, kulttuurin, ihmisten ja asioiden historiallisuuden?
- Pohtiiko tutkija tietoisesti menneisyyden yhteyttä nykyhetkeen, menneisyyden ja nykyisyyden eroja ja yhtymäkohtia?

6. Harjoitustyötä kirjoitettaessa on mahdollista pitää mielessä ja huomioida myös seuraavia seikkoja: Mitkä artikkelin ajatukset, väitteet ja havainnot jäivät erityisesti mieleen? Mikä on artikkelin keskeinen ajatus ja perimmäinen sanoma? Mistä haluaisit kuulla ja lukea enemmän?

Harjoitustehtävän päämäärä on siis antaa opiskelijalle ensimmäinen mahdollisuus syventyä henkilökohtaisesti kulttuurihistoriallisen tutkimuksen ymmärtämiseen ja lukemalla omaksutun käsityksen kirjalliseen ilmaisuun.

HARJOITUSTEHTÄVÄN TUTKIMUSARTIKKELIT

Listan linkit toimivat yliopiston koneissa, mutta loppuun on koottu viisi artikkelia, jotka avautuvat myös kotikoneilla (pdf-muodossa). Valitse siis näistä artikkeleista yksi harjoitustehtäväsi kohteeksi.

Bestor, Jane Fair: Marriage Transactions in Renaissance Italy and Mauss's Essay on the Gift, Past and Present, No. 164, Aug., 1999, 6-46.

Bitel, Lisa M.: "In Visu Noctis": Dreams in European Hagiography and Histories, 450-900, History of Religions, Vol. 31, No. 1 (Aug., 1991), 39-59.

Bradley, Keith: Animalizing the Slave: The Truth of Fiction, Journal of Roman Studies, Vol. 90 (2000), 110-125.

Bynum, Caroline Walker: Fast, Feast, and Flesh: The Religious Significance of Food to Medieval Women, Representations, No. 11 (Summer, 1985), 1-25.

Darnton, Robert: The High Enlightenment and the Low-Life of Literature in Pre-Revolutionary France, Past and Present, No. 51 (May, 1971), 81-115.

Davis, Natalie Zemon: The Sacred and the Body Social in Sixteenth-Century Lyon, Past and Present, No. 90 (Feb., 1981), 40-70.

Finn, Margot: Working-Class Women and the Contest for Consumer Control in Victorian County Courts, Past and Present, No. 161, Nov., 1998, 116-154.

Goltermann, Svenja: Exercise and perfection: embodying the nation in nineteenth-century Germany, European Review of History, Volume 11, Number 3 (Autumn 2004), 333-346.

Johnson, James H.: Musical Experience and the Formation of a French Musical Public, The Journal of Modern History, Vol. 64, No. 2 (Jun., 1992), 191-226.

Kittler, Friedrich: Gramophone, Film, Typewriter, October, Vol. 41 (Summer, 1987), 101-118.

Koshar, Rudy: 'What Ought to Be Seen': Tourists' Guidebooks and National Identities in Modern Germany and Europe, Journal of Contemporary History, Vol. 33, No. 3 (Jul., 1998), 323-340.

Laitinen, Riitta: Nighttime Street Fighting and the Meaning of Place: A Homicide in a Seventeenth-Century Swedish Provincial Town, Journal of Urban History, Vol. 33, No. 4 (2007), 602-619.

Ozouf, Mona: Space and Time in the Festivals of the French Revolution, Comparative Studies in Society and History, Vol. 17, No. 3 (Jul., 1975), 372-384.

Schivelbusch, Wolfgang: The Policing of Street Lighting, Yale French Studies, No. 73 (1987), 61-75.

Schwartz, Vanessa R.: Museums and Mass Spectacle: The Musee Grevin as a Monument to Modern Life, French Historical Studies, Vol. 19, No. 1 (Spring, 1995), 7-26.

Stearns, Peter N. & Haggerty, Timothy: The Role of Fear: Transitions in American Emotional Standards for Children, 1850-1950, The American Historical Review, Vol. 96, No. 1 (Feb., 1991), 63-94.


Jos yllä mainitut linkit eivät toimineet, tästä ovat ladattavissa Bitelin, Davisin, Kosharin, Laitisen ja Schivelbuschin artikkelit.


RUOTSIN-, SAKSAN- JA RANSKANKIELISET ARTIKKELIT

Harjoitustehtävän voi tehdä myös ruotsin-, saksan- ja ranskankielisistä artikkeleista. Jos allaolevassa listassa ei ole linkkiä, silloin teksti löytyy kulttuurihistorian seminaarikirjastosta, josta sen voi lainata (normaalin lainausmenettelyn mukaan). Mahdollisia artikkeleita ovat:

Chartier, Roger: L'histoire entre recit et connaissance, MLN, Vol. 109, No. 4, French Issue (Sep., 1994), 583-600.

Chartier, Roger: Richardson, Diderot et la lectrice impatiente, MLN, Vol. 114, No. 4, French Issue (Sep., 1999), 647-666.

Mandrou, Robert: L'Historiographie francaise des XVIe et XVIIe siecles: Bilans et perspectives, French Historical Studies, Vol. 5, No. 1. (Spring, 1967), 57-66.

Ilmakunnas, Johanna: "Adelsdamen som konsument på 1700-talet", Historisk Tidskrift för Finland 2/2004, 116-134.

Krebs, Wolfgang: Kultur, Musik und der 'Untergang des Abendlandes'. Bemerkungen zu Oswald Spenglers Geschichtsphilosophie, Archiv für Musikwissenschaft, 55. Jahrg., H. 4. (1998), 311-331.

Lähteenmäki, Maria: "En sjukdomsdrabbad familj i norr. Hur förebyggandet av tuberkulos påverkade allmogens levnadsvanor", Historisk Tidskrift för Finland 3/2004, 193-209.