Kärndata för texten
Ordlista för texten

Vuxenmobbning vanligare än vi tror

Våld i arbetslivet – dyrt och tragiskt

VASA (Hbl 9.2.1993) Mobbning förekommer på många arbetsplatser. På det personliga planet är mobbningen alltid en tragedi och för arbetsgivaren innebär den störningar i produktiviteten. För samhället, offret och för arbetsgivaren innebär mobbningen dessutom kostnader. Breda befolkningsutredningar som gjorts i Sverige visar att 3,5 procent av alla anställda drabbas av mobbning i någon form. Om man förutsätter att procenten i Finland är ungefär lika stor innebär det att mobbning på arbetsplatsen är verklighet för ungefär 80 000 finländare.

Den häpnadsväckande uppgiften presenteras av docent Heinz Leyman. Heinz Leyman har i över tio års tid forskat i vuxenmobbning. Han är psykiater och docent i arbetspsykologi. Leyman är verksam i Sverige och i Tyskland. Han föreläste om vuxenmobbing vid ett seminarium som ordnades av landskapsföreningen Folkhälsan i Österbotten. Seminariet inleddes an skådespelarna Lilli Sukula-Lindholm och Ann-Cathrine Fröjdö med pjäsen Uppför Nedförsbacken. Pjäsen handlade on relationer och mobbning på en arbetsplats.

Stora förluster

– Ser man på kostnadssidan så handlar mobbningen om stora pengar. Storleksordningen är tio miljarder och då finns inte den mobbades läkemedels- och terapikostnader inräknade i summan, omfattningen och de stora ekonomiska värden som står på spel borde ligga i allas intresse att komma till rätta med problemet, säger Leyman.

Leyman var bekymrad över hur rättslös den mobbade vanligen är. Rättslösheten är faktisk och oberoende av på vilken nivå mobbningen förekommer.

– Risken för att den mobbade också förlorar sina legitima påverkningsmöjligheter är överhängande. Facket står vanligen på majoritetens sida och om man inte får facket med sig då har man samtidigt förlorat möjligheten att få frågan prövad i arbetsdomstol, understryker Heinz Leyman.

Vid seminariet redogjorde han för flera praktiska exempel från olika arbetsplatser i Sverige. Bland annat berättade han om lastbilschauffören som fick ont i ryggen, ett ryggskott. Chauffören tog sig till arbetsplatsläkaren som genast konstaterade att hälften av chaufförens kolleger redan hade besökt läkarmottagningen med liknande bekymmer.

– Läkaren skrev ut smärtstillande mediciner och ordinerade vila. Men samtidigt sade han att chauffören skulle hälsa arbetsledaren att sitsarna i bilarna är olämpliga, så länge ingenting görs åt sitsarna i lastbilarna kommer chaufförerna att dras med ryggproblem.

Chauffören gick med hälsningen till sina arbetsledare som konstaterade att företaget just då var inne i ett annat investeringsprogram och att bilarnas sitsar måste åtgärdas senare. Då kontaktade chauffören facket där ombudsmannen snabbt avvisade honom med motiveringen att det nu var mars och att det inte gick att ta upp sitsarna nu då man höll på med löneförhandlingarna. Då chauffören inte gav upp utan hävdade sin rätt så visade det sig att arbetsgivaren och facket sinsemellan då chauffören var sjukskriven kommit överens om att han skall omplaceras.

– Chauffören omplacerades i lagret där hans uppgift bestod i att lyfta tunga pappaskar. På den arbetsplatsen hade chauffören stämplats som en bråkmakare, han skulle omplaceras. Hur tunga pappaskar och en dålig rygg går ihop vet jag inte, undrade Leyman.

Han berättade om en kvinnlig svetsare som på sin arbetsplats mobbades länge och ihärdigt. Först blev det kortare sjukskrivningar som sedan småningom ledde till allt längre sjukskrivningar. Senast Leyman hört om fallet hade den kvinnliga svetsaren varit sjukskriven i fyra år.

Gemensam nämnare för alla de fall Leyman beskrev var att ingen egentligen tog tag i det egentliga problemet som senare utvecklat sig till regelrätt mobbning.

– Samtliga mobbningsfall börjar med helt vanliga konflikter. Ändå ligger problemet inte i konflikten utan i den situation som utvecklar sig kring konflikten. Människor som mobbas, mobbas sällan för att det är de som avviker. Men om en konflikt av någon orsak har fastnat kring en person så tar omgivningen gärna fasta på de personliga drag personen ifråga bjuder på.

Manipulering

Mobbning handlar om manipulering. Det kan man göra på många olika sätt. Man kan förvränga kommunikationen. Man talar inte till offret, låter inte sig tilltalas av offret. Man kan frysa ut personen, komma med ständig kritik, visa förakt via kroppsspråket. Offrets anseende kan nagelfaras, förtal och illasinnade rykten hör till mobbarnas verktyg. Sedan kan man på arbetsplatsen också ta till omplaceringar, offret kan isoleras eller ges kränkande arbetsuppgifter.

– Jag vet om en person som ensam förflyttades till ett tomt nedlagt lager. Där skulle han finnas hela dagen utan att ha några egentliga arbetsuppgifter. Sedan då man började fundera om han verkligen finns på plats på förskriven tid lät man installera ett stämpelur i den tomma lagerbyggnaden, berättar Heinz Leyman.

– Kännetecken på mobbning eller psykiskt våld på arbetsplatsen är att övergreppen är systematiska, täta och att de pågår långa tider och upplevs negativt.

Övergreppen kan ske på samma nivå. I 40 procent av mobbningsfallen är det arbetskamrater på samma nivå som mobbar någon annan anställd. I en tredjedel av fallen handlar det om övergrepp uppifrån nedåt medan det i tio procent av fallen förekommer fall där anställda mobbar sin chef.

I Sverige har man årligen kunnat konstatera ungefär 300 självmord där offret har en mobbningsbakgrund.

Den viktigaste förebyggande åtgärden Heinz Leyman påtalar är utbildningen av arbetsledare. De måste läras att hantera konflikter och i att vara lyhörda för situationer som kan leda till mobbning. Genom att organisera arbetet så att medbestämmandet ökar kan kommunikationen förbättras. Då jobbet planeras, utförs och kvalitetsbedöms tillsammans har man samtidigt skapat en arbetsmiljö där mobbningen helt enkelt inte kan slå rot.

Heinz Leyman har skrivit flera böcker på temat mobbning. I boken Ingen annan utväg beskriver Leyman händelseförloppet där en kvinna först mobbades, slogs ut från arbetslivet och sedan begick självmord. I boken När livet slår till beskriver Leyman offersituationer, följdhändelser och psykiska problem. Boken Vuxenmobbning som handlar om psykiskt våld i arbetslivet skrev Leyman 1986.

Ralf Sundberg

Publiceringstillstånd (Ilkka Norri):
Telefonsamtal med Richard Brander (nyhetschef) 5.8.2004, e-postbrevväxling med chefredaktör Barbro Teir 5.-6.8.2004, telefonsamtal med redaktör Ralf Sundberg 6.8.2004.

Alkuun


KÄRNDATA för ett referat angående texten Våld i arbetslivet - dyrt och tragiskt (Ilkka Norri)

Att skriva ett referat

Tillbaka till Sastamala-sidan
Tillbaka till Salo-sidan


Artikeln Våld i arbetslivet - dyrt och tragiskt

Uppgifterna i artikeln presenterades av Heinz Leyman

Kännetecken på mobbning eller psykiskt våld på arbetsplatsen är att övergreppen

Mobbning handlar om manipulering. Man

Problemets omfattning:

Konsekvenser för olika parter:

Den viktigaste förebyggande åtgärden Heinz Leyman påtalar är utbildningen av arbetsledare. De måste läras att

Arbetet borde

tillsammans > samtidigt skapar man en arbetsmiljö där mobbningen helt enkelt inte kan slå rot.

Alkuun