Oikeus, uskonto ja moraali Pohjois-Euroopassa: perhestrategioiden muutokset 1100-1600
OIKEUS, USKONTO JA MORAALI POHJOIS-EUROOPASSA:
PERHESTRATEGIOIDEN MUUTOKSET 1100 - 1600


    IN ENGLISH             PÅ SVENSKA

 
Tiedustelut: mia.korpiola(at) helsinki.fi
Päivitetty syyskuussa 2008

 

   

  ESITTELY

Keskiajan perheen, avioliiton ja sukupuolten tutkimus on jo kaksi- kolmekymmentä vuotta elänyt renessanssiaan Euroopassa. Pohjoismaat ovat heränneet selvästi myöhemmin tähän tutkimukseen. Lisäksi pohjoismaisen tutkimuksen ongelmana on ollut sen kansallisuus kahdessakin suhteessa: ensinnäkään tutkimusta ei ole suhteutettu yleisempään eurooppalaiseen tai edes pohjoisempaan kehitykseen.

Toiseksi tutkimukset on perinteisesti kirjoitettu kansallisilla kielillä, mikä varsinkin Suomen osalta suurelta osin estänyt tehokkaasti osallistumisen sekä pohjoismaisiin että laajempiin keskusteluihin. Edes kotimaassa saati kansainvälisesti ei myöskään historioitsijoiden, oikeushistorioitsijoiden ja teologien yhteydenpito ole ollut niin tiivistä kuin olisi voinut toivoa. Kun tutkimustulokset eivät ole levinneet laajempaan tietoisuuteen, Pohjoismaita ei edes aina ole mielletty osaksi keskiaikaista yleiseurooppalaista kulttuuria.

Työryhmällä "Oikeus, uskonto ja moraali Pohjois-Euroopassa: perhestrategioiden muutokset 1100-1600" on tästä syystä monipuoliset tavoitteet: alan tutkijoiden yhteistyön ja tutkijakoulutuksen tehostaminen Suomessa, Pohjoismaissa ja Itämeren alueella, aidon poikkitieteellisyyden edistäminen sekä aktiivinen osallistuminen alan kansainväliseen keskusteluun. Työryhmän jäsenten vireillä olevista tutkimuksista voi tiivistää seuraavia yhteisiä kysymyksiä:

 • Kanoninen eli katolisen kirkon oikeus Ruotsissa: perhettä koskevat instituutiot
 • Kirkollisen ja maallisen oikeuden suhde ja muutos uudella ajalla
 • Avioliitto eri säätyjen strategiana
 • Avioliitto, omistus ja perimys sukupuolisidonnaisina ilmiöinä
 • Modernin avioliittokäsityksen synty: avioliittoperhe yksikkönä
 • Modernin oikeussubjektin synty

Ryhmän rahoituskausi on toistaiseksi päättynyt, mutta ryhmän jäsenet järjestävät edelleen tapaamisia, ryhmässä käsiteltyjä artikkeleita toimitetaan parhaillaan julkaisukuntoon, ja uudetkin tutkijat voivat hyvin ottaa yhteyttä yhteistyön merkeissä. Kansainvälisen symposiumin järjestäminen ja rahoittaminen kuuluu tulevaisuuden suunnitelmiin.Sivun alkuunTOIMINTASUUNNITELMA


1. Verkostoituminen


Osanottajat ovat perustaneet keväällä 2000 kotimaisen tutkija(koulutus)verkoston keskiajan perheen, avioliiton ja sukupuolen tutkijoille. Se on kokoontunut kaksi kertaa vuonna 2000 ja kaksi kertaa keväällä 2001. Ryhmä osallistui toukokuussa 2001 Turussa pidettyyn Glossa r.y.:n seminaariin "Täältä ikuisuuteen", jossa Mia Korpiola piti alustuksen. Marraskuussa 2001 pidettiin vuorokauden mittainen seminaari, joka valmisteli osanottajien tulevia artikkeleja sekä Villa Lantessa pidettyä workshopia Leedsin IMC-konferenssin alustusten pohjalta.

Aluksi kulut katettiin osallistujien ja heidän laitostensa varoista, mutta keväästä 2001 on ollut käytettävissä Suomen Kulttuurirahaston apuraha sekä eräitä yksityisiä stipendejä. Verkostoon kuuluu alan tutkijoita aina opiskelijoista kokeneisiin tutkijoihin, ja uusiakin osanottajia toivotaan. Verkostolle on olemassa käytännön tilaus jo siitäkin syystä, että kaikissa yliopistoissa ei löydy sellaista luontevaa keskustelu- ja yhteistyöforumia, joka tukisi alan tutkijoita. Työryhmän jäsenet pääsevät myös hyötymään toistensa tutkimustuloksista omaa työtään silmälläpitäen. Verkosto hakee myös keskustelu- ja yhteistyömuotoja muiden jo olemassa olevien instanssien kanssa.

Pohjoismaissa on jo olemassa vastaava verkosto (Family, Marriage and Property Devolution in the Nordic Middle Ages), jonka pohjalta pidettiin Kungälvissä, Ruotsissa, 4.-6.12.1998 Workshop on family, marriage and principles of property devolution during the Middle Ages. Alustajina kuultiin tutkijoita Pohjoismaista, Englannista ja Yhdysvalloista. Workshopin ideana oli paitsi tutustuttaa alan pohjoismaiset tutkijat toisiinsa, myös miettiä, kuinka pohjoismaista tutkimusta voitaisiin tehdä laajemmin tunnetuksi maailmalla. Tätä tavoitetta toteuttamaan päätettiin julkaista kirjana artikkeleiksi muokatut alustukset. Antologia Family, Marriage and Property Devolution in the Middle Ages onkin tullut painosta kesällä 2000. Sen toimittaja on professori Lars Ivar Hansen Tromsøn yliopistosta Norjasta.

3-5. elokuuta 2006 ryhmä osallistui konferenssin Regional Variations of Matrimonial Law and Custom - Europe 1150-1650 järjestämiseen, lisätietoja os. http://users.utu.fi/anulah/regional/regional.htm Konferenssin pohjalta työstetään kansainvälistä julkaisua, joka ilmestyy vuonna 2009.


Työryhmälle on luotu kotisivut internetiin osoitteeseen http://www.iki.fi/anulah/oili.html ja näihin sivuihin voi tutustua myös englanniksi ja ruotsiksi. Sivuilla esitellään hankeen taustaa ja tutkijoita.2. Tutkijakoulutus

Työryhmän puitteissa on tarkoitus tukea opinnäytetöitään tekeviä aloittelevia tutkijoita kolme kertaa vuodessa pidettävissä seminaareissa (2000-2004, 2005- harvempia tapaamisia). Näissä käsitellään tutkijoiden tutkimusteemoja ja annetaan sellaista temaattista ohjausta, johon kotiyliopistoissa välttämättä ei ole mahdollisuuksia. Lisäksi luodaan työryhmän jäsenille tietty yleistietämys asiasta lukulistojen avulla. Listojen kirjallisuutta käsitellään myös seminaareissa. Tarkoituksena on lisätä tutkimuksellista itseymmärrystä ja poikkitieteellisyyttä harjoittelemalla samojen lähteiden lukemista eri tieteenalojen näkökulmasta. Metodologista ohjausta on tarkoitus antaa esittelemällä eri lähdetyyppejä ja niiden käyttöä lähteinä.

Työryhmän jäsenet osallistuvat aktiivisesti myös kotimaiseen keskiajan tutkijatoimintaan. Työryhmän jäsenet pitivät useita alustuksia esimerkiksi kotimaisessa Dies Mediaevales 2000 -konferenssissa, jonka teemana oli "Keskiaika keskuudessamme", Olavinlinnassa 14.-15.10.2000. Työryhmän jäsenet osallistuivat alustuksin myös Dies Mediaevales 2002 -konferenssiin, joka järjestettiin Turussa 25.-26.10.2002.

Vuonna 2002 ryhmä kokoontui kolme kertaa, merkittävin tapaaminen oli marraskuussa, kansainvälisessä seminaarissa Villa Lantessa, Roomassa (ks. seuraava kohta). Tapaamisia on järjestetty myös vuosina 2003-2004 muutamia kertoja vuodessa. Niissä on käsitelty kirjoittajien artikkeli- ja väitöskirjaluonnoksia. Vuoden 2005 jälkeen toiminta on jatkunut pienempinä tapaamisina, yhteisinä konferenssimatkoina ja tutkimushankkeina. Monet ryhmän jäsenistä ovat väitelleet ryhmän toiminnan käynnistyttyä, ja parhaillaan on meneillään tai aluillaan useita yhteisiä postdoc-hankkeita, joista osaan on saatu rahoitusta Suomen Akatemialta.3. Osallistuminen kansainväliseen keskusteluun

Työryhmän tavoitteena on parantaa alaa koskevan suomalaisen tutkimuksen tietämystä ulkomailla ja tuoda tutkimuksillaan oma kontribuutionsa kansainväliseen keskusteluun. Tätä tavoitetta toteutetaan kolmessa vaiheessa, minkä lisäksi ryhmä kannustaa jäseniään laatimaan ja jukaisemaan yksittäisiä artikkeleita kansainvälisissä julkaisuissa.

 1. IMC Leeds heinäkuu 2001

  Työryhmän jäsenillä oli kaksi kolmen alustuksen sessiota Leedsissä, Englannissa heinäkuussa 2001 järjestettävässä kansainvälisessä keskiajan kongressissa (Eighth International Medieval Congress, Leeds, 9-12 July 2001). Kongressin erityisteemaksi oli valittu Domus ja familia.

  Työryhmä järjesti kongressissa kaksi sessiota otsikolla "Family, Law, and Strategies in Medieval Scandinavia", jossa jäsenet pitivät alustuksia tutkimusaiheistaan. Niistä ensimmäisen teema oli "Networks and Property Strategies", ja siinä alustivat Tuula Hockman ja Anu Lahtinen, "vierailijana" Agnes Arnórsdóttir Tanskasta. Puheenjohtajana toimi Lars Ivar Hansen Tromssan yliopistosta. Toinen sessio oli nimeltään "Canon Law Marital Rules in Late Medieval Sweden", ja sen puhujat olivat Mia Korpiola, Kirsi Salonen ja Tuula Rantala, puheenjohtajana Jyrki Knuutila. Tavoitteena oli lisätä laajempaa tietämystä pohjoismaisesta keskiajan perheeseen liittyvästä tutkimuksesta, mutta osallistujille koitui tilaisuudesta muutakin hyötyä palautteen ja tutkijayhteyksien muodossa. Leedsissä esitettäviä alustuksia käsiteltiin työryhmän seminaareissa etukäteen ja ne muodostavat pohjan myös julkaisuhankkeelle.


 2. Tieteellinen seminaari Roomassa 23.-30.11.2002

  Villa Lantessa järjestettiin marraskuussa 2002 kansainvälinen tieteellinen seminaari, Marriage Law, Property, and Family Strategies in Medieval Sweden and Finland, johon kutsuttiin 3 ulkomaista asiantuntijaa kommentoimaan työryhmän tuloksia. Samassa yhteydessä tehtiin opintokäyntejä ja järjestettiin seminaari Roomassa toimiville alan tutkijoille, joita kutsuttiin mm. Saksan, Ranskan ja Amerikan instituuteista.
  Seminaariin osallistuivat mm. Martha Howell (Columbia, USA) sekä professori Maria Teresa Guerra Medici (La Sapienza -yliopisto, Rooma). Tapahtumassa käsiteltiin ensimmäisiä artikkelikäsikirjoituksia, joita tullaan tarjoamaan kansainvälisiin tieteellisiin aikakauslehtiin.


 3. Osallisuus kansainväliseen konferenssiin Suomessa 3.-5.8.2006: Regional Variations of Matrimonial Law and Custom - Europe 1150-1650, ks. http://users.utu.fi/anulah/regional/regional.htm.


  Kansainvälinen tutkijayhteisö kutsutaan Suomeen keskustelemaan teeman "Pohjoisesta ulottuvuudesta" ja vertailevien näkökulmien laajentamisesta, mihin kiinnostus on jo herännyt erilaisissa konferensseissa. Rahoitus tähän hankittiin kotimaisista sekä pohjoismaisista lähteistä. Kongressiin liittyisi sekä keynote-alustuksia että yleinen call for papers, ja tavoitteena olisi nimenomaan vertailevien näkökulmien voimistaminen. Yleiseurooppalaista kehitystä peilataan Pohjoismaiseen ja muuhun alueelliseen käytäntöön eroavuuksien selvittämiseksi ja selittämiseksi.


 4. Julkaisuhanke 2009

  Kansainvälisen konferenssin esityksistä kootaan kansainvälinen julkaisu, joka ilmestyy vuonna 2009.Sivun alkuunRYHMÄN JÄSENET


Vanhemmat tutkijat

TT, dos. Jyrki Knuutila (käytännöllinen teologia, Helsingin yliopisto)
FT, dos. Christian Krötzl (yleinen historia, Tampereen yliopisto / Suomen Rooman instituutti)
OTT, dos. Anu Pylkkänen (naisoikeus, oikeushistoria, Helsingin yliopisto)Nuoremmat tutkijat

- FT Tuula Hockman (Suomen historia, Tampereen yliopisto)
Tutkimusteemana "Ingeborg, suku ja valta. Ruotsin valtionhoitajan puoliso, Hämeen linnaläänin ja Kokemäen kartanon läänin haltija 1466-1507." Väitöskirjan arvioidaan valmistuvan vuoden 2005 alussa.

- FT Sari Katajala-Peltomaa (historia, Tampereen yliopisto)
Väitöskirjatutkimus käsittelee naisia kanonisointiprosesseissa Italiassa ja Englannissa. Teema on: "Maallikkonaisten arki ja sosiaaliset suhteet 1300-luvulla. Yhteisön hierarkiasuhteet kanonisaatioprosessin perusteella". Kysymys liittyy myös naisten asemaan oikeudellisesti ja yleensä yhteiskunnassa. Aihe tarjoaa tervetulleen vertailunäkökulman Pohjoismaille.

- OTT, Dos. Mia Korpiola (oikeushistoria, Helsingin yliopisto)
Väitöskirja "Between Betrothal and Bedding" valmistui alkukesästä 2004.
Väitöskirjan tutkimuskohde on Ruotsin (Suomi mukaan lukien) avioliitto- oikeus noin 1200-1620. Tutkimuksessa pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Miten suuri oli katolisen kirkon ja kanonisen oikeuden vaikutus keskiajan Ruotsin avioliitto- ja seksuaalirikosoikeuteen? Merkitsikö uskonpuhdistus katkosta vai jatkuvuutta avioliitto- ja seksuaalirikosoikeudessa Ruotsissa? Mistä vaikutteet uuteen lainsäädäntöön tulivat? Miksi oikeus muuttui? Mikä on uskonpuhdistuksen, mikä keskittyvän valtion rooli kontrollin kasvussa ja kriminalisointien ankaroitumisessa?

- FM Ulla Koskinen (historia, Tampereen yliopisto)
Väitöskirjatutkimus tarkastelee aateliston keskinäisiä verkostoja ja ystävyyssuhteita Tawast-suvun perhearkistojen valossa.

- FT, European Doctorate Anu Lahtinen (historia, Turun yliopisto)
Väitöskirjatutkimus tarkastelee naistoimijuutta Flemingin sukupiirissä noin vuosina 1480-1610. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti eliitin nais- ja mieskuvat, se tapa, jolla erilaisia elämänalueita määriteltiin naisille tai/ja miehille kuuluviksi. Tutkimuksessa analysoidaan aateliston nais- ja mieskäsitysten yleispiirteitä mutta myös sitä, miten yksittäiset toimijat tulkitsivat näitä käsityksiä ja argumentoivat niiden puolesta - tai niitä vastaan.

- FT, Dos.Marko Lamberg (historia, Jyväskylän yliopisto)
Perhehistoriaan liittyvä, elokuussa 2000 valmistunut (ja sen jälkeen Ruotsissa julkaistu) väitöskirjatutkimus liittyy lähinnä myöhäiskeskiaikaiseen pohjoismaiseen porvaristoon. Tulevassa tutkimuksessa tarkastellaan mm. raatimiesperheiden avioliittoja vallan- ja omaisuudensiirtojen välineinä aikakauden demografisia rakenteita ja patriarkaalisia ihanteita vasten. Tähän kuuluu myös seksuaalirikollisuus eli avioliiton ulkopuoliset suhteet uhkana perheiden ja huonekuntien suunnitelmille. Post doc -tutkimuskohteena tulee olemaan laajemminkin keskiaikaisen perheen merkitys esim. yhteiskunnallisena toimijana tai tunneyhteisönä. Esimerkiksi perhe- ja sukulaissuhteiden muodostamat verkostot eri alueella asuvien ja eri yhteiskuntaryhmiin kuuluvien ihmisten välillä.

- Hum. kand. Tuula Lehomaa (historia, Tampereen yliopisto)
Pro gradu -tutkimuksessa tutkitaan vertaillen keskiaikaisia tanskalaisia, ruotsalaisia ja suomalaisia testamentteja. Alustava otsikko on "Naiset keskiaikaisissa tanskalaisissa ja ruotsalaisissa testamenteissa". Siinä tarkastellaan naisia testamenttien tekijöinä ja lahjoitusten saajina sekä pohditaan, mitä testamenttiaineisto kertoo naisen asemasta.

- FM Tuula Rantala (historia, Helsingin yliopisto)
Lisensiaattityön aiheena ovat huomenlahjakirjeet ja niiden taloudellinen ja sosiaalinen merkitys keskiajan Ruotsissa (Suomi mukaan lukien). Tarkoituksena ei ole tutkia huomenlahjoja instituutiona, vaan sitä miten huomenlahjat liittyvät avioliiton omaisuusjärjestelyihin ja perintöön. Lisäksi tarkoituksena on vertailla lakia ja käytäntöä huomenlahjojen osalta. Huomen- lahjojen kautta myös siirtyi omaisuutta avioliiton kautta miehen suvulta kirkolle, ja kun ottaa huomioon, että kyse ei ollut mitenkään pienistä summista (useimmiten tila tai kaksi), tulee aihe mielenkiintoiseksi myös sukujen ja kirkon omaisuuden kontekstissa.

- FT Kirsi Salonen (historia, Tampereen yliopisto)
Vuonna 2001 valmistui väitöskirja "The Apostolic Penitentiary and Marriage Supplications during the Pontificate of Pius II (1458-1464)". Penitentiariaattiin tulleet erivapauspyynnöt liittyvät kaikki kanoniseen, katolisen kirkon oikeuteen sekä siviili- että rikosasioissa. Aineisto, viraston Vatikaanissa sijaitsevat rekisterivolyymit, jotka on avattu tutkimukselle vasta vuonna 1983, antaa kiintoisan lisän Ruotsin keskiaikaiseen lähdemateriaaliin esimerkiksi aviottomasta syntyperästä ja avioliitto-oikeudesta keskiajan Ruotsissa. Koska väitöskirja käsittelee aineistoa kokonaisuutena, tullaan post doc -tutkimuksessa syventämään aineiston tutkimusta paikallisien lähteiden, kuten mm. synodaalistatuuttien, paikallisen oikeuskäytännön ja piispantuomioiden valossa.

- Hum. kand. Pia Tolvanen (historia, Jyväskylän yliopisto)
Pro gradu -tutkimuksen työnimenä on "Sukulaisuus keskiajan Suomessa". Tutkimuksessa selvitetään, kuinka laajalle keskiajan ihmisen suku ulottui eli keiden katsottiin olevan sukulaisia. Toisaalta tästä sukulaisverkostosta pyritään hahmottamaan mahdollinen lähipiiri, jolle sukulaisuuden mukanaan tuomat oikeudet ja velvollisuudet lähinnä kuuluivat. Tutkimus valmistuu syksyllä 2000, jonka jälkeen samasta aihepiiristä on tarkoitus jatkaa väitöskirjatyöhön.
Sivun alkuun