Korkeakouluopiskelijoiden ruotsin kielen taidon arviointi

Avaa ja tulosta

KORU-taitotasokuvaukset puhumisen arviointiin
- puheen tuottaminen ja suullinen vuorovaikutus

Hyvä taito:
arvosanat 4–5 (B2-C1)
Tyydyttävä taito:
arvosanat 1–3 (B1)
Hylätty:
(A2 tai alle)

Osaa viestiä sujuvasti, spontaanisti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa tilanteissa. Viestintä sujuu vaivattomasti ja sen osapuolet kokevat sen luontevaksi.

Osaa viestiä pääosin ymmärrettävästi rutiininomaisissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa tilanteissa, mutta puhe usein niukkaa ja katkonaista. Viestin välittyminen saattaa edellyttää ponnistelua ja totuttelua muilta osapuolilta.

Ei suoriudu työelämän yleisistä ja alakohtaisista suullisista viestintätilanteista asianmukaisella tavalla. Tuotos liian niukkaa ja/tai puheen pääsisällön ymmärtäminen muille osapuolille vaikeaa tai lähes mahdotonta.

Vuorovaikutustaidot
Osallistuu aktiivisesti vuorovaikutukseen ja edistää sen etenemistä. Osaa ilmaista itseään pääosin tilanteen mukaisesti.

Vuorovaikutustaidot
Osallistuu vuorovaikutukseen tutuissa tilanteissa ja on osin aloitteellinen. Saattaa tarvita tukea muilta osapuolilta.

Vuorovaikutustaidot
Ei pysty osallistumaan vuorovaikutukseen, koska ongelmia tuottaa omaa puhetta ja/tai ymmärtää muiden osapuolten puhetta.

Sanasto
Hallitsee laajan ja monipuolisen oman alan ja yleiskielen sanaston vaativistakin tilanteista suoriutumiseen. Sanojen ja sanontojen käytössä voi esiintyä satunnaista epätarkkuutta.

Sanasto
Hallitsee riittävän oman alan ja yleiskielen sanaston rutiininomaisesta tilanteesta suoriutumi seen. Sanojen ja sanontojen käytössä useita epätarkkuuksia. Muiden kielten vaikutusta toisinaan havaittavissa.

Sanasto
Hallitsee erittäin suppean oman alan ja yleiskielen sanaston, joka ei riitä tilanteesta suoriutumiseen. Käyttää toistuvasti sopimattomia sanoja ja sanontoja.

Rakenteet
Käyttää rakenteita monipuolisesti ja melko virheettömästi. Vaativissa rakenteissa voi olla horjuvuutta. Pystyy useimmiten korjaamaan virheet itse.

Rakenteet
Käyttää perusrakenteita yksipuolisesti ja osin puutteellisesti. Muiden kielten vaikutusta toisinaan havaittavissa.

Rakenteet
Käyttää perusrakenteitakin puutteellisesti. Ongelmia erottaa sanaluokkia toisistaan, tärkeimmät sanaluokat usein taivutettu väärin.

Ääntäminen
Ääntää selkeästi ja luontevasti.
Lauserytmi luontevaa.
Ääntämisessä voi esiintyä satunnaista epätarkkuutta.

Ääntäminen
Ääntää pääosin ymmärrettävästi. Lauserytmi voi olla katkonaista. Muiden kielten vaikutusta toisinaan havaittavissa.

Ääntäminen
Ääntäminen erittäin vaikeasti
ymmärrettävää. Muiden kielten
vaikutus erittäin häiritsevää.


KORU-taitotasokuvaukset kirjoittamisen arviointiin
- kirjallinen tuottaminen ja kirjallinen vuorovaikutus


Hyvä taito:
arvosanat 4–5 (B2-C1)
Tyydyttävä taito:
arvosanat 1–3 (B1)
Hylätty:
(A2 tai alle)

Osaa kirjoittaa asiantuntevasti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisia, vaativiakin työelämässä tarvittavia yleisiä ja oman alansa tekstejä tilanteen ja kohderyhmän mukaisesti.

Osaa kirjoittaa yksinkertaisesti,
pääosin yhtenäisesti ja ymmärrettävästi rutiininomaisia
työelämässä tarvittavia yleisiä oman alansa tekstejä.

Ei suoriudu työelämän yleisistä ja alakohtaisista kirjallisista viestintätilanteista asianmukaisella tavalla. Tekstissä toistuvasti ymmärtä
mistä haittaavia piirteitä.

Tekstin sisältö ja jäsentely
Kirjoittaa sujuvaa, eheää ja
jäsenneltyä tekstiä, joka on sisällöltään
kattava kokonaisuus.

Tekstin sisältö ja jäsentely
Kirjoittaa pääosin yhtenäistä ja sisällöltään sopivaa tekstiä. Kielelliset epäjohdonmukaisuudet voivat osin vaikeuttaa ymmärtämistä.

Tekstin sisältö ja jäsentely
Kirjoittaa vain irrallisia lauseita ja ajatuksia, joista ei muodostu ymmärrettävää tekstiä.

Sanasto
Hallitsee laajan ja monipuolisen
oman alan ja yleiskielen sanaston
vaativistakin tilanteista suoriutumiseen. Sanojen ja sanontojen käytössä voi esiintyä satunnaista epätarkkuutta.

Sanasto
Hallitsee riittävän oman alan ja
yleiskielen sanaston rutiininomaisesta tilanteesta suoriutumiseen. Sanojen ja sanontojen käytössä useita epätarkkuuksia. Muiden kielten vaikutusta toisinaan havaittavissa.

Sanasto
Hallitsee suppean oman alan ja yleiskielen sanaston, joka ei riitä tilanteesta suoriutumiseen. Käyttää toistuvasti sopimattomia sanoja ja sanontoja.

Rakenteet
Käyttää rakenteita monipuolisesti ja
melko virheettömästi.
Vaativissa rakenteissa voi olla horjuvuutta.

Rakenteet
Käyttää perusrakenteita yksipuolisesti ja osin puutteellisesti. Muiden kielten vaikutusta toisinaan havaittavissa.

Rakenteet
Käyttää perusrakenteitakin puutteellisesti. Ongelmia erottaa sanaluokkia toisistaan. Taivuttaa usein sanoja väärin.

LÄHTEET:

Raija Elsinen & Taina Juurakko-Paavola, Korkeakouluopiskelijoiden ruotsin kielen taidon arviointi, Hämeenlinna 2006.

Jyväskylän yliopisto / Kielikompassi