TURUN YLIOPISTON KIELIKESKUS / TIEDEKUNTAKOHTAISET RUOTSIN KURSSIT / YDINAINES

AINES AIHEPIIRIT JA TEEMAT AINEISTO KIELELLINEN KOMPETENSSI SOSIOKULTTUURINEN KOMPETENSSI MUUTA KESKEISTÄ
YDIN

Akateemiset
opinnot
Omaan tieteen- ja
ammattialaan
liittyvät keskeiset,
ajankohtaiset
aiheet

Alakohtainen,
autenttinen ja
ajankohtainen
materiaali
- Keskeisen, vaikkakin suppeahkon yleis- ja oman tieteen- ja ammattialan sanaston hallinta
- Sanaluokat, verbintaivutus, artikkelien sekä määräysmuotojen muodostus ja käyttö pääpiirteissään
- Osaa muodostaa kysymyksen
- Sanajärjestys pääpiirteisään
- Ääntäminen ei haittaa ymmärtämistä
- Oikeinkirjoitusvirheet eivät estä ymmärtämistä
- Tavallisimmat tervehdykset
- Hallitsee puhuttelumuodot
- Hallitsee keskeiset kohteliaisuussäännöt
- Hallitsee keskeiset puhutun ja kirjoitetun kielen erot
- Osaa esitellä itsensä ja kertoa suppeasti itsestään esim. työhaastattelun yhteydessä
- Opiskelijan opiskelu- ja itsearviointitaitojen kehittäminen ja tukeminen
- Opiskelijan viestijäkuvan hahmottaminen (vahvuudet, kehitettävät alueet)
- Opiskelija ymmärtää oppimisen elinikäisenä prosessina ja haluaa kehittyä kielellisesti ja kulttuurisesti
- Opiskelija mieltää tietoverkkojen mahdollisuudet
-Opiskelija osaa käyttää sanakirjoja ja muita apuvälineitä
TÄYDEN-TÄVÄ Ydinaineksen
aihepiirien ja teemojen laajentaminen
Laajahko alakohtainen, autenttinen ja ajankohtainen materiaali - Laajahko yleis- ja oman tieteen- ja ammattialan sanaston hallinta
- Aikamuotojen käyttö
- Määräysmuotojen käyttö
- Päälauseen ja sivulauseen sanajärjestys
- Ääntäminen pääosin virheetöntä
- Oikeinkirjoitus pääosin virheetöntä
- Osaa kirjoittaa tiivistelmiä ja referaatteja
- Kyky vaihtelevasti valita ja käyttää tervehdyksiä
- hallitsee kohteliaisuussäännöt ja -fraasit
- Osaa esitellä sujuvasti itsensä tai toisen henkilön
- Osaa kertoa itsestään pääasiat ja reagoida kysymyksiin
- Tunnistaa keskeisimpiä idiomeja ja tuttuja sitaatteja
Pragmaattinen kompetenssi

- Pystyy rakentamaan, jäsentämään ja yhdistelemään viestejä tarkoituksenmukaisella tavalla
- Pystyy reagoimaan kirjallisiin ja suullisiin viesteihin
ERITYIS Monipuolisia aihepiirejä ja vaihtelevia teemoja Laaja, tieteellinen alakohtainen, autenttinen ja ajankohtainen materiaali - Laaja ja monipuolinen yleis- ja oman tieteen- ja ammattialan sanaston hallinta
- Sanajärjestyksen yksityiskohtainen hallinta
- Määräysmuotojen sujuva käyttö
- Partisiipit, passiivit
- Modaliteetti
- Hallitsee prepositioiden käytön
- Ääntäminen virheetöntä
- Oikeinkirjoitus virheetöntä
- Pystyy sujuvasti käyttämään keskeisiä idiomeja
- Pystyy keskustelemaan syvällisemmin ja ilmaisemaan uskomuksia, asenteita ja arvoja

Pragmaattinen kompetenssi

- Pystyy monipuoliseen yleiskieliseen ja akateemiseen viestintään

Muuta keskeistä

- Konferenssi- ja kokouskäytänteiden hallinta
- Toimiminen sujuvasti puheenjohtajana tai ryhmän vetäjänä