Turun yliopisto / Kielikeskus
Ruotsin kielen integroitu kurssi, 4-5 op, kevät 2016 / lehtori Ilkka Norri
---------------------

Alustava aikataulu (tapaamiskerroittain) + oheismateriaalia (oman alan tekstejä jaetaan tunneilla kurssin aikana ilman, että niitä on kirjattuna ohjelmaan) - ohjelma elää koko ajan ja materiaalia tulee lisää - pysy kuulolla!

Korkeakouluopiskelijoiden ruotsin kielen taidon arviointi

Kurssikohtaista materiaalia

--------------------------

Informationsteknologi > INFO 2016

1) Esittäytyminen, kurssin käytännön asiat, itsestä kertominen

Vad är du bra på - positiva egenskaper | Konsten att sälja in dig själv vid en intervju | Att gå på intervju

Lue yksi Teksti-tv -uutinen päivässä, tarkista vieraat sanat ja kirjaa ne sanalistaasi | Ruotsin teksti-tv

Hyödyllisiä sanalistoja | Koulutussanalista | Hyvä ruotsin kielioppi pdf-muodossa. Tehtäviä kielioppiin sekä tehtävien vastaukset

Anställningsintervju, vanliga frågor (käy läpi Sinulle vieraat sanat ja kirjaa ne sanalistaan)!

LEXIN KUVASANAKIRJA

2) SMÅPRAT: Itsestä kertominen parille, tasokoe

Substantiivien ja verbien taivutus

3) KIELIOPPI: Substantiivien ja verbien taivutusluokat. Oman alan sanaston laatiminen (Excell tai Word).

PYSYVÄISTEHTÄVÄ: tiivistelmän laatiminen oman alan tieteellisestä tekstistä, palautetaan tentin alussa; tehtävä lähetetään kaikille sähköpostitse (ohjeita).

En vai ett | Taivuta substantiivit | Verbien teemamuodot | Verbien imperfektimuotoja | perfekti ja pluskvamperfekti

Tasokokeen palautus ja selitys. SMÅPRAT: Berätta vad du gjorde i somras.

Katso mahdollisimman paljon uutisia ruotsista (opit kuuntelemaan riikinruotsia). Valitse mielellään tekstitetty versio (textat), jos sellainen on tarjolla. Paina ensin oikealta "visa alla" niin saat kaikki osumat näkyviin.

Tasokeissa esiin nousseita kerrattavia tai opeteltavia asioita. Muista merkitä tekemisesi opiskelupäiväkirjaan, jonka olet varmaan jo laatinut ja aloittanut sen pitämisen (tee itsenäisesti myös näihin asioihin liittyviä tehtäviä verkosta):

4) KIELIOPPI: Sanajärjestys + tunnilla tehtäviä tehtäviä. SMÅPRAT: Berätta om dina resor i Finland och utomlands. Aloitetaan referaattitehtävä (Våld i arbetslivet). Jaetaan tekstiin liittyvä käsitekartta. Kertomistehtävän avuksi: Länder och nationaliteter i alfabetisk ordning

SANAJÄRJESTYS (PDF, TULOSTA ITSELLE)

Att skrivat ett referat | Referoitava teksti, ydinaines, sanalista

5) Sanajärjestystehtävien tarkistus. Referaatin kirjoittamisesta. Keskustelua referoitavasta tekstistä. Tehtäväksi referaatin kirjoittaminen.

Adjektiivin ja substantiivin muoto eri määrääjien jälkeen > mieleen painettava malli! (tulosta itsellesi)

SYVENNÄ > Adjektiivin ja substantiivin muoto erilaisissa lausekkeissa / Norri (tulosta itselle) - TÄRKEÄ!

6) Referaatit. Jaetaan puheharjoituksiin liittyvää materiaalia ja annetaan puhetehtäviä seuraaville tunneille (3 tehtävää ryhmissä, puheenjohtajan ja sihteerin tehtävät)

MUNTLIGA ÖVNINGAR / MENINGSUTBYTE / NORRI (pdf, tulosta itselle, tarvitaan tunneilla mukana jatkossakin!)

SMÅPRAT: Parikeskustelu Globalisering och internationell fostran. Miten ilmaiset aikaa ruotsissa > Tidsprepositioner | Svenska prepositioner

SPELA OCH LÄR DIG: Självvärdera dina språkkunskaper | Läs sista nyheterna på text-tv: Finland | Sverige. TITTA > Aktuellt med text 22.9. kl. 21:00

Vad sade de svenska partiledarna om flyktingar och invandring i höstas (2.9.2014)? > Partiledardebatt - Flyktingfrågan och invandring (YouTube) - kuuntele väittelyissä käytettäviä sanakäänteitä ennen omia keskustelujamme. Katso myös väittely tasa-arvosta > Nyheterna i TV4 från 2014-09-11: Alla partiledarna debatterar kring ämnet jämställdhet.

7) Harjoitellaaan isommissa ryhmissä keskustelemista (4-6 henkeä - m ukana puheenjohtaja ja sihteeri). Monisteen Muntliga övningar - meningsutbyte viimeisen tehtävän suulliset harjoitukset (vaihto-opiskelijoiden ohjelma, aineyhdistysten avoimet ovet aineesta kiinnostuneille lukiolaisille, opintomatkan ohjelman suunnittelu).

KATSO: lyhyitä keskusteluja ja arkipäivän fraaseja (helppoa kieltä) > Klara och Abeba träffas på Ica | Abeba åker hem till Klara

8) Keskustelu ryhmissä aiheesta Jämlikhet, jämställdhet, diskriminering och rasism. Materiaalia luettavaksi ennen harjoitusta:

Kysymyksiä pohdittavaksi (PowerPoint).

Ordlista/migrationsärenden
Migrationsverket
Romerna i Finland (Social- och hälsovårdsministeriet) - toimii taas!
Diskrimineringsombudsmannen, DO / Sverige
Positiv diskriminering (t ex kvotering, positiv särbehandling) 
Kränkande behandling 
Jämställdhetsmyndigheter i Finland 
Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män (Finland) - suomeksi 
Lagen om likabehandling av studenter i högskolan 
Likabehandling i kundbetjäning 
Diskriminering i Sverige - en kort översikt 
Nya jämställdhetsboken Från teori till praktik 
UMO / din nya ungdomsmottagning / om rasismen och annat 
Hatbrott
Främlingsfientlighet

9) Keskustelussa tehtyjen PowerPointien esittely, keskustelun purkaminen. Kortsvar: Ja, det är jag, Nej, det gör jag inte.

SANASTO: Lue itsenäisesti tilastosanastoa ja harjoittele (mukana hyviä linkkejä tilastoihin). SYVENTÄVÄÄ TIETOA: Taulukot ja kaaviot.

10) Lyhyitä kielenkäyttötilanteita (lippujen tilaaminen, kahvilassa, jne). KUUNTELU: tutustutaan kuviteltuun kampusalueeseen (tienneuvominen, yliopistosanasto) + sanastotehtävä (Tammerfors universitet) > Fakulteter och enheter vid Helsingfors universitet

KIRJOITA: Kirjoitetaan noin 200 sanan aine (en uppsats 3.) aiheesta: Varför valde jag att börja studera X. Varför valde jag just det här ämnet? Hade jag några andra alternativ? Har jag varit nöjd med mitt val?

TARKEMMAT OHJEET AIKATAULUINEEN KAIKILLE IT-RYHMILLE AINEEN KIRJOITTAMISEKSI >

http://users.utu.fi/inorri/UPPSATS.pdf

11) Tarkistetaan tehtävä Tammerfors universitet. Partisiipin preesens ja perfekti (adjektiivinen käyttö sekä käytttö osana vara- ja bli- passiivia). Annetaan tehtäviä partisiipeista. Partisiipin perfekti bli- ja vara-passiivien muodostamisessa. Passiivista yleensä. Harjoittelua verkosta löytyvillä tehtävillä. Tehtäviä att-sanan käytöstä nja tietoa modaliteetista.

PARTISIIPPITEHTÄVIEN OIKEAT VASTAUKSET (FACIT)

LYSSNA PÅ SVENSK HUMOR PÅ RADIO (HASSAN)

12) KIELIOPPI: Ajektiivien ja adverbien vertailu | Tarkistetaan kotitehtävänä ollut prepositiotehtävä | Lisää prepositioista | Tarkistetaan tehtävä att-sanan käytöstä.

Prepositioista (listat + hyviä harjoituksia) | Prepositioharjoitus 1 | Prepositioharjoitus 2 | Prepositioharjoitus 3 | Prepositioharjoitus 4 

Ääntämistä, mielipiteen ilmaisemista, väittelyyn valmistautuminen (esim. kiusaaminen, pakolaiskysymys), SANASTO: Opetushallinnon sanasto (aakkosjärjestyksessä)

Sökande av asyl | Migrationsverket | Centrala termer om invandring | TITTA: Flyktingkrisen (extra)

13-15 PARIKESKUSTELU: Väittely pakolaiskysymyksistä. Toinen puolesta toinen vastaan:

Argumentera för och/eller emot att Finland tar emot asylsökande

Den största flyktingkrisen sedan andra världskriget pågår i världen. Enligt FN:s flyktingorganisation har tiotals miljoner människor varit tvungna att fly från  sina hem på grund av krig, konflikter och förföljelse. I Finland har antalet asylsökande varierat mellan 1 500 och 6 000 under 2000-talet. År 2014 var antalet sökande 3 651. Under 2015 har antalet ökat kraftigt och det uppskattas att antalet asylsökande som kommer till Finland kan gå upp till 40 000 eller mera.

Tehtäväksi: CV:n ja työhakemuksen kirjoittaminen | Platsansökan | Exempel på CV | Platsannons | Ansökan | bab.la Fraser -  tusentals översättningar av vanliga fraser och uttryck (ansökan, akademiker, affärer, personligt, resa).

Kreativ diskussion: Näytellään nopeita pieniä tilanteita ex tempore ohjeen mukaan (jos ehditään).

Ruotsin verbisysteemi

TULOSTA MAINIO LISTA RUOTSIN KESKEISIMMISTÄ VERBEISTÄ JA TÄYDENNÄ SITÄ ENNEN TENTTIÄ (8 SIVUA)

KIRJALLINEN TENTTI, TIIVISTELMIEN PALUTUS, KURSSIPALAUTE

----------------------------------------------------

Kielikeskuksen ruotsi 2015-2016

Ilkka Norrin lukujärjestys 2015-2016

Kevään 2016 tenttiaikataulu - Norri

Ajankohtaista

Opettaja: Ilkka Norri (inorri@utu.fi) - Ilkka Norris ingångssida - Paljon hyviä linkkejäperusasioiden kertaukseen ja kielitaidon laajentamiseen ja parantamiseen!

Ryhmät: yhteiskuntatieteellinen | matemaattis-luonnontieteellinen - Aikataulut ja opetuspaikat!

Tavoite: Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää oman tieteen- tai ammattialansa puhuttua ja kirjoitettua ruotsin kieltä sekä pystyy keskustelemaan alaansa liittyvistä kysymyksistä asianmukaista sanastoa ja rakenteita käyttäen. Opiskelijan tulee myös kyetä kirjoittamaan ruotsin kielellä sekä yleisiä että oman alansa tekstejä. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija hallitsee ruotsin kieliopilliset perusrakenteet.

Sisältö: Kurssilla käsitellään eri alojen asiatekstejä, harjoitellaan kieliopillisia rakenteita ja laaditaan kirjallisia ja suullisia esityksiä.

Suoritustapa: Kurssin hyväksyttävä suorittaminen vastaa korkeakoulututkinnon suorittaneelta julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavaa suullista ja kirjallista kielitaitoa (ns. ruotsin virkamieskurssi). Taitotaso: B1–B2.

Kurssin suorittaminen vaatii 80 % läsnäolon (30 kontaktitunnista 24 on oltava paikalla), pakollisten harjoitustöiden palauttamisen ja hyväksytyt tenttisuoritukset. Ylimääräiset poissaolot on korvattava opettajan ohjeiden mukaisesti. Sekä suullinen että kirjallinen osa on suoritettava hyväksytysti, jotta kurssista voi saada todistuksen.

Opintomateriaali: Kurssilla käytetään opettajan laatimaa verkko- ja muuta oheismateriaalia sekä opiskelijan itse valitsemia tekstejä.

Arviointi:    4 (hyvä) – 2 (tyydyttävä) – hylätty / kirjallinen ja suullinen taito arvioidaan erikseen (molemmat osat on suoritettava hyväksytysti ennen merkinnän saamista).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ITSEOPISKELU TIEDEKUNTAKOHTAISTEN "VIRKAMIESKURSSIEN" OSANA

http://users.utu.fi/inorri/snohje.htm

Virkamieskursseihin kuuluvat kohdat 1, 2 ja 7 (tehtäviä tehdään valikoiden, oman kiinnostuksen ja tarpeen mukaan) =

1. Valinnaisia itseopiskelutehtäviä (rakenteita, puheen- ja tekstinymmärtämistä, sanastoa)
2. Luetaan kiinnostavia blogeja (opiskelu, harrastukset) 
7. Kurssipalaute ja opiskelupäiväkirja

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tehtävien tekeminen näillä sivuilla kirjataan myös opiskelupäiväkirjaan!

Kertaa mahdollisesti unohtuneita ruotsin kielen perusasioita tekemällä seikkailukierros ”Simon på äventyr” osoitteessa: http://kielikompassi.jyu.fi/opetus/natfrasch/start.htm

Språkhjälpen - Språkhjälpen hjälper dig att skriva och tala bättre!

Abitreenit - ruotsin rakenteita, sanastoa, kuunteluja ja tekstinymmärtämistehtäviä

Bygg upp din svenska (BUD) - tekstejä, rakenteita ja harjoituksia niihin

Lukekaa ja kerratkaa vahvat ja epäsäännölliset verbit:

VAHVOJEN JA EPÄSÄÄNNÖLLISTEN VERBIEN LUETTELO | Harjoitus 1 | Harjoitus 2 

-------------------------------------------------------------------------------------

Lyssna och titta

Sveriges radio
Yle fem
Arenan - titta och lyssna på YLEs program 
Svt > HAE UUTISLÄHETYKSIÄ SANALLA > aktuellt
Radio Extrem
Sveriges TV, nyheter (rikssvenska)  
Språket - vetenskapsradion Språket belyser språkets mångfaldighet.
Ur.se – Pedagogiska frågor - Radio- ja tv-ohjelmia erilaisista aiheista. Osaan saa tekstityksen, osaa ei voi katsoa Ruotsin ulkopuolella.
Ruotsin MP3 kurssi - Lataa itsellesi mp3-kurssi, jonka voit ottaa mukaan vaikka lenkille tai työ- tai koulumatkalle. Toki voit opiskella myös tietokoneen äärellä.

-------------------------------------------------------------------------------------
Text-tv

Yle text-TV

Välkommen till SVT Text på Internet 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bloggar

En blogg innehåller periodiskt publicerade inlägg och/eller dagboksanteckningar på en webbsida där inläggen är ordnade så att de senaste inläggen oftast är högst upp. Många bloggar uppfyller definitionen för ett massmedium:

Bloggtoppen.fi - finlandsvenska bloggar

Bloggportalen (Sverige)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Spela

Rixdax är ett spel som ger dig inblick i riksdagens arbete (Sverige). Du är ledamot i riksdagen och kommer att gå igenom riksdagens beslutsprocess från början till slut.

Spelet Lagstiftarna är ett innovativt sätt att studera lagstiftningsprocessen, parlamentarism och politik. Lagstiftarna är avsett för högstadieelever och ännu äldre. Syftet med Lagstiftarna är att visa spelarna hur en lag kommer till i Finland och att berätta om riksdagsledamöternas arbete. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordböcker o.s.v.

NetMot

Wikipedia på svenska

Sveriges riksdag

bab.la Fraser - tusentals fraser och uttryck , lexikon 

Svenska akademiens ordlista (SAOL) - kuuluuko sana ruotsin kieleen; tarkista taivutus ja oikeinkirjoitus

Yrkesinfo

Yrkesinfo är en nättjänst som är till för att kunna jämföra yrken och yrkesområden. Här hittar du bl.a. beskrivningar på yrken och yrkesområden, yrkesintervjuer och berättelser ur arbetslivet.

Javisst – palvelualan ruotsia

Hyvä asiakaspalvelu on palvelualalla tärkeää ja kielitaito on olennainen osa asiakaspalvelua. Jo muutama fraasi ruotsin kielellä saa asiakkaan tuntemaan itsensä tervetulleeksi. Tällä palvelualan kurssilla ruotsia harjoitellaan eri alojen asiakaspalvelutilanteissa: myyntityö, hotelli, ravintola, lähihoitaja, autokorjaamo, kampaaja ja kosmetologi.

Introduction to Swedish

The purpose of this introduction to Swedish is to enable you to start reading and practising Swedish on your own, with the help of a good dictionary.  No previous knowledge of grammar is required.Handelshögskolan i Stockholm

Verbix

Apuväline, jolla voi tarkistaa verbien taivutuksen.

------------------------------------------------------------------------------------

Ympäristö

Naturvårdsverket
Kattavasti tietoa ympäristöasioista Ruotsin valtakunnallisen ympäristöviranomaisen sivuilla.

Ur.se – Miljö

Radio- ja tv-ohjelmia erilaisista aiheista. Osaan saa tekstityksen, osaa ei voi katsoa Ruotsin ulkopuolella.

-------------------------------------------------------------------------------------

LUE PÄIVITTÄIN RUOTSALAISIA JA SUOMENRUOTSALAISIA LEHTIÄ 

Hyvä tapa pitää yllä kielitaitoa on lukea ruotsalaisia ja suomenruotsalaisia lehtiä ja muuta materiaalia. Verkon kautta näitä on helposti saatavissa. Lue tämän kurssin aikana ainakin yksi ruotsinkielinen artikkeli päivässä.  Nykyisin puhutaan paljon ns. elinikäisestä oppimisesta (livslång inlärning). Koeta säilyttää tämä hyvä tapa myös kurssin jälkeen. Pidä yllä näin saavuttamaasi parantunutta kielitaitoa. Kirjaa työskentelysi opiskelupäiväkirjaan.

Svenska tidskrifter
Dagstidningar 
Alla tidningar i Sverige  
Massmedier
Hufvudstadsbladet
Vasabladet
Österbottens tidning
Nya Åland (nyan.ax) 
Åbo underrättelser
Journalisten
Aftonbladet
Expressen
PC för alla
MikroDatorn
Ny teknik
Forskning & Framsteg
Affärsvärlden
Dagens Industri
Forum för ekonomi och teknik
Tidningen till klassen 
8 sidor - lättlästa nyheter 

----------------------------------------------------------------------------------------------

KURSSIKOHTAISTA MATERIAALIA

Sociologia

Vetenskap om hur samhällsbildning kommer till stånd, vilka olika former den kan ta sig och vilka funktioner som samhället har i individers, gruppers och organisationers liv och verksamhet. 
-------------

TITTA > Vad är sociologi?

LÄS > Åbo Akademi > Sociologi

Ur.se - sociologi > Radio- ja tv-ohjelmia erilaisista aiheista. Osaan saa tekstityksen, osaa ei voi katsoa Ruotsin ulkopuolella.

ARBETSFÖRMEDLINGEN > Sociolog

----------------------------------------------------------------------------------------------

Filosofia

Vetenskap som behandlar frågor om tillvarons, människans, verklighetens, kunskapens och de vetenskapliga teoriernas natur. 
------------

TITTA > Vad är filosofi?

Filosofisk ordbok

LÄS > Filosofi

Filosofiska rummet
Sveriges radion keskusteluohjelmia filosofisista kysymyksistä.

Ur.se – Filosofi
Radio- ja tv-ohjelmia, joista osaan saa myös tekstityksen.

ARBETSFÖRMEDLINGEN > Universitetslektor i teoretisk filosofi inriktning filosofins historia

------------------------------------------------------------------------------------

Psykologia

Psykologi är läran om människans beteende, tankar, känslor och samspel med andra människor. En psykologs arbete kan röra sig inom vitt skilda områden, från forskning och undervisning till rådgivning och psykoterapi. Det kan röra sig om forskning kring områden som neuropsykologi, psykoneuroendokrinologi, mänskligt beteende, personlighetsutveckling eller artificiell intelligens. Det kan röra sig om rådgivning för företag eller regeringar om personalfrågor, sociala arbetsplatsfrågor, produktdesign, marknadsföring, personlig rådgivning eller terapi.

TITTA > Vad är psykologi?

Psykologiguiden | Psykologilexikon

LÄS > Psykologi

Ur.se – Psykologi
Radio- ja tv-ohjelmia erilaisista aiheista. Osaan saa tekstityksen, osaa ei voi katsoa Ruotsin ulkopuolella.

ARBETSFÖRMEDLINGEN: Psykologer sökes

------------------------------------------------------------------------------------

Logopedia

Eng: speech therapy, logopaedics [ˌlɒɡəˈpiːdɪks], USA-stavning: logopedics (med samma uttal).

1. Vetenskapen om tal- och röststörningar och hur de kan behandlas genom träning.

2. Behandling av språkstörningar, talstörningar och röststörningar. Logopeder diagnostiserar och behandlar även sväljningsstörningar, dysfagi.

---------

TITTA > Logoped - yrkespresentation

LÄS > Vad är logopedi?

Ur.se - Logopedi > Radio- ja tv-ohjelmia erilaisista aiheista. Osaan saa tekstityksen, osaa ei voi katsoa Ruotsin ulkopuolella.

ARBETSFÖRMEDLINGEN: Logopeder sökes

-------------------------------------------------------------------------------------

SOSIAALIPOLITIIKKA JA SOSIAALITYÖ

Kela - Fpa (Folkpensionsanstalten)

- Ta reda på vilka saker som hör till moderskapsförpackningen!

Kelan etuudet pähkinänkuoressa - Förmåner från FPA (ei ilmesty enää paperiversiona)

TITTA > Yrkesfilmer, socialt arbete

Yrkesinfo > socialtjänster | Arbete inom socialbranschen

Luettavaksi > PowerPoint > Socialpolitiken historiska utveckling i Finland - Från agrar fattigvård till den moderna tävlingsstaten UUSI

SISÄLTÖKYSYMYKSIÄ:

1) Miksi sosiaalipolitiikka valtiollisena toimintana alkoi Suomessa myöhemmin kuin monissa mussa maissa?

2) Mitä kuului tyypilliseen köyhäntalon päiväohjelmaan 1890-luvulla?

3) Mikä sosiaalipolitiikassa muuttui siirryttäessä 1920-luvulta 1930-luvulle?

4) Milloin Suomen sosiaalipolitiikka saavutti pohjoismaisen tason?

5) Millaisia trendejä näet sosiaalipolitiikassa tästä eteenpäin?
---------

LÄS IGEMOM - KOLLA ORD OCH UTRYCK SOM DU INTE KÄNNER TILL!

N O R D I S K A L K O H O L - & N A R K O T I K A T I D S K R I F T V O L . 2 3. 2 0 0 6 . 1 4

Missbrukande föräldrar, utsatta barn och socialt arbete

Gunvor Andersson, Maria Bangura Arvidsson, Bodil Rasmusson & Karin Trulsson

----------------------------------------------------------------------------------------------

POLITIIKAN TUTKIMUS

TITTA > Vad är grejen med riksdag och regering?

TITTA > Riksdagen (Samhällskunskap)

Sveriges riksdag - Läs om Sveriges statsskick - Finlands riksdag

TITTA > Svenska partier och ideologi

Vad heter de politiska partierna (ett parti 3.) på svenska? Vilka partier finns det i Sverige?
Jämför Finlands och Sveriges riksdag med varandra!

Yrkesinfo > historielärare

vetaMIX > Video, ljud, bilder och texter för skolundervisning > SAMHÄLLE

Demokratins framväxt 1: 150 år representativt folkvärde

Kortfilmerna med temat Demokratins framväxt beskriver hur Finlands representativa demokrati har utvecklats från Borgå lantdag till nutid. Filmerna presenterar platser, byggnader och monument som framför allt åskådliggör hur det regelbundna riksdagsarbetet har pågått oavbrutet allt sedan 1863.

Statsrådet (Finland)

SANALISTA (pdf) > Sveriges statsskick (Fakta om Sverige)

TEHTÄVÄ: Laadi tekstistä ruotsin kielellä 10 sisältökysymystä (lyhyt kysymys, pidempi vastaus) siten, että tiedät itse vastauksen esittämääsi kysymykseen!

----------
LÄS IGEMOM - KOLLA ORD OCH UTRYCK SOM DU INTE KÄNNER TILL!

UTRIKESMINISTERIET: ÅRSBERÄTTELSE FÖR DET NORDISKA SAMARBETET 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------

TIETOTEKNIIKKA

Kungliga tekniska högskolan, Stockholm

Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet

TITTA > Data- och systemvetenskap (Blekinge tekniska högskola - BTH)

TITTA > En dators delar och delarnas funktion

TITTA > Bygg din egen dator | Bygg din egen dator 2

BLOGG > Dataspelsbranschen

Yrkesinfo > Informationsteknikbranschen

Luettavaksi > Åbo Akademi > Informationsteknologi | Datateknik | Datavetenskap

------------------------------------------------------------------------------

MATERIAALIA JA SANASTOJA KEVÄÄN 2016 TIETOVERKKOTEKNIIKAT-KURSSIN RUOTSINKIELISTÄ OSIOTA VARTEN:

OSI Reference Model / OSI-modellen / Seppo Virtanen & Jerker Björkqvist & Ilkka Norri

- Tämä asiakirja sanastoineen pitää lukea jo tenttiin HYVIN (erittäin keskeistä sanastoa teidän alallanne), sekä kerrata vielä ennen kevään tietoverkkotekniikat-kurssia!

ALLA KEVÄÄN TIETOVERKKOLUENTO KUVINA PÄHKINÄNKUORESSA:

osi

OSI2

Käytetyin protokolla TCP/IP sisältää vaan muutamia näistä OSI-mallin kerroksista:

https://fi.wikipedia.org/wiki/TCP/IP-viitemalli

https://sv.wikipedia.org/wiki/TCP/IP