In English

Otsikko Marja-Liisa Honkasalo

Kulttuurisen terveyden ja hyvinvoinnin professori

Valokuva Marja-Liisa Honkasalo, © Lauri Hannus

Valokuva: Lauri Hannus / laurihannus.com

Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikkö

Yksikön tarkoituksena on tutkia kulttuurin, terveyden ja sairauden välisiä yhteyksiä tieteidenvälisestä näkökulmasta. Antropologit ovat pohtineet terveyskäsitysten ja kokemusten, sairauksien ja hoidon kulttuurienvälistä vaihtelevuutta, sosiologit useimmiten terveyden, sairastamisen ja riskien yhteiskunnallista rakentumista. Historiantutkimuksen piirissä on kysytty kysymyksiä sairauksien ajallisesta vaihtelusta ja filosofit puolestaan ovat pohtineet terveyttä ja sairautta toiminnan, normien ja hyvän elämän lähtökohdista. Näiden kysymysten ympärille on syntynyt myös medical humanities -niminen tieteidenvälinen tutkimusala. Sillä tarkoitetaan humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja lääketieteellisen tutkimuksen vuoropuhelua sairauden tutkimuksessa, mutta humanismia myös ihmisen moraalisen kasvun sekä parantamisen humanisoimisen merkityksessä. Alan yhtenä keskeisenä tarkoituksena on ymmärtää ihmisluonnon ongelmaa kulttuurin, terveyden ja sairauden tutkimuksen valotuksessa ja opettaa kriittistä ja reflektiivistä suhdetta parantamistyöhön ja tietoon, joka on toiminnan taustalla.

Turun yliopiston Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikön tarkoituksena on tutkia, miten terveys ja sairaus jäsentyvät kulttuurisesti, ja samalla kysyä, miten kulttuurisuutta voidaan tutkia. Yksikön tutkimus perustuu etnografiaan mutta kysymme myös, millaisia menetelmiä voidaan käyttää ja millaista tietoa tuotetaan? Kulttuurilla ymmärrämme jotakin, mitä ihmiset tekevät yhdessä, mutta joka on samalla kerrostunut heidän toimiinsa ja ohjaa niitä; kulttuuri merkitsee niiden käytäntöjen kokonaisuutta, joita tehdään yhdessä ja jotka kerrostuvat toimijaan. Ihmiset siis sekä tekevät kulttuuriaan että ovat sen tuottamia. Siksi kulttuuri on alituisessa muutoksessa, tulemisen tilassa, eikä kulttuuria tutkittaessa voi unohtaa toimijuutta, eikä ihmistä itseään. Toisesta näkökulmasta tarkastelemme kulttuuria myös taiteena; taidetuotteina sekä taiteen vastaanottamisen ja tekemisen kautta.

Ota yhteyttä

Marja-Liisa Honkasalo, professori
Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikkö
Turun yliopisto
Sirkkalan Campus
Minerva, huone 329
Kaivokatu 12, 20014 Turun yliopisto

puh (02) 333 7920, 040 194 7870
marja-liisa.honkasalo@utu.fi

Turun yliopisto

Ajankohtaista

Tutkimus

Opetus

Yksikön opetus toteutuu 2011 – 2012 Turun yliopiston Asklepios-ohjelman kautta.

Suunnitteilla on kulttuurin ja terveyden sivuainekokonaisuus.

Linkkejä