Rauno Huttunen, kasvatusfilosofian dosentti

Description: Description: \\utuhome.utu.fi\wwwusers\r\rakahu\sokrates3.jpg

Lehtori
kasvatustieteen laitos
Turun yliopisto
e-mail etunimi.sukunimi(??)utu.fi

Description: Description: \\utuhome.utu.fi\wwwusers\r\rakahu\elippu.gif

Description: Description: \\utuhome.utu.fi\wwwusers\r\rakahu\bluhorsa.gif

Tutkimusintressini

Kriittinen teoria

Kriittista teoriaa olen käsittelyt gradussani ja useissa artikkeleissani. Olen julkaissut myös kirjan, joka käittelee indoktrinaatioteoriaa kriittisen teorian näkölmasta. Kirjan nimi on Kommunikatiivinen opettaminen - Indoktrinaation kriittinen teoria. Yhdess?Olli-Pekka Moision kanssa olen kirjoittanut kriittisen teorian syntyvaiheita ja Max Horkheimeria käsittelevän artikkelin, joka julkaistiin Moision toimittamassa antologiassa Kritiikin lupaus (Sophi). Muutama vuosi sitten olin mukana projektihankkeessa nimeltä Tragedy of Modernity - Research project on the Frankfurt School, Social Critique and Paradoxes of Education. Projektin tarkoituksena oli tutkia modernin yhteiskunnan paradokseja kriittisen teorian kannalta sekä luoda kriittisen teorian keskustelufoorumi Suomeen. Ilman Akatemian rahoitusta projekti kuivui kokoon, mutta ehkänousee esiin vielä Projektimme kansainvälsinä kontakteina meilläoli Martin Jay, Axel Honneth, Douglas Kellner, Rainer Funk, Peter McLaren ja Ilan Gur-Ze'ev. Tutustu tutkimussuunnitelmaamme. Vuonna 2007 sain Educational Theory -lehteen (4/2007) kriittiseen teoriaan liittyvän artikkelin nimeltä Critical Adult Education and the Philosophical-Political Debate Between Nancy Fraser and Axel Honneth. Vuonna 2007 julkaisun kv-artikkelin Habermasin ja Derridan väisestä kiistasta. Vuonna 2006 julkaisin artikkelin Habermasin ja Gadamerin kiistasta Filosofia.fi -portaalissa. Ystäväni Michael Murphyn kanssa julkaisin 2012 artikkelin Habermasin ja Honnethin merkityksestä kriittiselle pedagogiikalle lehdessä nimeltä Studies in Philosophy and Education. Kriittisen teorian viimeisintä paradigmaa eli Frankfurtin koulun nykyisen nokkamiehen eli Axel Honnethin Hegel-tulkintaa olen käsitellyt artikkelissani Hegelians Axel Honneth and Robert Williams on the Development of Human Morality.

Opetuksen filosofia

Esitin filosofian väitösirjani Opettamisen filosofia ja kritiikki tarkistettavaksi 15.5. 1999 Jyväkylän yliopistossa. Siinä muun muassa sovellan kriittistä teoriaa muutamiin kasvatusfilosofian perusongelmiin. Tärkeimpinä teemoina nousevat esiin opetuksen dialogisuus ja indoktrinaation vättäinen. Katso väitöstilaisuudessa esitty lektio. Vuonna 2009 esitin Joensuun yliopistossa kasvatussosiologian alaan kuuluvan väitöskirjan nimeltä Indoctrination, communicative teaching and recognition: Studies in critical theory and democracy in education. Kahta lukua lukuun ottamatta kirja lötyy elektronisena aineistona Itä-Suomen yliopiston kirjastosta.

Samoista teemoista kirjoitin kirjassani Kommunikatiivinen opettaminen - Indoktrinaation kriittinen teoria. Se mitä filosofian väitöskirjassani kutsuin dialogiseksi opettamiseksi, kutsun nyt kommunikatiiviseksi opettamiseksi. Täs kirjassa sovellan kriittistä teoriaan kasvatusfilosofiaan siten, että kehitän uudet kriteerit indoktrinatiiviselle opetukselle yliopistossa ja asiantuntijakoulutuksessa. Soveltuvin osin kriteereitä voidaan käyttää myös suunniteltaessa kouluopetusta. Kirja sisältää suhteellisen laajan esityksen Jürgen Habermasin kriittisestäteoriasta. Kirjani perusargumentit löytyvät myös artikkelistani Habermas and the Problem of Indoctrination, joka on julkaistu netissäarvovaltaisen Encyclopaedia of Philosophy of Education -portaalissa. Kuulun myös kyseisen portaalin editorial boardiin. Edellä mainitun artikkelin teemoista olen julkaissut englanninkielisen kirja nimeltä Habermas, Honneth and Education (Lambert Academic Publisher 2009). Kirjaa voi ostaa Amazonin ynnämuiden verkkokirjakauppojen kautta.

Olen julkaissut kasvatusfilosofiaan liittyen yhdessä Leena Kakkorin kanssa Gilligan-Kohlberg -kiistaa käsittelevän artikkelin Encyclopaedia of Philosophy of Education -portaalissa. Samaisessa referoidussa portaalissa olemme julkaisseet myös artikkelin, jotka käsitteleeSchopenhauerin ja Nietzschen käsityksiä moraalisesta kasvusta. Lisäksi meidän yhteisartikkeli Sartren ja Heideggerin ihmiskäsityksistä julkaistiin Educational Philosophy and Theory lehdessä sekä Aristotelesta ja pedagogista etiikka kättelevä artikkeli Paideusis -lehdessä.

Toimintatutkimus

 Yhdessä Hannu Heikkisen kanssa olen tehnyt toimintatutkimusta käittelevän artikkelin Between Facts and Norms: action research in the light of Jürgen Habermas's theory of communicative action and discourse theory of justice, joka on julkaistu Curriculum Studies lehden numerossa 3/98. Lisäksi yhdessä Hannu Heikkisen ja Leena Kakkorin kanssa olen tehnyt yhteisartikkeli nimeltä This is my truth tell me yours - Some aspects of action research Quality in the light of truth theories on julkaistu Educational Action Research -lehden numerossa 1/2001. Olen ollut toimittamassa toimintatutkimusta käittelevää antologiaa nimeltä Siinä tutkija missä tekijä. Terveiset Hannu Salamalle, jonka kohutusta kirjasta saimme virikkeen antologian nimeksi. Ja jälleen Educational Action Research -lehti palkitsee suomalaista osaamista toimintatutkimuksen saralla julkaisemalla vuoden 2007 ensimmäisessä numerossa Heikkisen, Huttusen ja professori Leena Syrjälän yhteisartikkelin nimeltä Action Research as Narrative: Five Principles for Validation. EAR innostui artikkelista niin paljon, että se päätti tehdä artikkelin aiheeseen liittyvän teemanumeron, jossa julkaistiin myös kriittisiä kommentteja artikkelistamme. Ja artikkelin voittokulku ei pääty vielä tähän. Johtuen artikkelin aiheuttamasta vilkkaasta keskustelusta EAR-lehti tilasi artikkelille jatko-osan. Kirjoittaja tiimiin tuli mukaan Jyri Pesonen (Keuruun kaupungin liikuntatoimen johtaja) ja EAR julkaisi artikkelin keväällä 2012 nimeltä Action Research and Narrative Inquiry: Five Principles for Validation Revisited.

Narratiivinen tutkimus

Yhdessä Hannu Heikkisen ja Leena Syrjälän kanssa olen toimittanut narratiivista tutkimusta käittelevän antologian nimeltä Narrative Research - Voices of Teachers and Philosophers (Sophi 2001). Yhdessä vaimoni Leena Kakkorin kanssa teimme kirjaan artikkelin nimeltä The Hermeneutics of Truth and Selfhood - Heidegger's, Gadamer's and Ricouer's Significance in the Autobiographical Research. Yhdessä Hannu Heikkisen kanssa olen tehnyt narratiivisella otteella artikkelin tunnustuskamppailusta opetuksessa. Artikkelin suomenkielinen versio on painettu Aikuiskasvatuksen vuosikirjassa 2002 ja hiukan muunneltu englanninkielinen versio nimeltä Teaching and the Dialectic of Recognition on julkaistu Pedagogy, Culture and Theory -lehden numerossa 2/2004. Artikkelissa sovellamme Axel Honnethin tunnustuksenkamppailun teoriaa opetukseen ja illustroimme sitä omaelämänkerrallisilla tarinoilla. Tunnustuskamppailusta katso Hegelin System of Ethical Life ja Phenomenoly of Mind -kirjan kappale Lordship and Bondage

Fenomenografia

Fenomenografian metodikurssia olen pitänyt Jyväskylän yliopistolla useita vuosia. Nämä luennot (2012 tallenne) on tallennetta verkkoon nimellä Viisi luento fenomenografiasta ACP-tallenteena (tallenne toistaiseksi hukassa). Myös pitämilläni laadullisen tutkimuksen metodikursseilla Turun yliopistolla ja jatko-opintokursseilla Itä-Suomen yliopistolla fenomenografia on ollut vahvasti esillä. Yhdessä Leena Kakkori kanssa olemme kirjoittaneet pitkä artikkelin nimeltä Fenomenologia, hermeneutiikka ja fenomenografia ja sen pohjalta olemme jo kahtena vuonna kurssisttaneet Itä-Suomen yliopiston jatko-opiskelijoita. Vuoden 2013 kasvatustieteen päivillä sovelsimme Leenan kanssa sovelsimme fenomenografista aineistonanalyysiä Martin Heideggerin erääseen opetusta käsittelevään tekstin. Ehkä saamme artikkelin pakettiin aiheesta NERA2016-konferenssiin mennessä.

Description: Description: \\utuhome.utu.fi\wwwusers\r\rakahu\bluhorsa.gif

Verkkoluennot

Subjekti, modernisaatio ja oikeudenmukaisuus

Opetuksen ja indoktrinaation filosofia

Yhteiskuntafilosofian luento

Sosiaalipedagogiikan kolme tiedetaustaa 

Description: Description: \\utuhome.utu.fi\wwwusers\r\rakahu\bluhorsa.gif

Powerpointesityksia

Opetuksen dialogisuus - esitys Helsingin opetusvirastossa 5.9.2003, Rauno Huttunen

Toimitatutkimus tieteen? Hannu L.T. Heikkinen & Rauno Huttunen

Tapio Puolimatkan konstruktivismin kritiikin kritiikki? Rauno Huttunen & Hannu L.T. Heikkinen, Kasvatustieteen p?v? 2003

Voiko konstruktivisti olla realisti, Rauno Huttunen, Päivi Tynjälä & Hannu L.T. Heikkinen, Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen 2003

Kartta maastosta - filosofia ja kasvatustieteen metodologia, Hannu L.T. Heikkinen, Rauno Huttunen, Katrin Niglas & Päivi Tynjälä, Kasvatustieteen päivät 2004

Mitä järkeä on tarinassa - Kolme näköulmaa narratiiviseen rationaalisuuteen, Eila Estola, Hannu L.T. Heikkinen, Rauno Huttunen & Leena Syrjälä, Kasvatustieteen päivät 2004

Mitä on filosofia? Mitä on kasvatusfilosofia, Rauno Huttunen, materiaalia Kasvatuksen filosofisten ja historiallisten perusteiden luennolle 2005

Onko opettajan elämismaailman tason suhde koululaiseen strateginen, kommunikatiivinen vai aivan jotain muuta?, Rauno Huttunen, Kasvatustieteen päivät 2005

Immanuel Kant tiedosta ja moraalilaista, Rauno Huttunen ja Leena Kakkori

Tunnustuksen dialektiikka, Rauno Huttunen & Hannu Heikkinen

Tieteenteoriat ja historia, Rauno Huttunen

Thomas Kuhn paradigmoista, Rauno Huttunen

Narratiivinen identiteetti ja filosofinen antropologia, Rauno Huttunen & Hannu Heikkinen, Filosofinen ihmistutkimus -kollokvio 14.5.2003, Jyväkylän yliopisto

Recognition, Rauno Huttunen & Hannu Heikkinen, Symposium on Human Dignity and Moral Sentiments 5.4. 2006, Jyväskylän yliopisto

Marxin XI teesi Feurbachista selityksineen, Rauno Huttunen

Aristoteles ja pedagoginen etiikka, Rauno Huttunen & Leena Kakkori, Kasvatustieteen päivät 2006

Karttoja tutkimusmenetelmien maastosta, Hannu L. T. Heikkinen, Rauno Huttunen, Katrin Niglas, Leena Syrjälä & Päivi Tynjälä, Kasvatustieteen p?v? 2006

Metodiseen täysi-ikäisyyteeN, Hannu L.T. Heikkinen, Kasvatustieteen päivät 2006

Indoktrinaatioteoriaa etiikan opettajille Jyväskylä 21.8. 2007, Rauno Huttunen

Defining Pedagogical Ethics, Päivi Atjonen & Rauno Huttunen, ECER2007

Derridan dekonstruktion mahdollisuus ja mahdottomuus narratiivisessa tutkimuksessa, Kasvatustieteen päivät Vaasassa 22.-23.11. 2007

Opetusnate Joensuun yliopistolla 2008 (Kasvatuksen tutkimuksen haasteet), Rauno Huttunen

Habermasin diskurssietiikka, Rauno Huttunen 2008

Indoktrinaatioteoriaa Jyväskylän yliopistolla keväällä 2009, Rauno Huttunen

Gilligan-Kohlberg -debatti, ECER2009, Leena Kakkori & Rauno Huttunen (Heinzin dilemma)

Schopenhauer and Nietzsche on Moral Growth keeping in Mind Kohlberg-Gilligan Debate, Leena Kakkori & Rauno Huttunen, ECER2011

Johdatus Louis Althusserin nakeemykseen koulutuksesta ideologisena valtiokoneistona

Argumentaatioteoriaa kasvatustieteilijoille

Sartrean humanism, Leena Kakkori & Rauno Huttunen

William Heard Kilpatrick (1871-1965)

Jurgen Habermas

Vygotsky and Moral Development - A Heideggerian-Gadamerian Interpretation , ECER2012, Rauno Huttunen & Leena Kakkori

Yliopistopedagogiikan filosofinen idea, Turun yliopistolla 1.2. 2013

Opetussuunnitelmatyö demokraattisena tahdonmuodostuksena habermasilaisessa mielessä, Hannu Heikkinen, Tomi Kiilakoski & Rauno Huttunen, Sosiologipäivät Turussa 2013

Tahdon vapauden ja moraalisen tietoisuuden kehittymisen ongelma, Rauno Huttuen & Leena Kakkori, esitelmä Salon kansalaisopistolla 5.9. 2013

 Vygotski ja aikuisen moraalinen kasvu - Heideggerilais-gadamerilainen tulkinta, Leena Kakkori & Rauno Huttunen, Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen Turussa 7.2. 2014

Ethical Issues in Educational Research, Rauno Huttunen 2015

The Frankfurt School, Rauno Huttunen 2015 (pdf version)

Jean-Paul Sartre, Viktor E. Frankl and the Philosophy of Adult Education, Rauno Huttunen & Leenan Kakkori (ppt 2003; pdf); sama esitys suomenkielellä Kasvatustieteenpäivillä 2016 (pdf)

Mitä jokaisen kasvatustieteilijän tulisi tietää kasvatusfilosofiasta, laadullisesta tutkimuksesta ja kasvatussosiologiasta, opetusnäyte professuuriin Oulun yliopistolla 12.9. 2016 (pdf; sijoituin taas kakkoseksi)

- Indoktrinaatio eettisenä ja kasvatusfilosofisena ongelmana, Rauno Huttunen, esitelmä Turun yliopistolla 10.10. 2019

bluhorsa.gif

Klassikkokirjasto

 

Description: Description: \\utuhome.utu.fi\wwwusers\r\rakahu\bluhorsa.gif

Latinaa filosofeille

Täältä voit aloittaa latinan opinnot muutamien filosofiaa sivuavien sitaattien avulla. Cogito, ergo sum.

bluhorsa.gif

Ajankohtaista

- Linkki Turun Kesäyliopiston kurssille Johdatus koulutus- ja kasvatussosiologiaan 4 op (syksy 2019).

- Linkki Turun Kesäyliopiston kurssille Johdatus kasvatustieteisiin 4 op (kevät 2019)

- Turun avoimessa pidetty Johdatus kasvatussosiologiaan powerpointti (syksy 2018)

bluhorsa.gif

 

Artikkeleita ja muita juttuja (Linkit on pielessä - Jos kaipaat jotain artikkeli listalta, laita mailia: etunimi.sukunimi@utu.fi)

opetuksen filosofia

Tiivistelmä dialogiopetusta käsitelleestä verkkoseminaarista vuodelta 1996

Indoktrinaatio akateemisessa opetuksessa, Rauno Huttunen ja Sari Muona

Dialogiopetuksen filosofia, Rauno Huttunen, julkaistu Tiedepolitiikan numerossa 3/95

Valta, moraali ja yhteiskunnallis-historiallinen oppiminen - sivistyshistoriallinen tie kansallissosialistisesta totuuden politiikasta demokratisoiviin uudelleenkoulutusohjelmiin, Saila Anttonen

Aito kokeminen on avautumista, Rauno Huttunen, Tiedepolitiikka 3/1997

Opettamisen filosofia ja kritiikki - LECTIO PRAECURSORIA, Rauno Huttunen, julkaistu Tiedepolitiikan numerossa 2/99

Toimintatutkimus demokraattisena tahdonmuodostuksena, Heikkinen & Huttunen, Kasvatus 1/1999

Opetuksen on avattava maailmoja, ei suljettava, Rauno Huttunen, puheenvuoro Keskisuomalaisessa 16.2. 2000

Puolimatkan käsitys indoktrinatiivisesta opetuksesta, Rauno Huttunen, julkaistu Niin&Näin 1/98

Eräänä tähtikirkkaana yönä - ajatuksia kriittisen pedagogiikan epätoivon toivosta, Juha Suoranta

Kasvatusfilosofia tänään, Rauno Huttunen

Habermas and the Problem of Indoctrination, Rauno Huttunen, julkaistu kasvatusfilosofian nettiensyklopeadiassa Encyclopaedia of Philosophy of Education 2003

Kasvattamisen vaikea taito - Erich Fromm, ihminen ja kasvatus, Päivi Moisio

Teaching and the Dialectic of Recognition , Rauno Huttunen & Hannu Heikkinen, Pedagogy, Culture & Society 2/2004

Habermas ja indoktrinaation ongelma, Rauno Huttunen, Kasvatus 2/2004

Kartta kasvatustieteen maastosta, Heikkinen, Huttunen, Niglas & Tynjälä, Kasvatus 5/2005

Radikaali kasvatus ja ep?ikeudenmukaisuus, Rauno Huttunen, Kasvatus 1/2006

Dialogi ja vertaisuus mentoroinnissa, Merja Karjalainen, Hannu L.T. Heikkinen, Rauno Huttunen &Marjatta Saarnivaara, Aikuiskasvatus 2/2006

Derrida's Deconstruction contra Habermas?s Communicative Reason and the Fate of Education, Rauno Huttunen, julkaistu kasvatusfilosofian nettiensyklopeadiassa Encyclopaedia of Philosophy of Education 2007

The Gilligan-Kohlberg Controversy and Its Philosophico-Historical Roots, Leena Kakkori & Rauno Huttunen, Encyclopaedia of Philosophy of Education 2010 (Heinzin dilemma)

Hegelians Axel Honneth and Robert Williams om the Development of Human Morality, Rauno Huttunen, Studies in Philosophy and Education

The Sartre-Heidegger Controversy on Humanism and the Concept of Man in Education, Leena Kakkori & Rauno Huttunen, Educational Philosophy and Theory

taiteenfilosofia

Heidegger taiteenfilosofina, Leena Kakkori

Martin Heidegger and Peter Hoeg: The Book Borderliners as an Autobiographical Narrative in which the Truth Uncovers Itself, Leena Kakkori

Martin Heideggerin Taideteoksen alkuperä-essee Nietzsche-luentojensa valossa, Leena Kakkori, julkaistu Niin&Näin 1/98

yhteiskunta- ja moraalifilosofia

On the Analysis of National Identity, Pekka Kaunismaa

Filosofian merkityksestä - opetusnäyte yhteiskuntatieteelliselle tiedekunnalle 3.9. 1998, Rauno Huttunen

Rationality and Evaluative Frameworks, Arto Laitinen

Between Facts and Norms: action research in the light of Jügen Habermas?s theory of communicative action and discourse theory of justice (Acrobat Reader), Rauno Huttunen & Hannu Heikkinen, julkaistu Curriculum Studies -lehden numerossa vol. 6 (1998): 3, (Acrobat Reader -versiosta puuttuvat kuvat, tästä linkistä html-versioon)

Rakkaus ja arvot kasvattavat persoonan. Max Schelerin kasvatusfilosofiaa, Ulla Solasaari

Keskustelua Freudista ja omastatunnosta Puolimatkan Kasvatus, arvot ja tunteet -teoksen johdosta, Rauno Huttunen & Olli-Pekka Moisio, Aikuiskasvatus 2/2005

Critical Adult Education and the Political-Philosophical Debate Between Nancy Fraser and Axel Honneth, Rauno Huttunen, Educational Theory 4/2007

Aristotle and Pedagogical Ethics, Leena Kakkori & Rauno Huttunen, Paideusis 1/2007

Discourse and Recognition as Normative Grounds for Radical Pedagogy: Habermasian and Honnethian Ethics in the Context of Education, Rauno Huttunen & Michael Murphy, Studies in Philosophy and Education

Hegelians Axel Honneth and Robert Williams on the Development of Human Morality, Rauno Huttunen, Studies in Philosophy and Education

Nuoren Habermasin Marx-tulkintojen sietämätön keveys, Rauno Huttunen, teoksessa Pekkola (toim.) Kriittinen Teoria ja Marx

tieteenfilosofia, ontologia ja tieteen metodologiat

This is my truth tell me yours - Some aspects of action research Quality in the light of truth theories, Heikkinen, Kakkori & Huttunen, julkaistu Educational Action Research -lehden numerossa 1/2001

Löytyykö tieteestä malli rationaalisuudelle, Rauno Huttunen

"Ja tämä tarinsa on tosi..." - narratiivisen totuuden ongelmasta, Hannu Heikkinen, Rauno Huttunen & Leena Kakkori, julkaistu Tiedepolitiikassa 1/99

"And this story is true..." On the Problem of Narrative Truth , Hannu Heikkinen, Rauno Huttunen & Leena Kakkori, British Education Index, Leeds 2002

Gadamerilainen ja habermasilainen asenne kasvatushistoriallisessa tutkimuksessa, Rauno Huttunen, Kasvatus & Aika 1/2007

Action Research as Narrative: Five Principles for Validation, Hannu Heikkinen, Rauno Huttunen & Leena Syrjälä Educational Action Research 1/2007

Meghnad Desai ja Marxin kosto, Rauno Huttunen, Kasvatus & Aika 1/2010

Action Research and Narrative Inquiry: Five Principles for Validation Revisited, Hannu Heikkinen, Rauno Huttunen Leena Syrj??amp; Jyri Pesonen, Educational Action Research 1/2012

Habermasin kolme maailmaa ja elämismaailma, Rauno Huttunen, teoksessa Kotkavirta, Moisio, Pihlström & Seinälä (toim.) Maailma

Heidegger ja totuuden korrespondenssiteorian rajat silmällä pitäen laadullista tutkimusta, Leena Kakkori & Rauno Huttunen, teoksessa J. Kotkavirta (toim.) Muoto ja metodi

kirja-arvosteluja

Horkheimer & Adorno: Valistuksen dialektiikka, Sosiologia 3/2008

Kiilakoski, Tomperi & Vuorikoski (toim.): Kenen kasvatus? - Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus, Sosiologia 2 /2006

Immanuel Kant: Prolegomena, Politiikka 1/1998

Barus Spinoza: Etiikka

Peter Berger & Thomas Luckmann: Todellisuuden sosiaalinen rakenne

Sulevi Riukulehto: Sabotaasia ja kerskakulutusta

Erwin Laszlo: The Inner Limits of Mankind

Robin Wood: Hollywood vietnamista Reaganiin

Description: Description: \\utuhome.utu.fi\wwwusers\r\rakahu\bluhorsa.gif

Linkkejä

Turun yliopiston kotisivu

Filosofi-kollegani ja vaimoni Leena Kakkorin kotisivu, Leena on kasvatusfilosofian dosentti Itä-Suomen yliopistossa sekä Wienin Viktor Frakl instituutin akkretoima Kansainvälisen Logoterapia- ja Eksistentiaalianalyysiyhdistyksen jäsen (International Association of Logotherapy and Existential Analysis at the Viktor Frankl Institute Vienna)

Description: Description: \\utuhome.utu.fi\wwwusers\r\rakahu\bluhorsa.gif