Sociology of Education Yearbook

Vol. 4 Koulutus ja yhteiskuntaluokka. 
Eds M. Kalalahti, H. Silvennoinen, J. Varjo & M. Vilkman. Tampere University Press 2023

=====================
Vol. 3 Koulutuksen politiikat.
Eds J. Varjo, J. Kauko & H. Silvennoinen. Finnish Education Research Association FERA 2021
=====================
Vol. 2 Koulutuksen lupaukset ja koulutususko 
Eds H. Silvennoinen, M. Kalalahti & J. Varjo. Finnish Education Research Association FERA 2018
=====================
Vol. 1 Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset 
Eds H. Silvennoinen, M. Kalalahti & J. Varjo. Finnish Education Research Association FERA 2016

Tulossa

  Arkistot

  Kategoriat

  Personal Information

  Professor (Sociology of Education), University of Turku
  Adjunct Professor, University of Helsinki
  Member of the Scientific Council for Social Sciences and Humanities, the Research Council of Finland
  Member of Publication Forum (JUFO) expert panel 18 of Federation of Finnish Learned Societies

  Publications (selected)

  • 2024

  Educational Policies, Lifelong Learning, and Social Diversity. In  M. Berends, B. Schneider  & S. Lamb (eds) Sage Handbook of Sociology of Education, 451–464. London: Sage Publications. Järvinen, T. & Silvennoinen, H. (2024).

  • 2023

  Koulutus ja yhteiskuntaluokka. Kasvatussosiologian vuosikirja 4.  [Education and Social Class. Finnish Yearbook of Sociology of Education vol. 4. In Finnish] Tampere University Press. 242 pages. Kalalahti, M., Silvennoinen, H., Varjo, J. & Vilkman, M. (eds) (2023). DOI: https://doi.org/10.61201/tup.865

  Subjectivities of the Lifelong Learner in ‘Humanistic Generation’ – Critical Policy Analysis of Lifelong Learning Policies among Discourses of UNESCO, the Council of Europe and the OECD. International Journal of Lifelong Education 42 (4), 424–440. Kinnari, H. & Silvennoinen, H. (2023). DOI: https://doi.org/10.1080/02601370.2023.2234089

  Koulutus suomalaisessa luokkatutkimuksessa. [Education in Finnish Class Research. In Finnish] In M. Kalalahti, H. Silvennoinen, J. Varjo & M. Vilkman (eds) Koulutus ja yhteiskuntaluokka. Kasvatussosiologian vuosikirja 4, 9–26. Tampere University Press. Silvennoinen, H., Varjo, J. & Kalalahti, M. (2023).

  Boosting employability through fostering an entrepreneurial mindset: Critical analysis of employability and entrepreneurship in EU policy documents. In P. Siivonen, U. Isopahkala-Bouret, M. Tomlinson, M. Korhonen & N. Haltia (eds) Rethinking Graduate Employability in Context: Discourse, Policy and Practice, 73–92. Palgrave Macmillan. Laalo, H., Kinnari, H., Silvennoinen, H. & Haltia, N. (2023).

  Luokka-asema ja työn suomat kehittymismahdollisuudet. [Class Position and Affordances for Self-development at Work. In Finnish] In M. Kalalahti, H. Silvennoinen, J. Varjo & M. Vilkman (eds) Koulutus ja yhteiskuntaluokka. Kasvatussosiologian vuosikirja 4, 137–158. Tampere University Press. Silvennoinen, H., Herrala, K., Kinnari, H. & Laalo, H. (2023).

  Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kulku kohti inkluusiota – kuntien johtavien viranhaltijoiden käsityksiä inkluusiosta ja sen toteuttamisesta. Kasvatus ja Aika 17 (3), 26–49. Laakso, P., Pihlaja, P. & Silvennoinen, H. (2023). DOI: https://doi.org/10.33350/ka.121631

  Yhteiskuntaluokka koettuna ja elettynä. [Social Class as Lived Experience. In Finnish] In M. Kalalahti, H. Silvennoinen, J. Varjo & M. Vilkman (eds) Koulutus ja yhteiskuntaluokka. Kasvatussosiologian vuosikirja 4, 232–240. Tampere University Press. Kalalahti, M., Silvennoinen, H., Varjo, J. & Vilkman, M. (2023).

  • 2022

  ”Kohti merkityksellistä elämää” – jatkuva oppiminen tulevaisuuden hallintana. [”Towards a meaningful life” – continuous learning as a way of managing the future. In Finnish] In S. Lemmetty & K. Collin (eds) Jatkuva oppiminen ja aikuispedagogiikka työssä [Continuous learning and Adult Pedagogy in Work], 56–87. SoPhi 150. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Kinnari, H., Laalo, H. & Silvennoinen, H. (2022).

  Tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeuksia edistävä peruskoulu? Oikeudelliset normit osana koulutuksellisen oikeudenmukaisuuden uudelleenmäärittelyä. [Finnish Comprehensive Schooling: Promoting Equality, Non-discrimination and Rights? Legislative norms delineating social justice in education. In Finnish] Kasvatus 53 (4), 391–407. Pynnönen, L., Kallo, J. & Silvennoinen, H. (2022).

  Työssä oppimisen mahdollisuudet ja luottamus palkansaajien kokemina Suomessa vuosina 2004–2016. [Employees’ experiences of workplace learning opportunities and workplace trust in Finland, 2004–2016. In Finnish] Työelämän tutkimus 20 (3), 305–332. Hörkkö, E., Silvennoinen, H. & Järvinen, T. (2022).

  Kuntien perusopetusjohtajat inkluusion rakentajina.  [The Heads of Local Education and Culture Departments in Building Inclusion in Basic Education. In Finnish] Focus Localis 50 (1), 24–43.  Laakso, P., Pihlaja, P., Silvennoinen, H. & Laakkonen, E. (2022).

  • 2021

  Koulutuksen politiikat. Kasvatussosiologian vuosikirja 3. [Policies of Education. Finnish Yearbook of Sociology of Education vol. 3. In Finnish]  Kasvatusalan tutkimuksia 83. Jyväskylä: Jyväskylä: Finnish Educational Research Association FERA. 409 pages. Varjo, J., Kauko, J. & Silvennoinen, H. (eds). (2021).

  Kansallinen koulutuspolitiikka ylikansallisten hallintamallien paineessa. [National education policy under pressure from supranational governance models. In Finnish] In J. Varjo, J. Kauko & H. Silvennoinen (eds) Koulutuksen politiikat. Kasvatussosiologian vuosikirja 3. Kasvatusalan tutkimuksia 83, 41–72. Jyväskylä: Jyväskylä: Finnish Educational Research Association FERA. Rinne, R., Silvennoinen, H. & Varjo, J. (2021).

  Koulutuspolitiikan areenat, ongelmanmuodostus ja toimintapolitiikat. [Education policy arenas, problem formation and policies. In Finnish] In J. Varjo, J. Kauko & H. Silvennoinen (eds) Koulutuksen politiikat. Kasvatussosiologian vuosikirja 3. Kasvatusalan tutkimuksia 83, 387–399. Jyväskylä: Jyväskylä: Finnish Educational Research Association FERA. Silvennoinen, H., Kauko, J. & Varjo, J. (2021).

  Koulutuspolitiikka tutkimuskenttänä. [Education Policy as a Research Field. In Finnish] Finnish Yearbook of Sociology of Education vol. 3. In Finnish] In J. Varjo, J. Kauko & H. Silvennoinen (eds) Koulutuksen politiikat. Kasvatussosiologian vuosikirja 3. Kasvatusalan tutkimuksia 83, 11–38. Jyväskylä: Jyväskylä: Finnish Educational Research Association FERA. Silvennoinen, H., Kauko, J. & Varjo, J. (2021).

  Euroopan unionin elinikäisen oppimisen avaintaidot ja niiden näkyvyys perusasteen ja toisen asteen koulutuspolitiikassa Suomessa. [The European Union’s key competences for lifelong learning and their manifestation in primary and secondary education policy in Finland. In Finnish] In J. Varjo, J. Kauko & H. Silvennoinen (eds) Koulutuksen politiikat. Kasvatussosiologian vuosikirja 3. Kasvatusalan tutkimuksia 83, 245–281. Jyväskylä: Jyväskylä: Finnish Educational Research Association FERA. Silvennoinen, H., Kinnari, H. & Laalo, H. (2021).

  • 2020

  Governing the Normalisation of Young Adults through Lifelong Learning Policies. In M. Parreira do Amaral, S. Kovacheva & X. Rambla (Eds) Lifelong Learning Policies for Young Adults in Europe. Navigating between Knowledge and Economy, 105–126. Bristol: Policy Press. R. Rinne, H. Silvennoinen, T. Järvinen & J. Tikkanen. (2020).

  Suomalainen koulutus kansainvälisillä markkinoilla – valtionhallinto koulutusviennin mahdollistajana ja koulutuksen maineen vaalijana. [Finnish Education in the International Markets – State Administration as the Enabler of Education Export and Treasurer of the Reputation of Education. In Finnish]  Administrative Studies, Hallinnon tutkimus 39 (4), 271–286. H. Tirri & H. Silvennoinen. (2020).

  Jatkokoulutussuunnitelmien ja perheen kannustuksen merkitys yhdistelmätutkinnon valinnassa. Kasvatus 51 (3), 286–301. O. Lietzén & H. Silvennoinen. (2020).

  Tutkimus vaatii vapautta. [Research Calls for Freedom. Book Review. In Finnish]  Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 40 (4), 376–379. H. Silvennoinen. (2020).

  Inkluusio ja koulutuspolitiikka. [Inclusion and Education Policy. In Finnish] In M. Takala, A. Äikäs & S. Lakkala (eds) Mahdoton inkluusio? Tunnista haasteet ja mahdollisuudet, 45–71. Jyväskylä: PS-Kustannus. P. Pihlaja & H. Silvennoinen. (2020).

  Hei, meitä huiputetaan! Eli miten kaikista tehdään huippuja. [Swindled to the Top. Book Review. In Finnish] Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 40 (1), 77–79. H. Silvennoinen. (2020).

  • 2019

  Setting New Standards for Homo Academicus: Entrepreneurial University Graduates on the EU Agenda. European Education 51 (2), 93–110. H. Laalo, H. Kinnari & H. Silvennoinen. (2019).

  Henkilöstön suosimat työssä oppimisen muodot. [Personnel’s Preferred Ways of Workplace Learning. In Finnish] Administrative Studies, Hallinnon tutkimus 38 (2), 73–88. E. Hörkkö, H. Silvennoinen & T. Järvinen. (2019).

  Parental Involvement in Finnish Day Care – What Do Early Childhood Educators Say? In U. Ward & B. Perry (eds) Working with Parents and Families in Early Childhood Education. London: Routledge. S. Hakyemez-Paul, P. Pihlaja & H. Silvennoinen. (2019).

  ”Elinikäisen oppimisen kulttuuri juurrutetaan joka ainoaan kansalaisryhmään.” Havaintoja OECD:n vaikutuksista suomalaisessa aikuiskoulutuspolitiikassa. In H. Nori, H. Laalo & R. Rinne (eds) Kohti oppimisyhteiskuntaa. Koulutuspolitiikan uusi suunta ja korkeakoulutuksen muuttuva maisema. Kasvatustieteiden tiedekunta, julkaisusarja A:217, 389–424. Turku: Turun yliopisto. H. Silvennoinen & H. Kinnari. (2019).

  Sivistyksen muuttuvat merkitykset ja funktiot. [The Changing Meanings and Functions of Civilization. Book Review. In Finnish]  Finnish Journal for Educational Research, Kasvatus 50 (4), 404–409. H. Silvennoinen. (2019).

  Ketterä oppiminen auttaa venymään. [Agile Learning Helps You Stretch. Book Review. In Finnish] Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 39 (3), 240–242. H. Silvennoinen. (2019).

  • 2018

  Koulutuksen lupaukset ja koulutususko. Kasvatussosiologian vuosikirja 2. [Promises of and Faith in Education. Finnish Yearbook of Sociology of Education vol. 2. In Finnish] Kasvatusalan tutkimuksia 79. Jyväskylä: Finnish Educational Research Association FERA. 392 pages. H. Silvennoinen, M. Kalalahti & J. Varjo (eds). (2018).

  The Impact of Higher Education Participation on the Proficiency in Literacy and Numeracy in 21 OECD Countries: An International Benchmark Study of Graduates’ Skills Using PIAAC 2012 Data. Comparative Education 54 (3), 325–351. M. Lindberg & H. Silvennoinen. (2018).

  Factors Affecting Early Childhood Educators’ Views and Practices of Parental Involvement. Journal of Early Childhood Education Research 7 (1), 76–99. S. Hakyemez-Paul, P. Pihlaja & H. Silvennoinen. (2018).

  Avoimesti suomeksi  mahdoton yhtälö? [Open and in Finnish  an Impossible Equation? In Finnish] Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 38 (4), 274–275. H. Silvennoinen. (2018).

  Koulutususko yhteiskunnallisena ilmiönä. [Confidence in Education as Societal Phenomenon. In Finnish] In H. Silvennoinen, M. Kalalahti & J. Varjo (eds) Koulutuksen lupaukset ja koulutususko. Kasvatussosiologian vuosikirja 2. Kasvatusalan tutkimuksia 79, 11–40. Jyväskylä: Finnish Educational Research Association FERA. H. Silvennoinen, M. Kalalahti & J. Varjo. (2018).

  Koulutuspoliittinen tasa-arvo 2000-luvun Suomessa. [Equality of Education Policy in 21st Century Finland. In Finnish] In R. Rinne, N. Haltia, S. Lempinen & T. Kaunisto (eds) Eriarvoistuva maailma – tasa-arvoistava koulu? Kasvatusalan tutkimuksia 78, 93–120. Jyväskylä: Finnish Educational Research Association FERA. H. Silvennoinen, M. Kalalahti & J. Varjo. (2018).

  Lupaus kilpailukyvystä koulutususkon evankeliumina. [The Promise for Competitive Edge as the Gospel of Education. In Finnish] In H. Silvennoinen, M. Kalalahti & J. Varjo (eds) Koulutuksen lupaukset ja koulutususko. Kasvatussosiologian vuosikirja 2. Kasvatusalan tutkimuksia 79, 371–381. Jyväskylä: Finnish Educational Research Association FERA. M. Kalalahti, J. Varjo & H. Silvennoinen. (2018).

  Mistä ei voi puhua, onko siitä vaiettava? [Whereof one cannot speak, thereof one must be silent? In Finnish] Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 38 (3), 190–191. H. Silvennoinen. (2018).

  Yliopistojen yrittäjyyskasvatus eurooppalaisen tietotalouden palvelijana. [Universities’ Entrepreneurship Education at the Service of European Knowledge Economy. In Finnish] In H. Silvennoinen, M. Kalalahti & J. Varjo (eds) Koulutuksen lupaukset ja koulutususko. Kasvatussosiologian vuosikirja 2. Kasvatusalan tutkimuksia 79, 43–67. Jyväskylä: Finnish Educational Research Association FERA. H. Laalo, H. Kinnari & H. Silvennoinen. (2018).

  Yhdistelmätutkinnon lupaukset – kaksois- ja kolmoistutkintoa suorittavien koulutusvalinnan syyt ja tyytyväisyys koulutukseen. [The Promises of Double Degree. In Finnish] In H. Silvennoinen, M. Kalalahti & J. Varjo (eds) Koulutuksen lupaukset ja koulutususko. Kasvatussosiologian vuosikirja 2. Kasvatusalan tutkimuksia 79, 321–367. Jyväskylä: Finnish Educational Research Association FERA. O. Lietzén & H. Silvennoinen. (2018).

  Teacher Professional Development in Oman: Challenges, Efforts and Solutions. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research 17 (5), 82–103. M. Al Jabri, H. Silvennoinen & D. Griffiths. (2018).

  Kamppailu aikuisten kasvatuksesta. [Struggle for the Education of Adults. In Finnish] Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 38 (2), 82–83. H. Silvennoinen. (2018).

  Parempaan, eriarvoiseen Suomeen. [Towards Better, More Unequal Finland. Book Review. In Finnish] Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 38 (1), 55–58. H. Silvennoinen. (2018).

  Challenges in Education System Affecting Teacher Professional Development in Oman. Athens Journal of Education 5 (3), 261–282. A. Al Shabibi & H. Silvennoinen. (2018).

  Eikö aikuiskoulutus kiinnosta? [Adult Education, Not Interesting? In Finnish] Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 38 (1), 2–3. H. Silvennoinen. (2018).

  Parental Involvement in Finnish Day Care – What Do Early Childhood Educators Say? European Journal of Early Childhood Education Research 26 (2), 258–273. S. Hakyemez-Paul, P. Pihlaja & H. Silvennoinen. (2018).

  • 2017

  Sadan vuoden koulutusprojekti. [A Hundred Years Education Project. In Finnish] Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 37 (4), 254–255. H. Silvennoinen. 2017.

  Yhteisöllisyys ja osallisuus tieteellisessä jatkokoulutuksessa. [Communality and Involvement in Researcher Education. In Finnish]  In A. Toom, M. Rautiainen & J. Tähtinen (eds) Toiveet ja todellisuus ‑ kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa. Kasvatusalan tutkimuksia 75, 363–391. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen Seura. J. Rauvola & H. Silvennoinen. 2017.

  Maahanmuuttajien koulutuksessa parannettavaa joka asteella. [Improvements Needed on All Levels in the Education of Immigrants. In Finnish] HFinnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 37 (3), 162–163. . Silvennoinen. 2017.

  In the Margins of Workplace Learning. Journal of Workplace Learning 29 (3), 185–199. H. Silvennoinen & H. Nori. 2017.

  Tiede autoritaarisen hallinnon hampaissa. [Science under Authoritarian Government. In Finnish]  Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 37 (2), 82–83. H. Silvennoinen. 2017.

  Tiede avoimeksi! [Open Science! In Finnish] Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 37 (2), 130. H. Silvennoinen. 2017.

  Sukupuolen ja organisaatioaseman yhteys työssä oppimiseen ja luottamukseen tarkastelussa vesihuoltolaitosten henkilöstö. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 45 (1), 7–26. E. Hörkkö & H. Silvennoinen. 2017.

  Tiede mediassa. [Science in Media. In Finnish] Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 37 (2), 147–150. H. Silvennoinen. 2017.

  Lääkäri‑potilas -suhteen harjoittelua – lääkäriopiskelijoiden tulkinnat potilastapauksesta koulutuksen eri vaiheissa[Practicing doctor–patient relationship – medical students’ interpretation of a patient case during studies. In Finnish] Journal of Social Medicine, Sosiaalilääketieteellinen aikakauskirja 54 (2), 134–150. M. Sundström, H. Silvennoinen, P. Kääpä, & O. Vainio. 2017.

  Refleksiivisyys ja etnografisesti tuotettu tieto. [Reflexivity and Etnographically Produced Knowledge. Book Review. In Finnish] Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 37 (1), 68–71. H. Silvennoinen. 2017.

  Vain riippumaton arviointi on uskottavaa. [Only Independent Evaluation Is Credible. In Finnish] Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 37 (1), 2–3. H. Silvennoinen. 2017.

  • 2016

  Tasa-arvon muuttuvat merkitykset. Kasvatussosiologian vuosikirja 1. [Finnish Yearbook of Sociology of Education: The Changing Meanings of Equality of Education. In Finnish] Kasvatusalan tutkimuksia 73. 276 pages. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen Seura. H. Silvennoinen, M. Kalalahti & J. Varjo (eds) 2016.

  Työhyvinvoinnista tarvitaan väestötason seurantatietoa. Työhyvinvoinnin käsite ja mittaamisen problematisointia ja kehittelyä. Administrative Studies, Hallinnon tutkimus 35 (4), 257–273. P. Laine, M. Lindberg & H. Silvennoinen. 2016.

  Uusi työ, uusi työttömyys. [New Work, New Unemployment. In Finnish] Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 36 (4), 242–243. H. Silvennoinen. 2016.

  Koulutuspolitiikka ja tasa-arvokehityksen suunta. [Education Policy and the Direction of Changing Equality. In Finnish] In H. Silvennoinen, M. Kalalahti & J. Varjo (eds), Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset. Kasvatussosiologian vuosikirja 1. Kasvatusalan tutkimuksia 73, 351-366. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen Seura. J. Varjo, M. Kalalahti & H. Silvennoinen. 2016.

  Sukupuolivaikutusten arviointia tarvitaan. [Gender Impact Assessment of Policies is Needed. In Finnish] Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 36 (3), 162–163. H. Silvennoinen. 2016.

  Helppo ja halpa haastattelu. [Easy Inexpensive Interview. In Finnish] Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 36 (2), 82–83. H. Silvennoinen. 2016.

  Työelämän koulutuksen jakautuminen ja tasa-arvo. [Distribution of Employer-Provided Training and Equality. In Finnish]  In H. Silvennoinen, M. Kalalahti & J. Varjo (toim.) Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset. Kasvatussosiologian vuosikirja 1. Kasvatusalan tutkimuksia 73, 321–347. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen Seura. H. Silvennoinen & M. Lindberg. 2016.

  Mikä RAKE? Kommentteja suosituksiin kasvatustieteen ja opettajakoulutuksen rakenteelliseksi kehittämiseksi.  [On the Measures for Structural Development of Educational Sciences and Teacher Education in Universities. In Finnish] Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 36 (1), 50–54. K. Filander, R. Ikonen, M. Ikonen-Varila, P. Siivonen, H. Silvennoinen & O. Ylitapio-Mäntylä. 2016.

  Globalisaatio, markkinaliberalismi ja koulutuspolitiikan muutos. [Globalisation, Market Liberalism and the Change of Education Policy. In Finnish]  In H. Silvennoinen, M. Kalalahti & J. Varjo (eds), Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset. Kasvatussosiologian vuosikirja 1. Kasvatusalan tutkimuksia 73, 11‑34. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen Seura. H. Silvennoinen, M. Kalalahti, & J. Varjo. 2016.

  Uusi itseohjautuva ihminen. [The New Self-directed Person. In Finnish]  Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 36 (1), 2–3. H. Silvennoinen. 2016.

  • 2015

  Vuorovaikutusta ja valintoja. Vanhempien osallisuus lasten koulusaavutusten ja kouluvalintojen taustalla. [Choices and Coaction: Parents‑Schools Interaction in Relation to School Choice. In Finnish] Finnish Youth Research Journal, Nuorisotutkimus 33 (3–4), 37‑58. M. Kalalahti, H. Silvennoinen & J. Varjo. 2015.

  Education for all? Urban Parental Attitudes Towards Universalism and Selectivism in the Finnish Comprehensive School System. In P. Seppänen, A. Carrasco, M. Kalalahti, R. Rinne & H. Simola (eds), Contrasting Dynamics in Education Politics of Extremes: School Choice in Chile and Finland, 205–224. Sense Publisher. M. Kalalahti, H. Silvennoinen, J. Varjo & R. Rinne. 2015.

  Aikuiskoulutukseen osallistuminen Suomessa. [Participation in Adult Education in Finland. In Finnish] Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 35 (4), 266–285. H. Silvennoinen & M. Lindberg. 2015.

  The Middle Classes, Municipalities and Democratic Iterations on Basic Educational Rights in Finland. In P. Seppänen, A. Carrasco, M. Kalalahti, R. Rinne & H. Simola (eds) Contrasting Dynamics in Education Politics of Extremes: School Choice in Chile and Finland, 159–180. Sense Publisher. J. Varjo, M. Kalalahti & H. Silvennnoinen. 2015.

  Yhteiskuntaluokat ja kouluvalinta. [Social Classes and School Choice. In Finnish] In P. Seppänen, M. Kalalahti, R. Rinne & H. Simola (eds) Lohkoutuva peruskoulu. Perheiden kouluvalinnat, yhteiskuntaluokat ja koulutuspolitiikka. Kasvatusalan tutkimuksia 68, 325‑370. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen Seura. H. Silvennoinen, R. Rinne, S. Kosunen, M. Kalalahti & P. Seppänen. 2015.

  Why Fix Something That is not Broken? The Implementation of School Choice Policy and Parental Attitudes towards Equality and Uniformity of Comprehensive School System in Finland. Athens Journal of Education 2 (1), 37–52. H. Silvennoinen, M. Kalalahti & J. Varjo. 2015.

  Sivistystä vapaasti vastavirtaan. [Liberal Education Freely Floating Upstream. In Finnish] Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 35 (1), 2–3. H. Silvennoinen. 2015.

  Kouluvalinta ja sivistyksellisiä perusoikeuksia koskeva demokraattinen iteraatio. [School Choice and Democratic Iterations Related to Educational Rights. In Finnish] In P. Seppänen, M. Kalalahti, R. Rinne & H. Simola (eds), Lohkoutuva peruskoulu. Perheiden kouluvalinnat, yhteiskuntaluokat ja koulutuspolitiikka. Kasvatusalan tutkimuksia 68, 123‑150. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen Seura. J. Varjo, M. Kalalahti & H. Silvennoinen. 2015.

  Elinikäinen oppiminen hallinnan teknologiana. [Lifelong Learning as a Governing Technology. In Finnish] In E. Harni (ed.), Kontrollikoulu. Näkökulmia koulutukselliseen hallintaan ja toisinoppimiseen, 109–136. Jyväskylä: Kampus Kustannus. H. Kinnari & H. Silvennoinen. 2015.

  Onko tieteellä kansallista tehtävää? [Is there a National Mission for Science? Book Review. In Finnish] Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 35 (1), 62–66. H. Silvennoinen. 2015.

  Luokittunut kouluvalinta ja mahdollisuuksien tasa-arvo. [Classed School Choice and Equal Opportunities. In Finnish] In P. Seppänen, M. Kalalahti, R. Rinne & H. Simola (eds), Lohkoutuva peruskoulu. Perheiden kouluvalinnat, yhteiskuntaluokat ja koulutuspolitiikka. Kasvatusalan tutkimuksia 68, 371‑399. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen Seura. M. Kalalahti, H. Silvennoinen & J. Varjo. 2015.

  Median muovailtavana. [To Be Shaped by the Media. In Finnish] Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 35 (3), 162–163. H. Silvennoinen. 2015.

  Puoluepoliittinen identifioituminen ja koulutuspoliittiset asenteet sekä suhde kouluvalintaan. [Political Identification, Education Political Attitudes and their Relation to School Choice. In Finnish] In P. Seppänen, M. Kalalahti, R. Rinne & H. Simola (eds), Lohkoutuva peruskoulu. Perheiden kouluvalinnat, yhteiskuntaluokat ja koulutuspolitiikka. Kasvatusalan tutkimuksia 68, 285‑321. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen Seura. R. Rinne, H. Silvennoinen, J. Varjo & A-K. Berisha. 2015.

  Kehittävän arvioinnin puolesta. [For Enhancement-led Evaluation. Book Review. In Finnish] Finnish Journal for Educational Research, Kasvatus 46 (3), 303–306. H. Silvennoinen. 2015.

  Kouluvalinta keskiluokan hankkeena – keskiluokan fraktioiden eriytyvät valinnat ja asenteet. [School Choice as Middle Class Project – Diversifying Choices and Attitudes of Middle Class Fractions. In Finnish] In P. Seppänen, M. Kalalahti, R. Rinne & H. Simola (eds), Lohkoutuva peruskoulu. Perheiden kouluvalinnat, yhteiskuntaluokat ja koulutuspolitiikka. Kasvatusalan tutkimuksia 68, 401‑436. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen Seura. R. Rinne, H. Silvennoinen, M. Kalalahti & J. Varjo. 2015.

  Maapallon kestokyvyn rajat on saavutettu. Onko aikuiskasvatuksella jotain sanottavaa? [Has Adult Education Something to Say about the Planetary Condition? In Finnish] Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 35 (2), 147–149. H. Silvennoinen. 2015.

  Koulutus, kilpailukyky ja hallinta. [Education, competitiveness and governmentality. In Finnish.] In E. Harni (ed.) Kontrollikoulu. Näkökulmia koulutukselliseen hallintaan ja toisinoppimiseen, 64–87. Jyväskylä: Kampus Kustannus. H. Silvennoinen & H. Kinnari. 2015.

  Oppimisvaikeudet työelämässä. [Learning Disabilities in Working Life. In Finnish] Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 35 (1), 47–54. H. Silvennoinen. 2015.

  Työväenluokan koulutusasenteet ja kouluvalinta. [Educational Attitudes of Working Class Parents and School Choice. In Finnish]  In P. Seppänen, M. Kalalahti, R. Rinne & H. Simola (eds), Lohkoutuva peruskoulu. Perheiden kouluvalinnat, yhteiskuntaluokat ja koulutuspolitiikka. Kasvatusalan tutkimuksia 68, 437‑467. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen Seura. H. Silvennoinen, R. Rinne, M. Kalalahti & J. Varjo. 2015.

  Koulutuskasvu taittuu. [Expansion of Education in Decline. In Finnish]  Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 35 (2), 82–83. H. Silvennoinen. 2015.

  Kouluvalinnat kykyjen mukaan? Erot painotettuun opetukseen valikoitumisessa. [School Choices according to Talent? In Finnish] The Finnish Journal of Education, Kasvatus 46 (1), 19–35. M. Kalalahti, H. Silvennoinen & J. Varjo. 2015.

  Yhteiskunta viestii näköalattomuudesta. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 35 (4), 242–243. H. Silvennoinen. 2015.

  • 2014

  Julkaise ja tuhoudu? [Publish and Perish? Book Review. In Finnish]. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 34 (4), 307–311. H. Silvennoinen. 2014.

  Families, School Choice, and Democratic Iterations on the Right to Education and Freedom of Education in Finnish MunicipalitiesJournal of School Choice: International Research and Reform 8 (1), 20–48. J. Varjo, M. Kalalahti & H. Silvennoinen. 2014.

  Tasa-arvo työelämän koulutuksessa. [Equality in Workplace Training. In Finnish]. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 34 (4), 242–243. H. Silvennoinen. 2014.

  Ylikansallisten mittausten kritiikki kasvaa. [Growing Critisism towards Transnational Evaluation. In Finnish]. Finnish Journal of Education, Kasvatus 45 (4), 364–366. H. Silvennoinen. 2014.

  Koulutus toimijuuden vahvistajana. [Strengthening of Agency through Education. In Finnish]. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 34 (3), 162–163. H. Silvennoinen. 2014.

  Käänteentekijät: aikuiskoulutuksen vaikuttajia 1980-luvulta 2010-luvulle. [Power Players in Finnish Adult Education Policy from the Mid 1980’s to the 2000’s. In Finnish] In K. Kantasalmi & M. Nest (eds), Valistajia, sivistäjiä, poliitikkoja ja asiantuntijoita: näkökulmia aikuiskasvatuksen kentän vaikuttajiin, 341–382. Tampere: Tampere University Press. H. Silvennoinen. 2014.

  Elinikäinen oppiminen hallinnan muotona. [Lifelong Learning as a Form of Governing. In Finnish]. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 34 (2), 134–138. H. Silvennoinen. 2014.

  Koulutuksen arviointi uusiksi. [The New Organisation of Education Evaluation. In Finnish]. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 34 (2), 82–83. H. Silvennoinen. 2014.

  Koulutuksen ja oppimisen marginaalissa. [In the Margins of Training and Learning. In Finnish] In K. Brunila & U. Isopahkala-Bouret (eds), Marginaalin voima, 102–127. Helsinki: Kansanvalistusseura. H. Silvennoinen & H. Nori. 2014.

  Kuluttajavalistuksen aika on koittanut. [The Time of Consumer Education Has Come. In Finnish]. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 34 (1), 2–3. H. Silvennoinen. 2014.

  • 2013

  Kasvatus ja koulutus Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle. [Education in Finland from the 1960’s to the 21st Century. Book Review. In Finnish] The Welfare Review, Hyvinvointikatsaus 24 (1), 98–101. H. Silvennoinen. 2013.

  Vaihtoehto kilpailukapitalismille. [Alternative to the Competitive Capitalism. Book Review. In Finnish]. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 33 (4), 313–315. H. Silvennoinen. 2013.

  Aikuisväestön taidot arvioitu 24 maassa. [Adult Skills Evaluated in 24 Countries. In Finnish]. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 33 (4), 290–298. H. Silvennoinen. 2013.

  Koulutuksen arviointineuvoston asema arvioinnin kentällä ja koulutuspolitiikassa. [The Finnish Education Evaluation Council in the Field of Evaluation and in Education Policy. In Finnish] In G. Knubb-Manninen, H. Niemi & V. Pietiläinen (eds), Kansallinen arviointi kohti tulevaisuutta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 63, 37–48. Jyväskylä: Koulutuksen arviointineuvosto. H. Silvennoinen. 2013.

  Työn merkityksellisyys on työelämän laatua. [Meaningful Work is Working Life Quality. In Finnish]. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 33 (4), 250–251. H. Silvennoinen. 2013.

  Aikuisten osallistuminen koulutukseen 2012. [Participation in Adlut Eucation in 2012. In Finnish]. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 33 (3), 230–233. H. Silvennoinen. 2013.

  Valtio, kansalaisyhteiskunta ja sivistystyö. [State, Civic Society and Liberal Adult Education. In Finnish]. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 33 (3), 162–163. H. Silvennoinen. 2013.

  Narratiivinen oppiminen elämänkulussa. [Narrative Learning during the Life Course. Book Review. In Finnish]. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 33 (2), 150–152. H. Silvennoinen. 2013.

  Tiedeviestintä tarvitsee tekijät ja voimavarat. [Comminucating Science Needs Makers and Resources. In Finnish]. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 33 (2), 146–149. H. Silvennoinen. 2013.

  Työelämän koulutuksen etujoukko. [The Elite of Workplace Learning and Training. In Finnish] In Suomella töissä? Kestämistä ja kestävyyttä. Työelämän tutkimuspäivät 2013. Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 4/2013, 235–252. Tampere: Tampereen yliopisto. H. Silvennoinen & H. Nori. 2013.

  Elinikäinen oppiminen kriittisen tutkimuksen kohteena. [Lifelong Learning Under Critical Scrutiny. In Finnish]. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 33 (2), 82–83. H. Silvennoinen. 2013.

  Politiikan teoria ennen 1900-lukua. [Political Theory before the 20th Century. Book Review. In Finnish]. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 33 (1). H. Silvennoinen. 2013.

  Hyvät tiedot eivät takaa poliittista osallistumista. [Knowledge Does not Guarantee Political Participation. In Finnish]. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 33 (1), H. Silvennoinen. 2013.

  • 2012

  Erilaisuudesta poikkeavuuteen. [From Being Different to Being Deviant. In Finnish] H. Silvennoinen & P. Pihlaja. In H. Silvennoinen & P. Pihlaja (eds), [Demarcations: Studies on Differences, Deviances and Normalisation. In Finnish] Rajankäyntejä: tutkimuksia normaaliuden, erilaisuuden ja poikkeavuuden tulkinnoista ja määrittelyistä, 17–23. Turku: University of Turku. 2012.

  Ikääntyvien koulutus monimuotoistuvassa työelämässä. [Training of the Elderely People and Workplace Diversity. In Finnish] H. Silvennoinen & H. Nori. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 32 (3), 177–189. 2012.

  Normaaliuden tyranniasta huippujen kulttiin. [From the Tyranny of Normality to the Cult of Excellence. In Finnish].H. Silvennoinen. In H. Silvennoinen & P. Pihlaja (eds), [Demarcations: Studies on Differences, Deviances and Normalisation. In Finnish] Rajankäyntejä: tutkimuksia normaaliuden, erilaisuuden ja poikkeavuuden tulkinnoista ja määrittelyistä, 469–479. Turku: University of Turku. 2012.

  Asiantuntijat tutkimuksen ja kritiikin kohteena. [Research and Criticisim of Expertice. In Finnish]H. Silvennoinen. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 32 (4), 244—245. 2012.

  Elinikäisen oppimisen eurooppalainen standardimalli ja poikkeavuus. [The European Standard Model of Lifelong Learning and Deviancy. In Finnish] H. Silvennoinen. In H. Silvennoinen & P. Pihlaja (eds), [Demarcations: Studies on Differences, Deviances and Normalisation. In Finnish] Rajankäyntejä: tutkimuksia normaaliuden, erilaisuuden ja poikkeavuuden tulkinnoista ja määrittelyistä, 85–111. Turku: University of Turku. 2012.

  Ikä taloudellisena ongelmana. [Age as an Economic Problem. In Finnish] H. Silvennoinen. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 32 (3), 164—165. 2012.

  Työ hyvinvoinnin uhkana? [Work Threatening the Well-Being? In Finnish] H. Silvennoinen. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 32 (3), 234—236. 2012.

  Yhteiskuntaluokat, valta ja aikuiskoulutus. [Social Classes, Power and Adult Education] H. Silvennoinen. In J. Kivirauma, A. Jauhiainen, P. Seppänen & T. Kaunisto (eds), Social Perspectives on Education – Koulutuksen yhteiskunnallinen ymmärrys, 301–328. Jyväskylä: FERA. 2012.

  Yliopisto järjestyksen kourissa. [University in the Fist of Order. In Finnish] H. Silvennoinen. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 32 (2), 84—85. 2012.

  Toiminta opettaa, toimien oppii. [Learnings of Action. In Finnish] H. Silvennoinen. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 32 (1), 4—5. 2012.

  Yhteiskuntaluokat ja kouluvalintapolitiikka ylikansalliselta tasolta ja paikalliselle tasolle ulottuvassa tarkastelussa. [National and Local Realization of Supranational Education Policy: The Case of School Choice. In Finnish] H. Silvennoinen, P. Seppänen, R. Rinne & H. Simola. Finnish Journal of Education, Kasvatus 43 (5), 502–518. 2012.

  Tieteellisten lehtien tasoluokitus ja yliopistojen uusi rahoitusmalli. [On the Future of Scientific Publishing. In Finnish] H. Silvennoinen. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 32 (1), 63—68. 2012.

  Mihin tarvitaan suomenkielistä tiedelehteä? [Are Finnish Scientific Journals Still Needed? In Finnish] H. Silvennoinen.  Finnish Journal of Education, Kasvatus 43 (1), 87—90. 2012.

  Poikkeavuuden professorista ja professorin poikkeavuudesta. [On a Professor on Deviancy to the Deviancies of a Professor. In Finnish] R. Rinne, A. Jauhiainen, H. Silvennoinen & P. Pihlaja. In H. Silvennoinen & P. Pihlaja (eds), Rajankäyntejä: tutkimuksia normaaliuden, erilaisuuden ja poikkeavuuden tulkinnoista ja määrittelyistä. Turku: University of Turku. 2012.

  Kasvatuksen ja koulutuksen historia Suomessa keskiajalta 2000-luvulle. [The History of Education in Finland from the Medieval Times to the 21st Century. In Finnish] H. Silvennoinen. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 32 (4), 303—309. 2012.

  Rajankäyntejä: tutkimuksia normaaliuden, erilaisuuden ja poikkeavuuden tulkinnoista ja määrittelyistä. [Demarcations: Studies on Differences, Deviances and Normalisation] H. Silvennoinen & P. Pihlaja (eds). Turku: University of Turku. 479 pages. 2012.

  Suomalainen kasvatussosiologi. Nyt! [A Finnish Sociologist of Education. Now! Book Review. In Finnish] H. Silvennoinen. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 32 (1), 73—75. 2012.

  • 2011

  Aikuiskoulutuksen vaikuttavuus työmarkkinoilla. [Labour Market Effects of Adult Education. In Finnish] H. Silvennoinen. In R. Rinne & A. Jauhiainen (eds), Aikuiskoulutus ja demokratian haaste, 84–100. Aikuiskasvatuksen tutkimusseura. 2011.

  Talouskasvun opit. [The Learnings of Economoic Growth. In Finnish] H. Silvennoinen. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 31 (4), 242—243. 2011.

  Idän ja lännen lokari. [A Logger from East and West. Book Review. In Finnish] H. Silvennoinen. Journal of Mother Tongue Education, Aikakauskirja Äidinkielen opetustiede 40, 97—103. 2011.

  Opettamisen ja oppimisen sukupuoli. [The Gender of Teaching and Learning. In Finnish] H. Silvennoinen. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 31 (3), 162—163. 2011.

  Miten vastustaa seksuaalista häirintää härskiintyvässä yhteiskunnassa. [How to Oppose Sexual Harassment. Book Review. In Finnish] H. Silvennoinen. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 31 (3), 215. 2011.

  Aikuiskoulutus ja hallintavalta. [Governance and Adult Education. In Finnish] H. Silvennoinen. In A. Eteläpelto, T. Heiskanen & K. Collin (eds), Valta, toimijuus ja aikuiskasvatus. Aikuiskasvatuksen 49. vuosikirja, 55–76. Aikuiskasvatuksen tutkimusseura ja Kansanvalistusseura. 2011.

  Politiikka palailee politiikkaan. [Politics Returning to Politics. In Finnish] H. Silvennoinen. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 31 (2), 82‑83. 2011.

  Tekijät työnsä kehittäjinä. [Employees as Developers of Their Work. In Finnish] H. Silvennoinen. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 31 (1), 2‑3. 2011.

  • 2010

  Koulutus, yhteiskuntaluokat ja eriarvoisuus. [Education, Social Classes and Inequality. In Finnish] P. Naumanen & H. Silvennoinen. In J. Erola (ed.), Luokaton Suomi?, 67–88. Helsinki: Gaudeamus. 2010.

  Tutkimuksen asialla. [For Adult Education Research. In Finnish] H. Silvennoinen. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 30 (4), 242‑243. 2010.

  Aktiivinen kansalaisuus on kovan sivistystyön takana. [Creating Active Citizenship is a Hard Work for Liberal Adult Education. In Finnish] H. Silvennoinen. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 30 (3), 162–163. 2010.

  Arviointiprosessin vaikuttavuus osallistumisen näkökulmasta. [The Effectiveness of Education Evaluation Process: A Participatory View. In Finnish] H. Silvennoinen. In E. Korkeakoski & P. Tynjälä (eds) Hyötyä ja vaikuttavuutta arvioinnista. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 50, 117–125. Jyväskylä. 2010.

  Aikuiskasvatustiede ja tutkimus tänään – huomenna. [Adult Education Research Today and Tomorrow. In Finnish] H. Silvennoinen. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 30 (2), 82–83. 2010.

  Välittäminen aikuiskoulutuksen tehtävänä. [Taking Care as an Aim of Adult Education. In Finnish] H. Silvennoinen. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 30 (1), 2–3. 2010.

  Aikuiskasvatustieteen tila ja tulevaisuus. [The Current State and the Future of Adult Education as a Science. In Finnish] K. Filander, A. Jauhiainen, J. Onnismaa, L. Saloheimo, H. Silvennoinen & H. Valkama. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 30 (3), 213‑223. 2010.

  Vapaa sivistystyö: tarve, tehtävä ja hyöty. [Liberal Adult Education: Need, Purpose and Benefits. In Finnish] E. Poikela & H. Silvennoinen. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 30 (3), 206‑212. 2010.

  • 2009

  Kompetens och arbetsförhållanden inom fria bildningen i Svenskfinland och övriga Finland. [Competencies and Working Conditions in Swedish Speaking Liberal Adult Education in Finland. In Swedish] E. Poikela, M. Granö, H. Keurulainen, P. Kuusipalo. P. Silvennoinen, G. Knubb-Manninen & H. Silvennoinen. Publikationer från Rådet för utbildningsutvärdering 43. Jyväskylä. 44 pages. 2009.

  Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus. [The Functioning and Effectiveness of Development and Service Task for Working Life of Adult Education Providers. In Finnish] S. Mahlamäki-Kultanen, K. Byholm, J. Kärppä, A. Orelma, J. Vaso, P. Kamppi, G. Knubb-Manninen & H. Silvennoinen. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 35. Jyväskylä. 164 pages. 2009.

  Vapaan sivistystyön opetushenkilöstön kelpoisuus, osaaminen ja työolot. [Competencies, Skills and Working Conditions of Teaching Staff in Liberal Adult Education. In Finnish] E. Poikela, M. Granö, H. Keurulainen, P. Kuusipalo. P. Silvennoinen, J. Jokinen, G. Knubb-Manninen, H. Silvennoinen. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 42. Jyväskylä. 146 pages. 2009.

  • 2008

  Verkostomaisuus koulutuksen arvioinnin organisointitapana. [Organising Education Evaluation as Networks. In Finnish] H. Silvennoinen. In E. Korkeakoski & H. Silvennoinen (eds), Avaimia koulutuksen arvioinnin kehittämiseen. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 31, 99–115. Jyväskylä. 2008.

  Avaimia koulutuksen arvioinnin kehittämiseen. [Keys for Developing Evaluation of Education. In Finnish] E. Korkeakoski & H. Silvennoinen (eds), Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 31. Jyväskylä. 229 pages. 2008.

  • 2007

  Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus. [Functioning of The Competence-based Qualifications System for Adults. In Finnish] R. Raivola, A. Heikkinen, A. Kauppi, P. Nuotio, L. Oulasvirta, R. Rinne, H. Silvennoinen & K. Vaahtera. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 26. Jyväskylä. 323 pages. 2007.

  Vapaan sivistystyön vaikuttavuus ja suuntaviivaopinnot. [The Effectiveness of Liberal Adult Education and Studies Targeted for ‘Underrepresented Groups’. In Finnish] T. Vaherva, A. Malinen, A. Moisio, R. Raivola, P. Salo, P. Kuusipalo, H. Silvennoinen & K. Vaahtera. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 25. Jyväskylä. 189 pages. 2007.

  • 2006

  Vapaan sivistystyön oppilaitosrakenne ja palvelukyky. [Institutional Structure and Service Ability of Liberal Adult Education Organizations. In Finnish] T. Vaherva, A. Malinen, A. Moisio, R. Raivola, P. Salo, K. Kantasalmi, P. Kamppi & H. Silvennoinen. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 16. Jyväskylä. 207 pages. 2006.

  Koulutuksen arviointi verkostoituu. [Education Evaluation Networking. In Finnish] H. Silvennoinen (ed.) Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 18. Jyväskylä. 86 pages. 2006.

  Virtaa vertaisten verkosta: ammatillisten erikoisoppilaitosten laadunhallinta. [The Quality management of Specialised Vocational Education Institutes. In Finnish] A. Räisänen & H. Silvennoinen. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 19. Jyväskylä. 51 pages. 2006.

  Aikuisten opiskelumahdollisuudet ja järjestäjäverkko toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. [Structure of Study Opportunities and Provider Network in Adult Education. In Finnish] R. Raivola, A. Heikkinen, A. Kauppi, P. Nuotio, L. Oulasvirta, R. Rinne, P. Kamppi & H. Silvennoinen. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 15. Jyväskylä. 219 pages. 2006.

  Vuxnas studiemöjligheter och nätet av anordnare inom yrkesutbildningen på andra stadiet. [Structure of Study Opportunities and Provider Network in Secondary Level Adult Education. In Swedish] R. Raivola, A. Heikkinen, A. Kauppi, P. Nuotio, L. Oulasvirta, R. Rinne, P. Kamppi & H. Silvennoinen. In G. Knubb-Manninen (ed.), Vuxenutbildningsfältet: utvärdering av fritt bildningdarbete och yrkesriktad vuxenutbildning. Publikationer från Rådet for utbildningsutvärdering 17, 7–32. Jyväskylä 2006.

  Läroanstaltstruktur och serviceförmoga inom det fria bildningsarbetet. [Institutional Structure and Service Ability of Swedish and Finnish Speaking Liberal Adult Education Organizations. In Swedish] T. Vaherva, A. Malinen, A. Moisio, R. Raivola, P. Salo, K. Kantasalmi, P. Kamppi & H. Silvennoinen. In G. Knubb-Manninen (ed.), Vuxenutbildningsfältet: utvärdering av fritt bildningdarbete och yrkesriktad vuxenutbildning. Publikationer från Rådet for utbildningsutvärdering 17, 33–77. Jyväskylä 2006

  Verkostotoiminnan mahdollisuuksia ja haasteita. [Possibilities and Challenges of Network Co-operation in Education Evaluation. In Finnish] G. Knubb-Manninen & H. Silvennoinen Teoksessa H. Silvennoinen (ed.), Koulutuksen arviointi verkostoituu. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 18, 71–80. Jyväskylä. 2006.

  Arvioinnin asiantuntemus yhteiseen käyttöön. [Evaluation Expertise to Common Use. In Finnish] H. Silvennoinen Teoksessa H. Silvennoinen (toim.) Koulutuksen arviointi verkostoituu. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 18, 3–5. Jyväskylä. 2006.

  • 2005

  Koulutuksen arviointi verkostoihin. [Networking the Evaluation of Education. In Finnish] H. Silvennoinen. Teoksessa H. K. Lyytinen & A. Räisänen (toim.), Kehittämissuuntaa arvioinnista. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 6, 27–38. Jyväskylä. 2005.

  • 2004

  Oppimisen muodonmuutokset: kehityskulku kameleonttien aikakauteen. [Transformations of Learning: Evolution into the Era of Chameleons]. In Finnish] H. Silvennoinen. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 24 (2), 186–188. 2004.

  Aikuiskoulutuksen arviointi Suomessa. [Evaluation of Adult Education in Finland. In Finnish] H. Silvennoinen & J. Sihvonen. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 25 (4), 297–306. 2004.

  • 2003

  Työssäoppimisen pedagogiset mallit ammatillisessa peruskoulutuksessa. [Pedagogical Models in In-Job-Learning. In Finnish] M. Peltomäki & H. Silvennoinen. Helsinki: Opetushallitus. 112 pages. 2003.

  Pääomat, kilpailu ja järjestys: koulutussosiologinen näkökulma marginalisaatioon ja sen hallintaan. [Capitals, Competition and Order: Sociological Approach to Marginalization and Governance. In Finnish]. H. Silvennoinen. The Finnish Journal for Youth Research, Nuorisotutkimus 21 (4), 48–54. 2003.

  • 2002

  Nuorisopolitiikka ja elinoloihin vaikuttaminen. H. Silvennoinen. [Youth Policy and Developing Living Conditions of Young People. In Finnish] In H. Silvennoinen (ed.), Nuorisopolitiikka Suomessa. Nuorisoasiain neuvottelukunnan julkaisu 25; Nuorisotutkimusseuran julkaisu 29, 6–13. Helsinki: Nuorisotutkimusseura. 2002.

  Koulutus marginalisaation hallintana. [Educational Governance of Marginalisation. In Finnish] H. Silvennoinen. Helsinki: Gaudeamus. 244 pages. 2002.

  Nuorisopolitiikka Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle. [Youth Policy in Finland from the 1990’s to the 2000’s. In Finnish] H. Silvennoinen (ed.), Nuorisoasiain neuvottelukunnan julkaisu 25; Nuorisotutkimusseuran julkaisu 29. Helsinki: Nuorisotutkimusseura. 219 pages. 2002.

  Nuorten usko koulutukseen: vankka muttei yhteinen. [The Young Peoples’s Faith in Education: Firm but not Shared by All. In Finnish] H. Silvennoinen. Sosiaaliturva 90 (6), 16—17. 2002.

  Nuorisopolitiikan globaalit ja kansalliset mittasuhteet. [Youth Policy in Global and National Context. In Finnish] H. Silvennoinen. In H. Silvennoinen (ed.), Nuorisopolitiikka Suomessa. Nuorisoasiain neuvottelukunnan julkaisu 25; Nuorisotutkimusseuran julkaisu 29, 210–214. Helsinki: Nuorisotutkimusseura. 2002.

  Vähentääkö koulutus työttömyyttä? [Does Education Reduce Unemployment? In Finnish] H. Silvennoinen. Kuntapuntari 1/02, 39–42. 2002.

  Tasa-arvon tavoittelusta markkinoiden puristukseen. Nuorten koulutus ja koulutuspolitiikka 1960-luvulta 2000-luvulle. H. Silvennoinen, O. Kivinen & S. Ahola. In H. Silvennoinen (eds), Nuorisopolitiikka Suomessa. Nuorisoasiain neuvottelukunnan julkaisu 25; Nuorisotutkimusseuran julkaisu 29, 61–85. Helsinki: Nuorisotutkimusseura. 2002.

  Changing Relations between Education and Work: On the Mechanisms and Outcomes of Educational System. O. Kivinen & H. Silvennoinen. International Journal of Lifelong Education 21 (1), 44–54. 2002.

  Nuotiopiiristä peruspalveluksi. Kunnallinen nuorisotyö ja nuorisopolitiikka 1960-luvulta 2000-luvulle. [Municipal Youth Work and Youth Policy from the 1960’s to 2000’s. In Finnish] H. Silvennoinen & J. Nieminen. In H. Silvennoinen (ed) Nuorisopolitiikka Suomessa. Nuorisoasiain neuvottelukunnan julkaisu 25; Nuorisotutkimusseuran julkaisu 29, 32–60. Helsinki: Nuorisotutkimusseura. 2002.

  • 2001

  Kunnallisen nuorisotyön arviointi. H. Silvennoinen. [The State of Municipal Youth Work in Finland: an Evaluation. In Finnish] Nuorisoasiain neuvottelukunnan julkaisu 18; Nuorisotutkimusseuran julkaisu 15. Helsinki: Nuorisoasiain neuvottelukunta ja Nuorisotutkimusverkosto. 174 pages. 2001.

  Kohti kunnallista nuorisopolitiikkaa. H. Silvennoinen. [Towards the Municipal Youth Policy. In Finnish] Nuorisoasiain neuvottelukunnan julkaisu 22; Nuorisotutkimusseuran julkaisu 22. Helsinki: Nuorisoasiain neuvottelukunta ja Nuorisotutkimusverkosto. 144 pages. 2001.

  Vapaa-ajanvietosta nuorten elinolojen kehittämiseen. [From Developing Leasure Time Activities to Developing Life Conditions. In Finnish] H. Silvennoinen. Sosiaaliturva 89 (17), 17—19. 2001.

  Nuorisotyö kokokuvassa. [Youth Work in Portrait. In Finnish] H. Silvennoinen. In S. Rauhansalo (ed.), Sivistystoimen ajantieto 2001. Helsinki: Kuntaliitto. 2001.

  • 2000

  Apprenticeship Training — Bridge to Working Life. R. Lindström, M. Peltomäki & H. Silvennoinen. In Summaries of the Final Evaluation Reports: Finnish Objective 3 and 4 Programmes. ESF Publications 74, 133–151. Helsinki: Ministry of Labour. 2000.

  Oppiminen fordismin jälkeiseen työhön. [Learning for Post-Fordist Work. In Finnish] H. Silvennoinen. Finnish Labour Review, Työpoliittinen aikakauskirja 43 (4), 44–53. 2000.

  Koulussa ja työssä oppimisen ehdot ja mahdollisuudet. [Preconditions of Learning in Education and Work. In Finnish] O. Kivinen & H. Silvennoinen. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 20 (4), 306–315. 2000.

  Koulutustarve epävakaistuvilla työmarkkinoilla. [Educational Needs in the Uncertain Labour Market. In Finnish] S. Aaltonen & H. Silvennoinen. Finnish Labour Review, Työpoliittinen aikakauskirja 43 (2), 23–32. 2000.

  Työn sisältö ja tehtäväkohtainen lisäkoulutustarve. [Training Needs and the Contents of Work. In Finnish] S. Aaltonen & H. Silvennoinen. In J. Sjöberg & S-E. Hansén (eds), Kasvatus tulevaisuuteen — Pedagogik för framtiden. Rapporter från Pedagogiska fakulteten 22, 93–106. Vasa: Åbo Akademi. 2000.

  Koulutushyvän jakautuminen: koulutuksen vaikuttavuusmekanismit. [Distribution of the Educational Good: Effects and Mechanisms of Education. In Finnish] O. Kivinen & H. Silvennoinen. In R. Raivola (ed.) Vaikuttavuutta koulutukseen, 51–69. Suomen Akatemian julkaisu 2/00. Helsinki: Academy of Finland. 2000.

  Koulutuksen ja osaamisen uusia muotoja etsimässä. [In Search of New Forms of Education and Skills. In Finnish] S. Ahola, P. Kaipainen, O. Kivinen & H. Silvennoinen. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 2 (2), 63–72. 2000.

  Eriarvoisuus ’vapautetun erilaisuuden’ kaavussa? [’Inequelities’ Becoming ’Differences’. In Finnish] H. Silvennoinen. Sosiaaliturva 88 (13), 9–11. 2000.

  Nuoriso luottaa kouluun ja poliisiin. [The Youth Trust in School and Police. In Finnish] H. Silvennoinen. Spektri 9 (3), 26–28 2000.

  Oppimalla hyvinvointia työelämään. [Enhancing Welfare in Working Life by Learning. In Finnish] H. Silvennoinen. Sosiaalivakuutus. 38 (3), 26–27. 2000.

  Työttömyys kärjistää kansalaisten koulutusasenteita. H. Silvennoinen. Sosiaaliturva 88 (1), 24–27. 2000.

  Yli kolmannes työikäisistä osallistuu aikuiskoulutukseen. [More Than One Third of People in Working Age Participate in Adult Education. In Finnish] S. Aaltonen & H. Silvennoinen. Kuntapuntari 1/2000, 64–67. 2000.

  Oppisopimus siltana työelämään. [Apprenticeship: a Bridge to Working Life. In Finnish] R. Lindström, M. Peltomäki & H. Silvennoinen. ESR-julkaisut 65. Helsinki: Työministeriö. 76 pages. 2000.

  Kunnallinen nuorisotyö 2000-luvun avautuessa. [Municipal Youth Work on the Treshold of the 2000’s. In Finnish] H. Silvennoinen. Nuorisotyö 54 (5), 7–8. 2000.

  Koulutuksella järkeä työhön? [Educationg More Sense into Work. In Finnish] H. Silvennoinen. Spektri 9 (3), 23–24. 2000.

  Työelämän kahtiajako elinikäisen oppimisen ydinongelma. [Polarisation of Working Life is the Core Problem in Lifelong Learning. In Finnish] H. Silvennoinen. Aikuiskoulutuksen maailma 7/2000, 10–11. 2000.

  • 1999

  Work-Based Learning: Prospects and Challenges. O. Kivinen, H. Silvennoinen & P. Puustelli (eds) Helsinki: Ministry of Education. 179 pages. 1999.

  Aikuiskoulutus ja työttömyys. [Adult Education and Unemployment. In Finnish] H. Silvennoinen. Koulutus 1999:3. Helsinki: Tilastokeskus. Statistics Finland. 264 pages. 1999.

  Educational Needs and Training on the Job. H. Silvennoinen. In O. Kivinen, H. Silvennoinen & P. Puustelli (eds) Work-Based Learning: Prospects and Challenges, 136–162. Helsinki: Ministry of Education. 1999.

  From Classroom Lessons to Knowing How. O. Kivinen & H. Silvennoinen. In O. Kivinen, H. Silvennoinen & P. Puustelli (eds) Work-Based Learning: Prospects and Challenges, 9–15. Helsinki: Ministry of Education. 1999.

  Sociological Approaches to Learning in Working Life. H. Silvennoinen. In O. Kivinen, H. Silvennoinen & P. Puustelli (eds) Work-Based Learning: Prospects and Challenges, 16–35. Helsinki: Ministry of Education. 1999.

  Työ ja koulutustarve. Aikuisväestön lisäkoulutustarpeet työelämässä. [Work and Educational Need. In Finnish] H. Silvennoinen & S. Aaltonen. Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston julkaisusarja 70. Helsinki: Opetusministeriö. 157 pages. 1999.

  Towards New Understanding of School-to-Work Transitions. S. Ahola & H. Silvennoinen. In O. Kivinen, H. Silvennoinen & P. Puustelli (eds) Work-Based Learning: Prospects and Challenges, 36–57. Helsinki: Ministry of Education. 1999.

  Work and Learning: Challenges for The Future. O. Kivinen & H. Silvennoinen. In O. Kivinen, H. Silvennoinen & P. Puustelli (eds) Work-Based Learning. Prospects and Challenges, 163–179. Helsinki: Ministry of Education. 1999.

  • 1998

  Elinikäinen oppiminen. [Lifelong Learning. In Finnish] H. Silvennoinen & P. Tulkki (eds). Helsinki: Gaudeamus. 251 pages. 1998.

  Oppisopimus ammatillisena peruskoulutuksena. [Apprenticeships as Vocational Basic Education. In Finnish] M. Peltomäki & H. Silvennoinen. ESR-julkaisut 15. Helsinki: Työministeriö. 97 pages. 1998.

  Elinikäisen oppimisen olennaista etsimään. H. Silvennoinen & P. Tulkki. In H. Silvennoinen & P. Tulkki (eds) Elinikäinen oppiminen, 9–24. Helsinki: Gaudeamus. 1998.

  Tärkeintä on voitto ja hyvät palkinnot. [Not only for Winning but for Good Prizes. In Finnish] H. Silvennoinen, T. Saarinen & J. Hedman. Tiedepolitiikka 23 (1), 41–50. 1998.

  Työelämä ja aikuiskoulutuspolitiikka. [Adult Education Policy and Working Life. In Finnish] H. Silvennoinen. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 18 (4), 281–290. 1998.

  Elinikäisen oppimisen haaste. [The Challenge of Lifelong Learning. In Finnish] H. Silvennoinen & P. Tulkki. Spektri 2/1998, 15–16. 1998.

  Suurtyöttömyys ja vastavalmistuneen vaihtoehdot. [Mass Unemployment and Alternatives of Graduates. In Finnish] H. Silvennoinen, T. Saarinen & J. Hedman. The Finnish Journal of Education, Kasvatus 29 (3), 267–279. 1998.

  El contracte d’aprenentatge a Finlandia: un itinerari educatiu per als joves marginats. [Apprenticeship Training in Finland. In Spanish] H. Silvennoinen & M. Peltomäki. In Aproximacions a la Garantia Social. Cap a un nou enfocament dels PGS. Diputacio de Barcelona. Àrea d’Educació. Estudis 1. Barcelona. 145–158. 1998.

  More Education To Cure School Failure in Finland? H. Silvennoinen. In A. Tjeldvoll & A. Smehaugen (eds) Scandinavian Comparative Education Research in Progress. Nordic Network of International and Comparative Education, NICE report 1, 41–52. Oslo: CELI Publishing. 1998.

  Oppiminen työelämässä. [Learning in Working Life. In Finnish] H. Silvennoinen. In H. Silvennoinen & P. Tulkki (eds) Elinikäinen oppiminen, 61–102. Helsinki: Gaudeamus. 1998.

  Structures Of Learning In Working Life A Sociological View. H. Silvennoinen. In S. Tosse, P. Falkencrone, A. Puurula and B. Bergstedt (eds) Corporate And Nonformal Learning, 61–81. Trondheim: Tapir forlag. 1998.

  Elinikäinen oppiminen talouden palveluksessa. [Lifelong Learning Catering for The Economy. In Finnish] H. Silvennoinen ja P. Tulkki. Sosiaaliturva 86 (13), 11–14. 1998.

  Juhlavat puheet ja arkinen työ: mitä yritysten koulutustarpeet kertovat työelämästä oppimisympäristönä. [What do Training Needs of Work Organisations Tell about Working Life as Learning Environment? In Finnish] H. Silvennoinen & P. Naumanen. In H. Silvennoinen & P. Tulkki (eds) Elinikäinen oppiminen, 131–174. Helsinki: Gaudeamus. 1998.

  Educational and labour market policy measures to combat social failure of the young in the 1980’s and 1990’s in Finland. H. Silvennoinen & P. Puustelli. In A. Anttila & A. Uusitalo (eds) Contemporary Marginalization and Exclusion of Young People — Whose Reality Counts? Nuora Publications 10, 41–45. Helsinki: Ministry of Education. 1998.

  Elinikäisen oppimisen diskurssit ja todellisuudet. [Discources and Realities of Lifelong Learning. In Finnish] H. Silvennoinen & P. Tulkki. In H. Silvennoinen & P. Tulkki (eds) Elinikäinen oppiminen, 195–213. Helsinki: Gaudeamus. 1998.

  Oppisopimus lisäkoulutuksena. [Apprenticeship Training as Further Education. In Finnish] T. Kollanus & H. Silvennoinen. ESR-julkaisut 16. Helsinki: Työministeriö. 125 pages. 1998.

  Kansalaiset elinikäisen oppimisen kourissa. [Lifelong Learning Grabbing Citizens. In Finnish] H. Silvennoinen, P. Tulkki & P. Honkanen. Futura 17 (1), 64–70. 1998.

  Saako koulutus työttömät liikkeelle? [Education for Mobilising The Unemployed? In Finnish] H. Silvennoinen. Hyvinvointikatsaus 9 (2), 33–39. 1998.

  Jälkikirjoitus: iloisesti oppien hyvään elämään. [Into the Good Life through Merry Learning: An Epiloque. In Finnish] H. Silvennoinen, P. Tulkki & P. Honkanen. In H. Silvennoinen & P. Tulkki (eds) Elinikäinen oppiminen, 215–251. Helsinki: Gaudeamus. 1998.

  Oppisopimuksella työhön ja ammattiin. [Work and Occupation via Apprenticeship. In Finnish] M. Peltomäki & H. Silvennoinen. Sosiaaliturva 86 (1), 14–17. 1998.

  Elinikäinen oppiminen kahlittuna. [Lifelong Learning Bound. In Finnish] H. Silvennoinen & P. Tulkki. Aikuiskoulutuksen maailma 3/98, 30–31. 1998.

  • 1997

  Adult Education In The Era Of Mass Unemployment. H. Silvennoinen. In K. Kurtakko, O. Kivinen & J. Eskola (eds) Adult Education Without Barriers — Research and Discussion In European Context, 41–55. Kasvatustieteellisiä julkaisuja C 16. Rovaniemi: University of Lapland. 1997.

  Yliopistojen ja koulutusalojen työmarkkinaprofiilit. [Labour Market Profiles of Universities and Fields of Education. In Finnish] H. Silvennoinen, T. Saarinen & J. Hedman. In J.P. Liljander (ed.) Erilaistuva korkeakoulutus, 111–126. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylä: University of Jyväskylä. 1997.

  Palkitsemalla parempaan työllisyyteen. [Rewarding Universities for Employment Rates. In Finnish] H. Silvennoinen, T. Saarinen & J. Hedman. In K. Nyyssölä & T. Saarinen (eds) Näkökulmia korkeakoulujen tuloksellisuuteen, 73–99. Research Unit for the Sociology of Education 41. Turku: University of Turku. 1997.

  Oppisopimus syrjäytyvien nuorten työnä ja koulutuksena. [Apprenticeships as Training and Work for the Marginalized Youth. In Finnish] H. Silvennoinen & M. Peltomäki. Finnish Labour Review, Työpoliittinen aikakauskirja 40 (3), 38–48. 1997.

  End of Work — End to Unemployment? H. Silvennoinen & P. Naumanen. Nordic Labour Journal 2 (1), 6–8. 1997.

  Oppisopimus opettaa nuoren ammattiin ja yrityksen tavoille. [Apprenticeship Training: A Pathway to Occupation. In Finnish] H. Silvennoinen & M. Peltomäki. Kuntapuntari 2/1997, 46–50. 1997.

  Paikallisesti ennakoiva koulutustarveanalyysi. [Locally Foreseeing Analysis of Educational Needs. In Finnish] H. Silvennoinen ja P. Tulkki. Futura 16 (2), 58–59. 1997.

  Tutun kautta töihin. [Getting Employed through Social Networks. In Finnish] P. Naumanen & H. Silvennoinen. Tasa-arvo 10 (3), 22–23. 1997.

  Koulutuspolitiikka paikallistuu. [Education Policy Getting Local. In Finnish] P. Tulkki & H. Silvennoinen. Spektri 3/1997, 6–7. 1997.

  • 1996

  Työelämän koulutustarpeet Turun talousalueella. [Educationl Needs of Working Life in Turku District. In Finnish] P. Naumanen & H. Silvennoinen. Turun työvoimapiirin julkaisu 1/96. 137 pages. + 20 app. pages. 1996.

  Työn ja koulutuksen vuoropuheluun. Työelämän koulutustarpeet osa 1. [Towards the Dialog of Work and Education. In Finnish] P. Naumanen. & H. Silvennoinen. Työpoliittinen tutkimus 140. Helsinki: Työministeriö. 321 pages. 1996.

  Löytyykö työtä? Työelämän koulutustarpeet osa 2. [Is There Work to be Found? In Finnish] P. Naumanen. & H. Silvennoinen. Työpoliittinen tutkimus 141. Helsinki: Työministeriö. 172 pages. 1996.

  Työ loppuu loppuuko työttömyys? [End of Work – End to Unemployment? In Finnish] P. Naumanen & H. Silvennoinen. Finnish Labour Review, Työpoliittinen aikakauskirja 39 (4), 16–27. 1996.

  Kohti työelämän koulutusta. Kokemuksia työvoimapoliittisen henkilöstökoulutuksen yhteishankinnoista. [Towards Work-Based Labour Market Training. In Finnish] H. Silvennoinen & K. Kuitunen. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 16 (1), 41–47. 1996.

  Kestääkö koulutususko pitkittyvän työttömyyden? [Will The Faith In Education Survive In Times of The Mass Unemployment? In Finnish] H. Silvennoinen & K. Klas. The Finnish Journal of Education, Kasvatus 27 (1), 62–71. 1996.

  Miten koulutus vaikuttaa työttömyyteen? [How Does Education Effect The Unemployment? In Finnish] H. Silvennoinen. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 16 (3), 177–183. 1996.

  Tekemätöntä työtä riittää. [A Whole lot of Work to be Done. In Finnish] P. Naumanen & H. Silvennoinen. Sosiaaliturva 84 (19), 13–17. 1996.

  Ideoiden ja todellisuuden tutkimus. [Studying of Ideas and Realities. In Finnish] H. Silvennoinen & K. Kuitunen. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 16 (1), 50. 1996.

  Työt jakoon. [Redistribution of Work. In Finnish] P. Naumanen & H. Silvennoinen. Socius 2 (7), 4–7. 1996.

  Työelämän ja koulutuksen yhteydet uusiksi. [Revising the Relations of Work and Education. In Finnish] P. Naumanen & H. Silvennoinen. Spektri 5 (7), 10–11. 1996.

  • 1995

  Työelämän aikuiskoulutus: valta, vastuu ja intressit henkilöstökoulutuksessa. [Adult Education in Working Life: Power, Responsibilities and Interests in Personnel Training. In Finnish] R. Rinne, H. Silvennoinen & J. Valanta. Research Unit for the Sociology of Education 29. Turku: University of Turku. 180 pages. 1995.

  Yliopistot ja alat jonoon! Reunahuomautuksia työllistymisrankingiin. [Universities, get Ranked! In Finnish] H. Silvennoinen & T. Saarinen. Korkeakoulutieto 22 (1), 63–68. 1995.

  Koulutususko lahkoutuu. [Faith in Education Becoming Segmented. In Finnish] K. Klas ja H. Silvennoinen. Sosiaaliturva 83 (12), 16–20. 1995.

  • 1994

  Työt ja taidot ajan tasalla? Näkökulmia työelämän muutoksiin ja koulutustarpeisiin. [Work and Skills Abreast? In Finnish] H. Silvennoinen, P. Naumanen & J. Hautala. Research Unit for the Sociology of Education 23. Turku: University of Turku. 257 pages. 1994.

  Koulutus työmarkkinaresurssina. [Education as a Labour Market Resource. In Finnish] P. Naumanen & H. Silvennoinen. The Finnish Journal of Education, Kasvatus 25 (1), 7–19. 1994.

  The Hierarchy of Academic Education, Gender and Social Background. H. Silvennoinen & I. Laiho. Scandinavian Journal of Educational Research 38 (1), 15–32. 1994.

  Hyvin koulutettu työllistyy huonoinakin aikoina? — Työllistyminen, tuloksellisuus ja laatu. [Well Educated get Employed also in Bad Times: Employment, Performance and Quality of Education. In Finnish] T. Saarinen & H. Silvennoinen. In O. Kivinen (ed.): Korkeakoulut valtiovallan ohjauksessa ja markkinavoimien vietävinä. Research Unit for the Sociology of Education 21, 181–212. Turku: University of Turku. 1994.

  Pitenevä peruskoulutus ja nuorten työmarkkinat: työllisyyslisäluokat osa 2. [Expanding Comprehensive Schooling and The Youth Labour Market. In Finnish] H. Silvennoinen. The Finnish Journal of Education, Kasvatus 25 (1). 96–101. 1994.

  • 1993

  Lisäkoulutustarpeet ja työelämä. [Need for Further Education in Working Life. In Finnish] H. Silvennoinen. In P. Remes (ed.) Aikuisen positiivinen koulutusvalinta: työssä vai koulussa oppiminen? Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisu B 78, 65–78. Jyväskylä: University of Jyväskylä. 1993.

  Pysyvän massatyöttömyyden koulutusyhteiskunta? Näkökohtia työttömyyden vaikutuksista koulutukseen ja kouluttautumiseen. [Viewpoints on the Effects of Mass Unemployment on Educational Preferences. In Finnish] H. Silvennoinen. In J. Kaskinen & K. Nyyssölä (eds) Töihin vai talkoisiin? Research Unit for the Sociology of Education 19, 57–85. Turku: University of Turku. 1993.

  Korkeakoulutuksen kysyntä ja työllisyys. [Empolyment Situation and the Demand for Higher Education. In Finnish] H. Silvennoinen & T. Helo. Tiedepolitiikka 18 (3), 47–56. 1993.

  Työttömille koulutusta — miksi ja minkälaista? [Training for The Unemployed: For What and of What Kind? In Finnish] H. Silvennoinen. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 13 (3), 164–171. 1993.

  Nuorten kouluttamattomuuden ja työttömyyden rakenteelliset yhteydet. [Structural Interconnections of Low Education and Unemployment in Young Cohorts. In Finnish] H. Silvennoinen. The Finnish Journal for Youth Research, Nuorisotutkimus 11 (2), 3–17. 1993.

  Työvoimakoulutuksesta työmarkkinoille: suhdanteet ja sijoittuminen. [From Labour Market Training to The Labour Market: Employment and Business Cycle. In Finnish] H. Silvennoinen. Finnish Labour Review, Työpoliittinen aikakauskirja 36 (2), 3–13. 1993.

  Työllisyyslisäluokat lamasta lamaan: 15 vuotta lisäopetusta peruskoulun 10. luokalla. [Fifteen Years of Additional Classes in Comprehensive Schooling. In Finnish] H. Silvennoinen. The Finnish Journal of Education, Kasvatus 24 (4), 364–376. 1993.

  Mihin koulutustarve perustuu? — Aikuisten ammatillisen lisäkoulutuksen tarpeesta. [The Need for Vocational Further Adult Education: Where It Stems from? In Finnish] H. Silvennoinen & P. Naumanen. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 13 (3), 172–180. 1993.

  Koulutuksen sosiaalinen sitoutuneisuus massatyöttömyyden oloissa. [Social Commitment of Education in Times of Mass Unemployment. In Finnish] H. Silvennoinen. Sosiaaliturva 81 (16), 18–22. 1993.

  The Effects of Recession and Unemployment on Education. H. Silvennoinen. Life and Education in Finland 30 (3), 2–7. 1993.

  Henkistä pääomaa tarjolla — onko sille käyttöä? [Human Capital for Sale: Any Demand for It? In Finnish] P. Naumanen & H. Silvennoinen. Hyvinvointikatsaus 4 (2), 2–9. 1993.

  • 1992

  Koulutus ja työmarkkinoilla pärjääminen. [Education and Getting On in Labour Market. In Finnish] H. Silvennoinen. Research Unit for the Sociology of Education  9. Turku: University of Turku. 1992. 271 pages.

  Akateeminen koulutushierarkia, sukupuoli ja sosiaalinen tausta. [The Hierarchy of Academic Education, Gender and Social Background. In Finnish] H. Silvennoinen ja I. Laiho. The Journal of Westermarck Society, Sosiologia 29 (4), 294–309. 1992.

  Lattiatason ideaalityöntekijä. Työn vaatimusten, työntekijän ominaisuuksien ja rekrytointistrategioiden yhteensovittuminen. [The Worker Ideal on the Shop Floor. In Finnish] H. Silvennoinen ja A. Pirilä. Finnish Labour Review, Työpoliittinen aikakauskirja 35 (4), 13—25. 1992.

  Huono-osaisuus ja koulutus. [Schooling and Deprivation. In Finnish] H. Silvennoinen. The Finnish Journal of Education, Kasvatus 23 (3), 256—267. 1992.

  Koulunpenkillä vai työpaikalla: ammatillisen koulutuksen eturistiriidat ja kehittämisintressit. [In the Class Room or in the Work Place: Conflicting Interest in Vocational Education. In Finnish] H. Silvennoinen ja J. Kivirauma. The Finnish Journal of Education, Kasvatus 23 (2), 134–148. 1992.

  Oppisopimuskoulutus joustavassa koulutusjärjestelmässä. [Apprenticeships in the Flexible Educational System. In Finnish] H. Silvennoinen ja J. Kivirauma. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 12 (1), 24–32. 1992.

  Tension between the Upper Secondary School and Vocational Education in Finland. J. Kivirauma ja H. Silvennoinen. Nordisk Pedagogik 12 (3), 157–165. 1992.

  ”New” Educational Strategies: Managing Structural Change on the Labour Market. H. Silvennoinen, O. Kivinen & R. Rinne. In O. Kivinen & R. Rinne (eds) The Educational Strategies in Finland in 1990s. Research Reports 8, 37–84. Research Unit for the Sociology of Education. University of Turku. 1992.

  Aikuiskoulutus yhteiskunnan ja yritysten työvoimapolitiikassa. [Adult Education in Societal and Entrepreneurial Labour Policy. In Finnish] H Silvennoinen. Sosiaaliturva 80 (21), 13–18. 1992.

  Tutkijankoulutetut yhä valikoitunutta joukkoa. [Postgraduates still Highly Selected Population. In Finnish] I. Laiho ja H. Silvennoinen. Korkeakoulutieto 19 (1), 26–32. 1992.

  Education in Societal and Entrepreneurial Labour Policy. H. Silvennoinen. Life and Education in Finland 29 (4), 64–69. 1992.

  • 1991

  Aikuiskoulutusmarkkinoiden lohkoutuminen. [Segmentation of Adult Education Market. In Finnish] H. Silvennoinen. In R. Raivola & E. Ropo (eds) Jatkuva koulutus ja elinikäinen oppiminen. Tampereen yliopiston kasvatustieteen laitoksen julkaisuja A 49, 215–244. Tampere: University of Tampere. 1991.

  Työvoimapoliittinen koulutusjärjestelmä lohkoutuneilla koulutusmarkkinoilla. [Labour Market Education System in the Segmented Education Market. In Finnish] H. Silvennoinen & J. Kivirauma. The Finnish Journal of Education, Kasvatus 22 (1), 16–27. 1991.

  • 1990

  Tuottavuutta ja tasa-arvoa: STK:n ja SAK:n aikuiskoulutusintresseistä. [For Productivity and Equality: Adult Education Interests of Employer and Employee Organizations. In Finnish] J. Kivirauma & H. Silvennoinen. Finnish Labour Review, Työpoliittinen aikakauskirja 33 (2), 3–11. 1990.

  Koulutus työttömyydenhoitokeinona. [Education as a Cure for Unemployment. In Finnish] J. Kivirauma & H. Silvennoinen. Sosiaalinen aikakauskirja 84 (1), 45–49. 1990.

  • 1989

  Koulutus työvoimapolitiikkana. [Education as Labour Market Policy. In Finnish] J. Kivirauma & H. Silvennoinen. Research Unit for the Sociology of Education 2. Turku: University of Turku. 140 pages. 1989.

  Työllisyyskoulutus työvoimapolitiikkaa ja koulutuspolitiikkaa. [Labour Market Training – Labour Market Policy and Education Policy. In Finnish] H. Silvennoinen ja J. Kivirauma. Finnish Journal for Adult Education, Aikuiskasvatus 9 (4), 153–161. 1989.

  Käykö koko väestö koulutukseen? [Education for All: Will the Strategy Work? In Finnish] H. Silvennoinen, O. Kivinen ja R. Rinne. The Journal of Westermarck Society, Sosiologia 26 (1), 47–56. 1989.

  Kouluttamattomien aikuisten ammatilliselle koulutukselle työelämästä välittyvät ehdot. [The Low Skilled: Conditions for Education. In Finnish] H. Silvennoinen, O. Kivinen ja R. Rinne. In E. Poikela ja J. Tuomisto (eds) Aikuiskasvatuksen 1. tutkijatapaaminen. Aikuis- ja nuorisokasvatuksen laitoksen julkaisuja 25, 54–68. Tampere: University of Tampere. 1989.

  Opintojen keskeyttämisestä sosiologiassa. [Dropping Out in Sociology Studies. In Finnish] H. Silvennoinen. The Journal of Westermarck Society, Sosiologia 26 (1), 57–58. 1989.

  Minne keskeyttäjät menevät? [Where do the University Drop Outs Go? In Finnish] H. Silvennoinen. Korkeakoulutieto 16 (1), 20–24. 1989.

  • 1988

  Rakennemuutoksen koulutusstrategiat. Lähtökohtia ”uuden” aikuiskoulutuksen tutkimukseen ja arviointiin. [Educational Strategies of Structural Change. In Finnish] H. Silvennoinen, O. Kivinen ja R. Rinne. Sosiologisia tutkimuksia 120. Turku: University of Turku. 98 pages. 1988.

  Opintojen keskeyttäminen Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. [Dropping Out in Social Science Studies at the University of Turku. In Finnish] H. Silvennoinen. Hallintoviraston julkaisuja 3. Turku: University of Turku. 138 pages. 1988.