RAHOITUSALAN SANASTO – GLOSSARY OF FINANCIAL TERMS IN FINNISH

Mika Vaihekoski, Professori, KTT
(Turun kauppakorkeakoulu)

Tämä hypertext-sanasto sisältää yli 280 termiä selitettyinä. Viimeisin suurempi päivitys 28.12.2005. Pienempiä päivityksiä ja/tai lisäyksiä on tapahtunut senkin jälkeen. Näiden ajankohta on merkitty ko. termin selityksen loppuun.

Netistä löytyy useita muitakin rahoitusalan sanastoja. Yksi tuoreimmista on valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielitoimialalla valmisteltu finanssialaan liittyvää termistö (linkki).

 

A

Absoluuttisen tuoton rahasto (absolute return fund) Toisinaan käytetään myös nimitystä hedge-rahasto. Absoluuttisen tuoton rahastot pyrkivät tuottamaan lupaamansa tuoton markkinoiden kehityksestä huolimatta eliminoimalla markkinariskin kokonaan (ts. beta pyritään saamaan lähelle nollaa). Absoluuttisen tuoton rahastot eivät ole riskittömiä, sillä riskillä on myös muita dimensioita markkinariskin lisäksi. MV / 5.4.2023
Aggressiivinen osake (aggressive stock) Markkinoiden keskimääräistä riskikkäämpi osake. Jos riskiä mitataan beetalla, on aggressiivisen osakkeen beeta yli yksi. Vastakohta on defensiivinen osake. MV / 4.12.2005
Aika-arvo (time value of money) Ks. rahan aika-arvo tai option aika-arvo. MV / 4.12.2005
Aikahajauttaminen (time diversification) Aikahajauttamisella tarkoitetaan arvopaperin ostojen tai myyntien tekemistä pienemmissä erissä yksittäiseen kauppahetkeen liittyvän riskin pienentämiseksi. Katso myös Antellin ja Vaihekosken artikkeli aikahajauttamisen hyödyistä (julkaistu tiivistettynä Arvopaperi-lehdessä 2001).  MV / 4.12.2005
Aktiiviriski Ks. seurantavirhe. MV / 4.12.2005
Alfa (alpha) Toisinaan käytetään myös nimitystä Jensenin alfa. Kertoo sijoituskohteen riskikorjatun (yli)tuoton ts. tuoton, joka ylittää kohteen systemaattisen (beta)riskin. Matemaattisesti alfa on tarkastelukohteen tuotto vähennettynä CAPM-mallin (tmv.) perusteella lasketulla tuotolla (riskitön korko lisättynä ko. kohteen beeta kertaa markkinoiden toteutunut riskipreemio). Alfan on oltava vähintään nolla ollakseen hyvä. Mitä suurempi alfa on, sitä paremmin sijoituskohde on menestynyt suhteessa sisältämäänsä riskiin. Graafisesti alfaa voidaan kuvata seuraavasti: MV / 4.10.2006

      Arvopaperimarkkinasuora

Alijäämähyvitys Pääomatulon hankkimisesta aiheutuneiden menojen vähennys verotuksessa. Jos
verovelvollisella ei ole riittävästi tai ollenkaan pääomatuloja, syntyy alijäämä, joka saadaan osittain vähentää ansiotuloista menevästä verosta. Ansiotulosta vähennettävää osuutta kutsutaan alijäämähyvitykseksi. MV / 4.10.2006
Alimerkintä Jos osakeannissa ei merkintäajan kuluessa merkitä osakepääoman korotuspäätöksen mukaista osakkeiden vähimmäismäärää, on kyseessä alimerkintätilanne. MV / 4.12.2005
Allokaatio (allocation) Sanalla on kaksi eri merkitystä tilanteessa riippuen: MV / 25.2.2024

  1. Allokaatio kertoo sijoitusomaisuuden jakautumisen eri arvopaperiluokkien tai -kohteiden välille. Esim. 10 % käteiseen, 40 % joukkolainoihin ja loput osakkeisiin.
  2. Osakkeiden suuntaaminen ja jakaminen osakeannissa tai -myynnissä tietyille ryhmille, esimerkiksi yleisön ja institutionaalisten sijoittajien välinen allokaatio.

ALM (Asset Liability Management) Varojen ja vastuiden hallinta siten, että niiden riskit pienenevät. Yleisesti käytetty ALM-menetelmä on immunisaatio, jolloin varojen ja vastuiden kassavirrat pyritään ajoittamaan samanaikaiseksi tai ainakin molempien duraatiot pyritään saamaan yhtä suuriksi. MV / 7.4.2006
Amerikkalainen optio (American option) Optio, joka voidaan toteuttaa milloin tahansa voimassaoloaikanaan. Vrt. eurooppalainen optio, jonka voi toteuttaa vain option erääntyessä. Amerikkalainen optio on aina eurooppalaista optiota arvokkaampi vapaamman toteutusmahdollisuutensa vuoksi. Amerikkalaisen option hinnoitteluun ei ole kehitetty Black-Scholes-kaavan tapaista analyyttista ratkaisua. MV / 4.12.2005
Analyytikko Sijoitus- ja yritystutkija, joka arvioi yrityksen arvoa julkisesti saatavilla olevan informaation avulla. Lisätietoja Suomen sijoitusanalyytikot ry. MV / 5.12.2005
Annuiteettilaina (annuity loan) Laina, joka maksetaan takaisin yhtä suuria maksuja käyttäen. Tämä maksu sisältää sekä koron että lyhennyksen. Kuluttajien asuntolainat ovat usein juuri annuiteettilainoja, koska kuluttaja tietää tällöin tarkkaan maksusuoritustensa suuruuden. Korkojen muuttuessa lainan takaisunmaksuaika voi muuttua tai annuiteetin suuruutta voidaan muuttaa. MV / 5.12.2005
Apportti Osakkeiden merkintä muuta omaisuutta kuin rahaa vastaan, esimerkiksi kiinteän omaisuuden antaminen apporttiomaisuutena perustettavan yhtiön käyttöön osakepääoman maksamisen sijasta.
APT-teoria (arbitrage pricing theory) on CAPM-mallin lisäksi käytetyin osakkeiden hinnoittelumalleista. Teorian perusteella osakkeen hinta ja tuotto riippuvat osakkeen tuoton herkkyydestä erilaisiin riskitekijöihin (ns. faktoreihin). Yksi näistä faktoreista voi olla markkinariski
kuten CAPM-mallissa. Muita riskitekijöitä ovat esimerkiksi odotettu inflaatio tai korkotaso. MV / 5.12.2005
Arbitraasi (arbitrage) Riskittömien voittojen tekeminen markkinoiden virheellisiä hintoja hyväksikäyttäen. Tehokkailla markkinoilla ei ole arbitraasimahdollisuuksia. MV / 5.12.2005
ARCH (Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) eli autoregressiivinen ehdollinen heteroskedastisuus on yleinen tuottojen varianssin/volatiliteetin mallintamiseen käytetty matemaattinen malli. Mallilla voidaan ennustaa varianssia, sillä toisin kuin osakkeiden tuotot on osakkeiden varianssi
ennustettavissa suhteellisen hyvin. MV / 5.10.2006
Arvo-osake Osake on arvo-osake, jos yhtiön markkina-arvo jaettuna yhtiön tasearvolla eli ns. P/B-luku on matala. Yrityksen, jolla on paljon reaaliomaisuutta, osake on usein arvo-osake. Vastakohtana arvo-osakkeelle on kasvuosake. Useiden tutkimusten mukaan arvo-osakkeet ovat menestyneet
pitkällä aikavälillä paremmin kuin kasvuosakkeet. Useat sijoittajat suosivat kuitenkin kasvuosakkeita nopeamman voiton toivossa. MV / 5.12.2005
Arvo-osuus Elektroniseen arvo-osuusjärjestelmään liitetty arvopaperi. Arvo-osuuksilla on korvattu painetut arvopaperit, kuten osakekirjat ja joukkovelkakirjat. MV / 5.12.2005
Arvo-osuustili Henkilökohtainen tili, jolle kirjataan osakeomistukset yhtiöittäin ja arvo-osuuslajeittain.
Arvo-osuusrekisteri Rekisteri, jossa arvo-osuustilejä ylläpidetään.
Arvopaperi Arvopaperikaupan kohteena oleva asiakirja tai arvo-osuus, kuten osake tai joukkovelkakirja.
Arvopaperikauppa Arvopapereiden osto ja myynti.
Arvopaperikeskus Suomen Arvopaperikeskus (APK) vastaa kotimaisten ja ulkomaisten arvopapereiden käsittelystä rekisteri- ja selvitysjärjestelmissä. Arvopaperikeskus selvittää osake- ja velka-arvopaperit myyjältä ostajalle ja käsittelee arvo-osuusjärjestelmässä liikkeeseenlaskijoiden yhtiötapahtumat, kuten osingot ja erilaiset pääomajärjestelyt (linkki). MV /15.12.2005
Arvopaperimarkkinasuora eli security market line. Kuvaa sijoituskohteen tuotto-odotuksen ja beetan välistä yhteyttä.

      Arvopaperimarkkinasuora

Arvopaperisalkku Henkilön tai yhteisön omistamat arvopaperit muodostavat yhdessä arvopaperisalkun. Arvopaperisalkkua kutsutaan myös sijoitussalkuksi tai portfolioksi.  MV / 15.12.2005
Arvopaperisointi (securitization) Omaisuuden muuttaminen markkinakelpoisiksi markkinakelpoisiksi ja jaettaviksi arvopapereiksi, jotta omaisuuden
likviditeetti paranee. Yleisin esimerkki on kiinteistöjen kerääminen yhteen yhtiöön ja yhtiön listaaminen pörssiin. Arvopaperisoinnin etuna on riskien jakaminen usean tahon kesken, jolloin sijoittajien tuottovaatimus alenee ja samalla kohteen arvo nousee. MV / 15.12.2005
Arvopaperistuminen Yleinen kehitys, jossa jälkimarkkinakelvottomia sijoituksia muutetaan arvopapereiksi, joilla voidaan käydä kauppaa. MV / 27.12.2005
Arvopaperisäilytys Pankin tai muun arvopaperivälittäjän palvelu, jossa arvopapereita säilytetään ja hoidetaan asiakkaan lukuun.
Arvopaperivälittäjä Pankki tai pankkiiriliike, joka välittää arvopaperikauppoja ja tarjoaa
omaisuudenhoito- ja muita sijoituspalveluja. Sijoituspalveluyritys.
Arvopäivä Valuutta-, arvopaperi- tai muun kaupan toteutumispäivä. Vaihtelee eri arvopaperien ja pörssien kesken. MV / 15.12.2005
Avomarkkinaoperaatio (open market operation) Keskuspankin tekemä sijoitustodistus- tai valuuttakauppa, jolla pyritään vaikuttamaan markkinoiden hintatasoon. MV / 27.12.2005

B

Basis point eli (perus)piste. Prosenttiyksikön sadasosa. Sata peruspistettä on yksi prosentti. MV / 4.12.2005
Bear market Termi, jolla kuvataan osakemarkkinoiden laskukautta. Taustaideana on bear, karhu ja sen alaspäin kaartuvat raatelukynnet.
Behavioral finance Rahoitustutkimuksen osa, joka tutkii ihmisen käyttäytymisen vaikutusta markkinoiden toimintaan.
Bermudalainen optio Optio, joka juoksuaikansa aluksi on eurooppalainen optio, mutta joka myöhemmin muuttuu amerikkalaiseksi optioksi. Palkitsemisjärjestelmien optiot ovat usein luonteeltaan tällaisia eli muutaman ensimmäisen vuoden aikana niitä ei voi lunastaa, mutta tietyn odotusajan jälkeen ne voi lunastaa koska vaan.
Beeta (beta) Mittaa osakkeen systemaattista riskiä (markkinariskiä) ja kokonaistuoton riippuvuutta markkinoiden keskimääräisestä tuotosta. Jos beeta on yksi, osakkeen tuotto muuttuu samaa tahtia kuin markkinoiden keskimääräinen tuotto. Jos kerroin on kaksi, riski on suurempi ja tuotto vaihtelee keskimäärin kaksinkertaisesti markkinoihin verrattuna. Vastaavasti alle yhden beetan osakkeet reagoivat markkinoiden muutoksiin keskimäärin pienemmällä voimakkuudella.  MV / 27.12.2005
Bisnesenkelit Yksityishenkilöitä, jotka sijoittavat pääomaa pieniin, kasvupotentiaalia omaaviin yrityksiin. Sijoitukset usein pienempiä kuin varsinaisilla pääomasijoittajalla. Osallistuu usein läheisesti sijoituskohteensa neuvontaan ja auttaa yritystä menestymään.
Black-Scholes malli Optioiden hinnoittelussa yleisesti käytettävä matemaattinen malli, jonka professori Black ja Scholes kehittivät 1973. Mallin parametreja ovat yksinkertaisimmassa mallissa kohde-etuuden markkinahinta, toteutushinta ja volatiliteetti sekä aika toteutushetkeen ja riskitön korko. MV / 7.12.2005
Blue chip Yhdysvalloissa käytetty termi ison ja tunnetun yrityksen osakkeesta. Dow Jones -pörssi-indeksissä mukana olevat 30 yritystä. Suomessa blue chipeiksi voi lukea 20-25 pörssin päälistan markkina-arvoltaan suurinta yritystä.
Bootstrap-menetelmä Menetelmä korkokäyrän laskemiseksi. MV / 7.4.2006
Bull market Osakemarkkinoilla tarkoittaa nousevia osakekursseja sekä vilkasta kaupankäyntiä. Taustaideana on härkä (bull) ja sen nousevat sarvet. Vastakohta on beat marketMV / 7.12.2005
Bulletlaina Laina, joka maksetaan takaisin yhtenä eränä takaisinmaksuhetkellä. Kuluttajien ottamat lainat eivät useinkaan ole bulletlainoja vaan tasalyhenteisiä lainoja tai annuiteettilainoja.
Bullet-laina (bullet bond) Joukkolaina, jonka pääoma maksetaan takaisin yhdessä erässä lainan erääntyessä. Muissa kuin nollakuponkilainoissa kuponkikorkoa maksetaan kuitenkin laina-aikana. MV / 4.12.2005
Buy out eli ulososto. Tarkoittaa yhden osapuolen ostamista pois yrityksen omistajista. Yleisin muoto on Management Buy Out. Katso myös LBO. MV / 28.12.2005

C

CAPM Capital Asset Pricing Model eli CAPM on yksi modernin rahoitusteorian keskeisistä teorioista. Sen perusteella osakkeen riskiä pitää mitata beeta-kertoimella – ei volatiliteetilla. CAPM-mallilla on useita käyttökohteita, mm. odotetun tuoton laskeminen, rahastojen vertailu ja yrityksen pääoman tuottovaatimus. CAPM-mallin mukaan arvopaperin odotettu tuotto on riskitön korko lisättynä beeta kertaa markkinoiden riskipreemio eli E[ri] = rf + b x E[rm – rf]. MV /4.12.2005
CBOE (Chicago Board of Options Exchange) Chicagossa sijaitseva yksi maailman suurimmista johdannaispörsseistä. Linkki. MV / 28.12.2005
CD (certificate of deposit) suomeksi sijoitustodistus. MV / 7.12.2005
Commercial paper Katso yritystodistus.
Current ratio Yleisesti käytetty maksuvalmiuden tunnusluku, joka kertoo nopeakiertoisen omaisuuden ja lyhytaikaisten velkojen suhteen. MV / 28.12.2005

D

Debentuuri Velkakirja, jonka voi laskea liikkeelle kuka tahansa kirjanpitovelvollinen elinkeinonharjoittaja.
Defensiivinen osake Keskimääräistä vähäriskisempi osake. Jos riskiä mitataan beetalla, on defensiivisen osakkeen beeta alle yksi. Vastakohta on aggressiivinen osake.
Delta-kerroin Yleisemmin delta-kertoimella viitataan option deltaan. Toisinaan käytetään myös kertomaan sijoitussalkun arvossa tapahtuva prosentuaalinen muutos osakemarkkinoiden noustessa yhdellä prosentilla. MV / 28.12.2005
Diileri Omaan tai työnantajansa lukuun arvopaperi-, rahamarkkina- tai valuuttakauppaa käyvä henkilö.
Diskonttaus Tulevaisuudessa tapahtuvan kassavirran, hinnan tai arvon aikaisemman arvon laskeminen. Yleensä mielenkiinnon kohteena on tulevan rahasuureen tämän hetkisen arvon eli nykyarvon selvittäminen. Käytännössä diskonttaus tapahtuu kertomalla tuleva rahamäärä diskonttaustekijällä: 1/(1+r)t missä r on käytetty korkokanta ja t on aika. Katso myös rahan aika-arvo. MV / 28.12.2005
Diversifikaatio Katso hajautus.
Dow Jones Industrial Average (DJIA) New Yorkin pörssin vaihdetuimpien osakkeiden kurssikehitystä kuvaava indeksi. Laskettu toukokuusta 1896 alkaen. MV / 4.12.2005
Due diligence Tarkoittaa sijoituskohteen eri osa-alueiden analysointia ja tarkistamista. Due diligence tehdään usein yrityskaupoissa ja ennen pääomasijoituksia.
Duraatio Sanalla on kaksi eri merkitystä tilanteessa riippuen: MV / 4.12.2005

  1. Joukkolainojen duraatio kertoo, missä ajassa keskimäärin sijoitetut rahat palautuvat sijoittajalle takaisin vuosina.
  2. Duraatio kuvaa myös korkosalkun herkkyyttä korkotason muutoksille – mitä suurempi duraatio, sitä suurempi korkoriski. Bullet-lainoilla duraatio on sama kuin juoksuaika.

E

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) Tulos ennen korkoja ja veroja. MV / 7.12.2005
ECB (European Central Bank) EU:n keskuspankki. ECB:n pääkonttori on Frankfurtissa. Linkki MV / 7.12.2005
Efektiivinen tuotto (effective yield) Arvopaperin todellinen tuotto kulut huomioiden. Osakkeissa efektiivinen tuotto kertoo todellisen osinkotuoton. Se lasketaan jakamalla osinko osakkeen nykyisellä osakekurssilla. MV / 27.12.2005
Eksoottinen optio (exotic option) Eksoottinen optio poikkeaa tavallisesta perusoptioista siten, että sen arvo määräytyy mutkikkaammin. Esimerkiksi Aasialaisen option toteutushinta määräytyy tietyn ajan noteerausten keskiarvona. Eksoottisten optioiden hinnoittelu on usein mutkikasta. Usein Black-Scholes-kaavan tapaista analyyttistä ratkaisua ei ole olemassa ja hinta joudutaan laskemaan simulaation tai binomimallin avulla. Eksoottiset optiot ovat yleisiä osakeindeksilainoissa. MV / 27.12.2005
Emissio Arvopaperien liikkeeseenlasku. Tyypillinen esimerkki on osakeanti. MV / 27.12.2005
Emissiovoitto Arvopaperin nimellisarvon ja liikkeeseenlaskuhinnan erotus. Voitto jää liikkeeseenlaskijan käytettäväksi.
Ensimarkkinat (primary market) Arvopapereiden liikkeeseenlaskumarkkinat rahoituksen hankkimiseksi. MV / 7.12.2005
EP-luku Osakekohtaisen nettotuloksen ja osakkeen kurssin suhde. P/E-luvun käänteisluku. MV / 14.10.2006
EPS Earning per share, osakekohtainen tulos. Yhtiön nettotulos yhtä osaketta kohti.
Epäsystemaattinen riski (unsystematic risk, ideosyncratic risk) Se osa yksittäiseen arvopaperiin liittyvästä volatiliteettiriskistä, jonka vaikutus voidaan poistaa sijoitussalkusta riittävän hajautuksen avulla. Epäsystemaattinen ja systemaattinen riski muodostavat yhdessä sijoituskohteen kokonaisriskin. MV / 27.12.2005

Hajautushyöty

Erikoissijoitusrahasto Sijoitusrahasto, joka toimii valtioneuvoston poikkeusluvalla ja voi poiketa tietyistä sijoitusrahastolain pykälistä. Erikoissijoitusrahasto voi esimerkiksi keskittyä sijoitustoiminnassaan yhteen toimialaan tai tietylle maantieteelliselle alueelle ja keskittää sijoituksiaan pienempään määrään kohteita.

ESG Yrityksen kestävää kehitystä, vastuullisuutta sekä hyvää hallintoa mittaava luokittelu. Tulee sanoista Environment (ympäristö), Social (yhteiskunta) ja Governance (hallinto). MV / 6.4.2023
ETC (exchange traded commodity) ETF:n tapaan indeksiosuusrahasto, joka sijoittaa hyödykkeisiin (kulta, öljy, alumiini, vilja jne.), usein tosin johdannaisten avulla. Noteerattu pörssissä, joten sijoittaja ostaa ja myy osuuksia normaalista rahastosta poiketen pörssin kautta. ETC pyrkii tarjoamaan sijoittajille helpon ja kustannustehokkaan tavan sijoittaa hyödykkeiden hinnan kehitykseen. MV / 11.12.2011
ETF (exchange traded fund) Ks. indeksiosuus. MV / 14.10.2006
Euribor-korot (Euribor interest rates) Euribor-korko on euroalueen rahamarkkinoiden viitekorko ja lyhenne sanoista Euro Interbank Offered Rate. Euroopan keskuspankki laskee euriborkorot 1 viikon sekä muutamille valituille 1 – 12 kuukauden ajanjaksoille jokaisena pankkipäivänä. Vastaava korko oli esim. Suomessa aiemmin vuoteen 1998 käytössä ollut Helibor-korko. Lisätietoja täältä MV / 14.10.2006
Eurooppalainen optio (European option) Optio, joka voidaan toteuttaa vain päättymispäivänään. Eurooppalaisilla optioilla käydään kauppaa ympäri maailman. Eurooppalainen optio on ns. perusoptio (engl. plain vanilla option) toisin kuin eksoottiset optiot. MV / 4.12.2005
EVA (Economic Value Added) on suomeksi taloudellinen lisäarvo. Se mittaa yrityksen tulosta yli yrityksen pääomalle vaaditun rahamääräisen tuottovaatimuksen. Koska EVA on rekisteröity tavaramerkki, käytetään siitä myös nimitystä economic profit (EP). Katso lisäarvo. MV / 4.12.2005

F

FED (Federal Reserve Board) Yhdysvaltain keskuspankki. FED:llä on useita aluekonttoreita. St. Louis FED tarjoaa FRED-tietokannassa kiinnostuneille useita aikasarjoja ilmaiseksi.  MV / 7.12.2005
Fundamenttianalyysi Makrotaso: kansantalouden kehityksen ennustamista korkotasoa, bruttokansantuotetta, inflaatiota, työllisyyttä ja varastotasoja hyväksikäyttäen. Mikrotaso: yritysten tilinpäätös- ja tasetietojen analysointia tuloskunnon ja osakkeen kurssikehityksen ennustamiseksi.
Futuuri Vakioitu johdannaissopimus, jossa sitoudutaan tulevaisuudessa ostamaan tai myymään tietty määrä tiettyä hyödykettä tiettynä päivänä sopimushetkellä sovittuun hintaan.
Fuusio (merger) Osakeyhtiöiden yhteensulautuminen. MV / 7.12.2005

G

GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) on yleistetty ARCH -malli. MV / 7.12.2005
GIPS (Global Investment Performance Standard). Kansainvälinen sijoitusten menestymisen arviointiin kehitetty standardi. MV / 7.12.2005
Goodwill Liikearvo, joka määräytyy esimerkiksi yrityskaupan yhteydessä.

H

Hajautus (diversification) Sijoituskohteiden hajautuksella tarkoitetaan varojen hajauttamista riskin pienentämiseksi. Hajautuksen taustalla on rahoitusteorian yksi keskeisistä teorioista, jonka mukaan sijoituskohteiden kokonaisriski ei ole kohteiden painotettu keskiarvo vaan alempi. Hajautus voidaan jakaa kahteen osaan: 1) hajautus eri kohteiden suhteen eli ns. kohdehajauttaminen ja 2) hajautus ajan suhteen eli ns. aikahajauttaminen. Kohdehajauttamista voi tehdä esim. maiden / teollisuudenalojen / rahastonhoitajien suhteen.  MV / 7.12.2009
Hallinnointipalkkio Rahastoyhtiön sijoitusrahaston hoidosta perimä palkkio. Suomessa palkkio on tavallisesti 1-2 prosenttia rahaston pääomista. Usein palkkio on kiinteä, mutta yhä useammin tuottosidonnainen. MV / 7.12.2005
Hallintarekisteri Arvo-osuusrekisteri, jossa näkyy osakkeen todellisen omistajan sijasta vain arvo-osuustilin hoitaja. Hallintarekisteröidyt osakkeet oikeuttavat osinkoihin ja osakeantiin, mutta niiden nojalla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksissa. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden omistus ei tule julkiseksi. Tällä hetkellä (vuonna 2004) hallintarekisteri on avoinna vain ulkomaisille sijoittajille.  MV / 27.12.2005
Hankintameno-olettama Omaisuuden myynti- eli luovutusvoiton verotuksessa todellisen hankintahinnan kanssa vaihtoehtoinen vähennys. Jos hankintahinta on vain hyvin pieni osa myyntihintaa, hankintameno-olettaman käyttö yleensä kannattaa. Vuodesta 2005 alkaen vähintään 10 vuotta omistetun omaisuuden hankintameno-olettamaksi saa käyttää 40 prosenttia kauppahinnasta. MV / 4.12.2005
Hedge-rahasto (hedge fund) Rahastotyyppi, jonka alle mahtuu useita erilaisia sijoitusstrategioita käyttäviä rahastoja. Perinteisesti hedgerahastolla eli suojarahastolla viitattiin rahastoon, jonka tavoitteena on markkinaneutraali sijoitus eli markkinariskin poisto (ts. beta on nolla). Samalla rahasto tavoitteli vakaata positiivista tuottoa, mistä nimitys absoluuttisen tuoton rahasto. Rahasto ei kuitenkaan ole riskitön, vaikka beta onkin lähellä nollaa. Hedge-rahasto-nimikkeen alle on kuitenkin tullut paljon myös perinteisestä suojauskäsityksestä poikkeavia rahastoja, kuten vipurahastoja ja erityisen mutkikkaita sijoitusstrategioita käyttäviä rahastoja. Katso myös absoluuttisen tuoton rahasto ja vipurahasto. MV / 7.12.2009
Hedging (to hedge) Hedging on riskiltä suojautumista vastakkaisen position avulla. Jos sijoittaja on suojautunut hedgingin avulla on hänen positionsa toisaalla kärsimä tappio korvauttu hedge-position toisaalla tekemällä tuotolla. MV / 16.1.2006
HETI Helsingin Arvopaperipörssin automaattinen kaupankäynti- ja informaatiojärjestelmä.
High yield bond Katso roskalaina. MV / 16.1.2006
Hintaindeksi (price index) Osakeindeksejä lasketaan usein hinta- ja tuottoindekseinä. Hintaindeksi ei huomioi yhtiöiden maksamia osinkoja, joten se jää tuottoindeksistä muutaman prosentin jälkeen joka vuosi. Kuuluisin hintaindeksi on DJIA-indeksi. MV / 7.12.2009

Hybridilaina (hybrid bond) Uusi välirahoitukseen luokiteltava (joukko)lainainstrumentti, joka on periaatteessa vierasta pääomaa, mutta se voidaan tietyin ehdoin laskea omaksi pääomaksi IFRS-tilinpäätöksessä. Yrityksen konkurssitilanteessa viimeisenä saajana perässä vieraan pääoman saajien joukossa juuri ennen omaa pääomaa. MV / 27.2.2013
Hyötyfunktio (utility function) Rahoitus- ja talousteorian keskeinen funktio, joka kuvaa ihmisten käyttäytymistä. Talousteoriassa ihmisen oletetaan maksimoivan omaa hyötyään ottamatta kantaa siihen mistä tuota hyötyä saa. Rahoitusteoriassa tehdään se lisäoletus, että sijoittajan hyöty riippuu varallisuuden kasvusta, joten hän pyrkii maksimoimaan omaa varallisuuttaan. MV / 16.1.2009

I

I-lista (Investor List) on Helsingin pörssin kaupankäyntilista, jossa noteerataan keskisuuria yrityksiä.
ICAPM-malli (intertemporal CAPM) on CAPM-mallin lisäksi yksi käytetyimmistä osakkeiden hinnoittelumalleista. Mertonin (1973) kehittämän teorian mukaan sijoittaja haluaa suojautua markkinariskin lisäksi muitakin riskejä vastaan. Yksi tällainen riski voi olla korkoriski, jolloin ICAPM-mallista tulee kaksifaktorinen malli, jossa markkinariskin lisäksi on ns. jvk-riskifaktori. Toisinaan ICAPM-mallilla viitataan myös international CAPM -malliin. MV / 5.10.2009
Ilmaisanti (bonus issue) Osakkaille maksuton osakeanti, jossa uudet osakkeet maksetaan omaan pääomaan kuuluvasta rahastosta. Ilmaisanti on usein sama asia kuin rahastoanti. MV / 27.12.2005
Ilmoitusvelvollinen Sisäpiiriin kuuluva henkilö, jonka on lain mukaan julkistettava arvopaperikauppansa. Ilmoitusvelvollisia ovat mm. yhtiön toimiva johto ja hallituksen jäsenet.
Immunisaatio (immunization) Immunisaatiolla tarkoitetaan tietyn riskin poistamista. Immunisaatio-termiä käytetään yleisesti erityisesti kun korkosalkun korkoriski pyritään poistamaan. Immunisaatioon liittyy läheisesti termi hedging. MV / 16.1.2006
Indeksitermiini Markkinaindeksiin perustuva termiinisopimus, kuten OMXH25-termiini.
Indeksioptio Optio, jonka kohdehyödykkeenä on indeksi. Usein indeksinä on osakeindeksi, esim. OMXH25-indeksi.  MV / 27.12.2005
Indeksiosuus (exchange traded fund) Pörssissä kaupankäynnin kohteena oleva osuus indeksirahastosta. Poikkeaa indeksirahastostasiinä, että kaupankäynti on jatkuvaa ja hinta voi poiketa hetkellisesti rahaston arvosta. Toisaalta kauppa voidaan tehdä heti eikä odottaa seuraavaan päivään, kuten rahastoja ostettaessa tai myytäessä. Helsingin Pörssissä kaupankäynnin kohteena on OMXH25-indeksiosuus. MV / 27.12.2005
Indeksidonnainen laina (index-linked bond) Joukkolaina, jonka tuotto on sidottu tietyn indeksin
kehittymiseen. Usein kyseessä on pääomataattu osakeindeksilaina, joka takaa sijoittajalle sijoittamansa rahan takaisin lisättynä mahdollisella taatulla tuotolla (usein nolla tai hyvin matala) sekä tuotolla, joka on sidottu osakeindeksilainan kehitykseen. Lisätietoja ks. oheinen kirjoitus. MV / 2.5.2006
Indeksirahasto (index fund) Sijoitusrahasto, joka sijoittaa osakkeisiin samassa suhteessa kuin niiden osuus on indeksissä. Indeksirahastoilla ja vastaavilla ETF:llä on keskeinen rooli ns. passiivisessa sijoitusstrategiassa. MV / 7.12.2009
Institutionaalinen sijoittaja
(institutional investor) Suuria sijoituksia tekevä yhteisö, joita ovat esimerkiksi eläke- ja vakuutusyhtiöt,
pankit, sijoitusrahastot ja eläkerahastot. MV / 27.12.2005
Instrumentti (instrument) Arvopaperikaupan kohde: osake, sijoitustodistus, velkakirja tai vastaava.
IPO (Initial Public Offering). Pörssiin listautuvan yrityksen ensimmäinen osakeanti eli ns. listautumisanti.  MV /4.12.2005
Irtautuminen (exit) Pääomasijoitusprosessin viimeinen osa, jossa pääomasijoittaja myy osuutensa yrityksestä. Yleisimmät irtautumistavat ovat: listautuminen pörssiin, kohdeyrityksen myynti kolmannelle osapuolelle tai pääomasijoittajan ulososto.

J

Jensenin alfa (Jensen’s alpha) Ks. alfa. MV / 4.12.2005
Johdannaisinstrumentti (Derivative instrument) Instrumentti, jonka arvo perustuu jonkin toisen hyödykkeen arvoon. Esim. optiot, futuuri, termiinit ja swapit. MV / 4.12.2005
Johdannaismarkkinat Markkinat, joilla kaupankäynnin kohteena on toisen kohteen, esimerkiksi osakkeen, indeksin tai joukkovelkakirjan, arvoon perustuvia sopimuksia, kuten optioita.
Joukkolaina (bond) Ks. joukkovelkakirjalaina. MV / 7.12.2005
Joukkovelkakirjalaina Yhteisön yleisöltä ottama, yleensä jälkimarkkinakelpoinen laina, joka aiemmin jakautuu fyysisiin joukkovelkakirjoihin, mutta on nykyään yhä useammin paperiton tilimerkintä. Tästä syystä yhä yleisemmäksi on muodostunut nimitys joukkolaina.
Julkinen osakeyhtiö (publicly listed company) Yhtiö, joka on hakeutunut julkiseksi osakeyhtiöksi. Julkisen osakeyhtiön tunnistaa tunnuksesta Oyj. Kaikki pörssilistatut yhtiöt ovat julkisia osakeyhtiöitä, mutta ei päinvastoin. Toisaalta osa listaamattomista yrityksistä voi olla julkisia, vaikka niitä ei (vielä) ole listattu pörssiin. MV / 27.12.2005
Julkinen noteeraus Arvopaperin hinnan määräytyminen julkisen kaupankäynnin perusteella.
Junk bond Katso roskalaina.
Jälkimarkkinat (secondary market) Arvopaperien markkinat liikkeeseenlaskun jälkeen, jolloin sijoittajat voivat ostaa ja myydä haluamiaan arvopapereita esimerkiksi pörssissä. MV / 27.12.2005

K

Kassavirta (cash flow) Kassavirta muodostuu todellisista kassaan tulevista ja kassasta lähtevistä rahasuorituksista. Nettokassavirta on saatujen ja maksettujen kassavirtojen erotus. Yrityksen arvo lasketaan usein tulevien kassavirtojen nykyarvon avulla. MV / 27.2.2013
Kasvuosake (growth stock) Osake, jossa arvosta suuri osa perustuu yrityksen voimakkaaseen kasvuun tulevaisuudessa. Kasvuosakkeelle vastakohdan muodostaa arvo-osake. MV / 27.12.2005
Kasvurahasto (growth fund) Sijoitusrahasto, joka ei jaa vuosittain voitto-osuutta, vaan voitto siirtyy rahasto-osuuden arvoon. MV / 7.12.2005
Kauppojen selvitys Arvopaperikaupan jälkeinen arvopapereiden selvittely välittäjien kesken. Suomessa kauppojen selvitys on hidasta ja kestää yleensä kolme päivää.
Kohde-etuus Hyödyke, jonka ostamiseen tai myymiseen optio/termiini oikeuttaa/velvoittaa ja jonka arvon muutoksiin option ja termiinin päiväarvon muutokset perustuvat.
Kokonaistuotto Arvopaperin koron tai osingon ja arvonnousun yhteistuotto.
Komissio Välityspalkkio. Välittäjän perimä palkkio toteutuneista arvopaperikaupoista.
Konveksiteetti (Convexity) Joukkolainan hinnan toinen derivaatta koron suhteen. Käytetään duraation apuna korkosalkun hallinnassa. MV / 7.12.2005
Korkokäyrä Joukkolainojen markkinanoteerausta perusteella laskettu sijoittajien tuottovaatimus eripituisille nollakuponkilainoille. Korkokäyrä ennakoi korkojen tulevaa kehitystä ja kertoo samalla markkinoiden inflaatio-odotuksista. Korkokäyrä on tyypillisesti loivasti ylöspäin nouseva kuten oheisessa kuviossa, mutta tietyissä tilanteissa se voi olla alaspäinkin viettävä, tasainen tai nouseva ja laskeva. Useimmat talouslehdet julkaisevat valtion joukkolainoista lasketun korkokäyrän. Korkokäyrään liittyy läheisesti tuottokäyrä. MV /14.10.2006

Korkokäyrä

Korkoswap (korkovaihtosopimus Kahden osapuolen välinen sopimus korkomaksujen vaihtamisesta keskenään. Yleensä toinen osapuoli maksaa kiinteää ja toinen muuttuvaa korkoa sovitulle summalle, kun ennen sopimusta tilanne oli päinvastainen. Toisinaan sopimuksessa voidaan sopia myös valuuttojen vaihdosta. Sopimuksen taustalla on osapuolten erilainen näkemys korkojen kehittymisestä tulevaisuudessa. Käytännössä osapuolten välissä toimii pankki välittäjänä
(ja vastaosapuolena molemmille osapuolille). MV / 28.12.2005
Korkorahasto Korkoinstrumentteihin sijoittava sijoitusrahasto. Korkorahastot jaetaan lyhyen koron ja pitkän koron rahastoihin (toisinaan myös keskipitkän koron) riippuen siitä sijoittavatko ne pääosin alle vai yli vuoden duraation omaaviin korkopapereihin. MV / 7.12.2005
Kovenantti Lisäehto, joka rahoituksessa liittyy esimerkiksi joukkolainaan. Joukkolainaan liittyvä kovenantti voi esimerkiksi määrätä yrityksen korkeimman velkaisuusasteen ilman että laina erääntyy maksettavaksi. Kovenantin avulla velkoja pyrkii turvaamaan saataviaan. MV / 17.12.2012
Kurssi Arvopaperin julkisesti noteerattu hinta.
Kurssiriski Arvopapereiden hinnanmuutosten sijoittajalle aiheuttama riski. Synonyyminä käytetään hintariskiä.
Käypä hinta Arvopaperin markkinahinta.

Käyttäytymistieteellinen rahoitus (Behavioral Finance) Käyttäytymistieteellinen rahoitus tutkii rahoituksen kysymyksiä ihmisten käyttäytymisen kautta. Usein mielenkiinnon kohteena on ihmisen käyttäytymisen poikkeamista ns. neoklassisen rahoitusteorian taustalla olevista rationaalisuuden, hyötyfunktion maksimoimisen sekä bayesialaisen informaation käytön olettamuksista. Suuri osa tutkimuksista on keskittynyt sijoittajien käyttäytymiseen, mutta vastaava tutkimusta voidaan tehdä myös yritysjohdon päätöksien suhteen (ns. Behavioral Corporate Finance). Käyttäytymistieteelliseen rahoitukseen liittyy laaja erityissanasto, joka menee tämän sanaston ulkopuolelle. Erinomainen psykologisen taloustieteen erityissanasta on löydettävissä täältä. MV / 25.8.2013

L

LBO (leveraged buy out) Yrityskauppa, joka rahoitetaan lainapääomalla, jonka vakuutena käytetään ostettavan yrityksen varallisuutta. Lainan maksu perustuu yhtiön odotettavissa oleviin tuottoihin. MV / 7.12.2005
Liikevaihto (turnover) Yrityksen tilikauden myynti. MV / 7.12.2005
Liiketulos Yritysten voitto tai tappio, kun liikevaihdosta vähennetään muuttuvat ja kiinteät kulut sekä poistot.
Liikkeeseenlaskija Osakkeita tai joukkovelkakirjoja liikkeeseen laskeva osakeyhtiö, kunta tai valtio.
Liikkeeseenlasku Osakeanti tai joukkolainan myynti sijoittajille. Katso emissio.
Likvidi Nopeasti rahaksi muutettava. Likvidi osake on pörssissä sellainen, jonka vaihto on suurta. Hyvään likviditeettiin kuuluu myös pieni osto- ja myyntihinnan erotus (spread), eli osake voidaan tarvittaessa ostaa ja myydä ilman suuria kustannuksia. MV / 27.12.2005
Likviditeetti Osakkeiden tai muiden arvopapereiden rahaksimuutettavuus. Kuvaa arvopaperimarkkinoiden kykyä välittää kauppoja nopeasti ja tehokkaasti. Jos likviditeetti on pieni, arvopapereiden osto ja myynti voi olla vaikeaa. Hyvä likviditeetti takaa isojenkin kauppojen nopean toteuttamisen ilman suurta vaikutusta hintatasoon. Likviditeettiä mitataan usein osakkeiden spreadin suuruudella, osakevaihdon määrällä tai myynnin aikaansaamalla hinnan muutoksella.
Limiitti Rajahinta, jolla sijoittaja suostuu ostamaan tai myymään arvopaperin. Voi myös olla luottoraja, jonka puitteissa asiakas saa tehdä kauppaa.
Liputus Pörssiosakkeiden omistusoikeuden julkistaminen, kun ostaja on ylittänyt tai alittanut määräosuuden yhtiön päätäntävallasta. Pörssisääntöjen mukaiset liputusrajat ovat 5, 10, 20, 33, 50, ja 66 prosenttia.
Listalleottoesite (prospectus) Pörssiyhtiön osakeannin yhteydessä sijoittajille suuntaama esite taloudellisesta tilastaan. Esite on tehtävä valtiovarainministeriön ohjeiden mukaisesti ja hyväksytettävä Rahoitustarkastuksessa. MV / 27.12.2005
Listautuminen Arvopaperin ottaminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi.
Listautumisanti Ks. IPO.
Lisäarvo Lisäarvo on yrityksen voitto vähennettynä sijoittajien yritykseen sijoittamansa pääoman tuottovaatimuksella. Jos yritykseen on sijoitettu 100 rahaa ja tuottovaade on 10 %, on yrityksen tuotettava voittoa yli 10 tehdäkseen taloudellista lisäarvoa. Lisäarvo liittyy läheisesti
EVA-termiin.
Lunastushinta Esimerkiksi sijoitusrahaston osuudesta sen omistajalle maksettava hinta.
Lunastuspalkkio Sijoitusrahaston rahasto-osuutta lunastettaessa perittävä palkkio. Yleensä noin yksi prosentti sijoituksen arvosta.
Lunastusvelvollisuus 1) Rahastoyhtiön velvollisuus vaadittaessa lunastaa sijoitusrahaston osuus. 2) Osakkeenomistajalle, jonka osuus yhtiön kaikista osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä saavuttaa tai ylittää tietyn rajan, tulee velvollisuus lunastaa muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta näiden osakkeet.
Luottovastuutapahtuma ymmärretään yleensä yrityksen joukkolainojen yhteydessä tapahtumaksi, jossa yritys on estynyt maksamaan joukkolainaan liittyvää suoritusta (kuponkikorko ja mahdollinen pääoman takaisinmaksu). Englanninkielessä käytetään termiä default on a bond. Tämä ei vielä tarkoita sitä, että yritys olisi mennyt konkurssiin, mutta siitä seuraa se, että joukkolainen omistajat usein saavat tiettyjä lisäoikeuksia päätettäessä yrityksen asioista. Pahimmillaan tietenkin tilanne voi johtaa yrityksen konkurssiin. MV / 25.3.2013
Luovutusvoitto Myyntihinnan ja hankintahinnan erotus. Myyntivoitto.
Lyhyeksimyynti (short selling). Arvopapereiden  (lähinnä osakkeet) myynti, kun niitä ei vielä omisteta. Usein myytävät arvopaperit kuitenkin lainataan kolmannelta osapuolelta. Lyhyeksimyynnin tavoitteena on hyötyä sijoittajan odottamasta kurssien laskusta, jolloin osakkeet voidaan ostaa myöhemmin edullisemmin takaisin ja palauttaa osakkeet ne lainanneelle. Lainasta joudutaan usein maksamaan erillinen korvaus. MV /27.12.2005

M

Maksuvalmius Yrityksen päivittäinen kyky suoriutua juoksevista maksuvelvoitteistaan. MV / 27.12.2005
Marginaali 1) Luotonannossa asiakkaalle viitekorkoon lisättävä pankin osuus. 2) Pankin koko marginaali on pankin otto- ja antolainauskorkojen välinen ero. 3) Arvopaperikaupassa marginaalina pidetään summaa, jonka asiakas joutuu tallentamaan arvopaperivälittäjän tilille voidakseen ostaa osakkeita.
Markkina-arvo Julkisessa noteerauksessa arvopaperille kulloinkin määräytyvä hinta. Yhtiön markkina-arvo saadaan kertomalla osakkeiden määrä yhden osakkeen päivän kurssilla.
Markkinahinta Markkinoilla arvopaperille muodostunut hinta. Käypä hinta.
Markkinakorko Markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan syntyvä rahan hinta.
Markkinaportfolio Markkinaportfolio muodostuu kaikista markkinoilla olevista sijoituskohteista (osakkeista, joukkolainoista, kiinteistöistä jne.). Koska näiden kaikkien arvon muutosta on vaikea mitata, käytetään markkinaportfolion synonyyminä usein kaikkien osakkeiden muodostamaa kokonaisuutta. Osakkeiden hintakehitystähän on helppo mitata pörssi-indeksillä. Katso myös portfolio.
Markkinariski Katso systemaattinen riski.
Markkinatakaaja Market maker. Yksilöidyistä instrumenteista osto- ja myyntitarjoukset jatkuvasti antamaan sitoutunut yhteisö.

Markkinoiden riskipreemio (market risk premium) Markkinoiden odotettu riskipreemio on sijoittajien tuotto-odotus markkinaportfoliolle yli riskittömän sijoituskohteen. Yleinen käsitys on, että osakemarkkinoiden riskipreemio on vuositasolla 4-6 prosenttia Suomessa. MV / 4.8.2008
Maturiteetti Jäljellä oleva aika korkoinstrumentin tai option erääntymiseen eli ns. juoksuaika. Ilmoitetaan yleensä vuosina.
MBO Management buy out. Yrityskauppa, jossa toimiva johto ostaa yrityksen. Usein apuna on pääomasijoittaja.
Meklari Arvopaperinvälittäjän lukuun kauppaa tekevä henkilö.  MV / 27.12.2005
Merkintä Osakkeiden ja joukkovelkakirjojen ostaminen liikkeeseenlaskun yhteydessä.
Merkintähinta Arvopaperista liikkeeseen laskettaessa perittävä hinta.
Merkintäoikeus Osakkeeseen liittyvä oikeus hankkia yhtiön uusia osakkeita osakeannissa. Usein merkintäoikeudet noteerataan erikseen pörssissä. MV / 27.12.2005
Merkintäpalkkio Sijoitusrahaston rahasto-osuutta merkittäessä perittävä palkkio. Usein noin prosentin luokkaa. MV / 27.12.2005
Merkintävaraus Osakeannissa ennakkoon tehtävä varaus ostettavien osakkeiden määrästä.
Mezzanine-rahoitus Katso välirahoitus.
Mid cap Keskisuuri pörssiyhtiö. Yhdysvalloissa rajana pidetään miljardin dollarin markkina-arvoa.  MV / 27.12.2005
MiFID on EU:n rahoitusmarkkinoita sääntelevä direktiivi (Markets in Financial Instruments Directive) eli rahoitusvälineiden markkinat -direktiivi. MiFID astui voimaan 2007. Uudempi MiFID 2 (tai MiFID II) astuu voimaan vuoden 2018 alusta. MV / 23.08.2017
Minimivarianssiportfolio (minimum variance portfolio) Portfolio, joka minimoi tarkasteltavien arvopaperien varianssin (samalla volatiliteetin). Toisin sanoen, tarkasteltavista arvopapereista ei pystytä millään muilla kombinaatioilla luomaan salkkua, jonka riski olisi pienempi. Katso oheinen kuvio. MV / 27.12.2005

Moderni portfolioteoria (modern portfolio theory, MPT) Katso portfolioteoria
Myyntioptio (put option) Optio, jonka ostajalla on oikeus toteutusajankohtana myydä option kohde-etuutena olevat arvopaperit toteutushintaan tai saada option positiivinen nettoarvo. MV / 21.12.2005

N

Nimellisarvo Arvo, joka on merkitty arvopaperiin tai saamistodistukseen ja joka osoittaa tavallisesti sen alkuperäisen arvon. Nykyään nimellisarvon ilmoittaminen ei ole pakollista. MV / 21.12.2005
NM-lista New Market -lista eli Nuori markkina -lista, joka on tarkoitettu Helsingin pörssin pienimmille yrityksille.
Nollakuponkilaina Sijoitustodistus, joka ei maksa erääntyessään korkoa. Siksi lainan hinta on alle
nimellisarvonsa eli korko muodostuu nykyarvon ja nimellisarvon erotuksesta.
Noteeraus Arvopaperin hinnan määräytyminen julkisessa kaupassa.
NPV Net Present Value eli nettonykyarvo. Käytetään investointien kannattavuutta arvioitaessa. Investointikulusta vähennetään tuottojen nykyarvot. Jos tuottojen nykyarvo ylittää investoinnin eli investoinnilla on positiivinen nettonykyarvo, on investointi kannattava.
NYSE New York Stock Exchange on yksi maailman suurimmista arvopaperipörsseistä. Linkki. MV / 21.12.2005

O

Omavaraisuusaste Rahoitusrakenteen tunnusluku, joka kertoo oman pääoman osuuden yrityksen liiketoimintaan sitoutuneesta koko pääomasta.
OMXH-indeksit Helsingin Pörssin laskemat osakkeiden hintakehitystä kuvaavat indeksit, joiden perusarvo on 1000 (28.12.1990).  MV / 4.12.2005
OMXH-portfolioindeksi Helsingin Pörssin laskema osakeindeksi, joka kuvaa kaikkien pörssiosakkeiden arvonkehitystä. Yhden yhtiön paino indeksissä on rajoitettu 10 prosenttiin.  MV / 4.12.2005
OMXH-yleisindeksi Helsingin Pörssin laskema osakeindeksi, joka kuvaa pörssiosakkeiden arvonkehitystä. Kunkin yhtiön paino määräytyy sen markkina-arvon mukaan. Nokian osakkeen liikkeillä on ollut yleisindeksissä viime vuosina hyvin suuri paino korkean markkina-arvonsa vuoksi. MV / 4.12.2005
OMXH 25 -indeksi Helsingin pörssin laskema osakeindeksi, joka kuvaa 25 vaihdetuimman päälistan osakesarjan hintakehitystä. Yhden yhtiön paino indeksissä on rajoitettu 10 prosenttiin. MV / 7.12.2005
OMXH25-termiini FOX-indeksiin perustuva johdannaisinstrumentti, indeksitermiini. MV / 7.12.2005
Optio Sopimus, johon liittyy oikeus, mutta ei velvollisuutta ostaa tai myydä option kohde-etuus tiettynä aikana tai päivänä ennalta sovittuun hintaan. Kohde-etuus voi olla esimerkiksi osake, indeksi tai mikä tahansa muu hyödyke. Option ostajalla on oikeus toteutusajankohtana, toteutushinnan suoritusta vastaan optiolajin ja tuotemääritysten mukaan, joko ostaa (osto-optio) tai myydä (myyntioptio) option kohde-etuutena olevat arvopaperit tai saada option positiivinen nettoarvo. Option myyjällä eli asettajalla on vastaava velvollisuus myydä (osto-optio) tai ostaa (myyntioptio) option kohde-etuutena olevat arvopaperit tai suorittaa option positiivinen nettoarvo.
Optiolaina Joukkolaina, johon liittyy lainan lisäksi liikkeeseenlaskijan osakkeiden merkintään oikeuttavia optiotodistuksia. Optiotodistukset voidaan erottaa lainasta ja niillä voidaan käydä kauppaa erikseen. Yritykselle optiolainan korkokustannus on puhdasta joukkolainaa edullisempi, koska sijoittajat tyytyvät pienempään kuponkikorkoon saamiensa optioiden vuoksi. MV / 7.12.2005
Option aika-arvo Option hinnan ja perusarvon välinen erotus. Option hinta eli preemio koostuu aika- ja perusarvosta. Perusarvolla tarkoitetaan option arvoa, jos sen toteutusajankohta olisi juuri sillä hetkellä. Perusarvo ei voi olla negatiivinen, sillä optiota ei ole pakko toteuttaa. Aika-arvo muodostuu kohde-etuuden mahdollisesta arvonnoususta (osto-optio) tai -laskusta (myyntioptio) ennen toteutusajankohtaa. Vaikka perusarvo olisi nolla, optiolla on aina aika-arvoa. Option aika-arvo riippuu positiivisesti kohde-etuuden volatiliteetista ja jäljellä olevasta ajasta ennen toteutushetkeä.

Option delta Yksi optioiden herkkyysmittareista eli ns. kreikkalaisista kirjaimista. Kertoo option arvon herkkyyden kohde-etuuden arvonmuutokselle. Vastaa kysymykseen kuinka paljon option arvo muuttuu, kun kohde-etuuden arvo muuttuu yhden rahayksikön verran. Delta lähestyy suurimmillaan yhtä, kun option perusarvo on suuri.
Optiotodistus Warrantti, merkintäoptio. Osakkeen hankintaan määrätyin ehdoin ja
määrättynä aikana oikeuttava merkintäoikeus. Osakeyhtiön itsensä liikkeelle laskemaan joukkovelkakirjalainaan liittyvä todistus. MV / 7.12.2005
Osake Osuus yhtiön osakepääomasta. Osakepääoma jakautuu yhtä suuriin osakkeisiin. Osake tuottaa oikeuden yhtiön voitonjakoon, etuoikeuden uusmerkintään ja osallistumisoikeuden yhtiökokoukseen.
Osakeanti Osakeyhtiön osakepääoman korotus laskemalla liikkeeseen uusia osakkeita.
Osakeindeksi Osakkeiden kurssikehitystä mittaava indeksi.
Osakeindeksilaina (equity linked bond, ELIB) Laina, jonka tuotto riippuu osin osakeindeksin kehittymisestä. Usein lainalle ei makseta korkoa, koska sijoittajalla on mahdollisuus hyötyä positiivisesta markkinakehityksestä. Osakeindeksilainan etuna on pääoman turvaaminen (pl. kulut) sekä mahdollisuus positiiviseen tuottoon. Negatiivisena ominaisuutena on menetetty rahan aika-arvo, joka voi muodostua suhteettoman suureksi korvaukseksi. Lisäksi lainan jälkimarkkinat ovat usein hyvin epälikvidit. MV / 7.12.2005
Osakeindeksijohdannainen Johdannainen, jonka kohde-etuutena on tietyn indeksin mukainen laskennallinen osakekori.
Osakemyynti (seasoned equity offering, SEO) Osakeyhtiön olemassa olevien osakkeiden myynti uusille sijoittajille. Yritysten listautuessa osakeantien ja -myyntien yhdistelmät ovat tavallisia, kun vanhat omistajat myyvät omia osakkeitaan ja samalla liikkeeseen lasketaan uusia osakkeita. MV / 27.12.2005
Osakerahasto Osakkeisiin sijoittava sijoitusrahasto.
Osakesarja Osakeyhtiön erilajiset osakkeet, kuten kanta- ja etuoikeutetut osakkeet. Osakesarjojen oikeus äänioikeuteen ja osinkoon erottaa ne toisistaan.
Osinko Yhtiön osakkailleen jakama voitto-osuus. Euroopassa osinko maksetaan usein kerran vuodessa, USA:ssa usein jopa neljä kertaa vuodessa. MV / 27.12.2005
Osto-optio (call option) Optio, jonka ostajalla on oikeus toteutusajankohtana ostaa option kohde-etuutena olevat arvopaperit toteutushinnan suoritusta vastaan tai saada option positiivinen nettoarvo. MV / 21.12.2005
OTC Over-The-Counter. Arvopapereiden kauppaa suoraan kahden osapuolen välillä ilman pörssin välitystä.  MV / 27.12.2005

P

Pankkiiriliike Sijoituspalveluyritys, joka välittää arvopaperikauppoja, tarjoaa omaisuudenhoito- ja muita sijoituspalveluita, mutta ei voi ottaa talletuksia yleisöltä.
PEG Osakkeen P/E-luku jaettuna osakekohtaisen tuloksen (EPS) keskimääräisellä (historiallisella) vuosikasvulla. PEG-lukua käytetään varsinkin kasvuyhtiöiden arvon määrityksessä. Jos PEG on alle yhden, osakkeen arvossa voi olla nousuvaraa. Yli yhden oleva PEG-luku saattaa kertoa yliarvostuksesta.  MV / 27.12.2005
P/E-luku Price/Earnings-luku, josta käytetään myös nimitystä voittokerroin. Ilmaisee osakkeen hinnan ja yhtä osaketta kohden lasketun voiton suhteen. Se kertoo, monenko vuoden osakekohtaisella voitolla pystyisi maksaman osakkeen hinnan, jos voitto pysyisi samansuuruisena. Korkea P/E-luku kertoo yleensä kovista kasvu- ja tulosodotuksista. Yritysten osakkeen “kalleuden” tai “halpuuden” vertailu P/E-lukujen välillä on hyvin ongelmallista johtuen useista osakkeen hintaan (P) vaikuttavista tekijöistä.
Portfolio (portfolio) Katso arvopaperisalkku
Portfolioteoria (portfolio theory) Markowitzin vuonna 1952 esittämä teoria, jonka mukaan sijoituksen riskiä voidaan pienentää hajautuksen avulla. Teoria avulla voidaan laskea ns. rintamasalkku, joka kertoo miten sijoitussalkun painot eri arvopaperien välillä kannattaa valita parhaalla mahdollisella tavalla kun sijoittaja kertoo odotuksensa ko. arvopaperien tuotoista, volatiliteeteistä sekä keskenäisistä korrelaatioista. Tämän jälkeen sijoittajan tulee vain valita ko. rintamalta sopiva tuotto-riskitaso ja tehdä sen mukaiset sijoituspäätökset. Huomaa, että teorian pohjalta saatu salkku on paras mahdollinen sijoittajan odotusten suhteen. Jos maailma ei toteudu kuten sijoittaja on odottanut (kuten se tuskin koskaan tekee), jälkikäteen voidaan hakea parempiakin salkkuja. Teoria kertoo kuitenkin optimaalisen tavan järjestää oma salkku omien odotusten suhteen. Portfolioteoria muodostaakin nykyisen rahoitusteorian keskeisen ytimen. Käytetään myös nimitystä moderni portfolioteoria.MV / 7.8.2008
Post-moderni portfolioteoria (post-modern portfolio theory, PMPT) on nimitys tavoille, jolla Markowitzin portfolioteroiaa on muokattu huomioimaan sitä, että toteutuneet tuotot eivät ole normaalijakautuneita (MPT:n tekemä taustaolettamus). Useimmissa tarkasteluissa tämä johtaa ns. downside-riskin huomioimiseen varianssi (volatiliteetin) sijasta, mutta muuten analyysi etenee hyvin samantapaisesti. Eroavuuksia eri malleissa tulee siitä miten downside-riskiä mitataan — usein lähtökohdaksi otetaan tuottotavoitteen alittava osa tuottojakaumaa. Ks. myös moderni portfolioteoria.MV / 24.5.2017
Prelista Helsingin pörssin lista, jolle yhtiö voidaan ottaa kaupankäynnin kohteeksi ennen varsinaista listautumista.
Preemio Tietyn arvon yli menevä hinta tai arvo. MV / 4.12.2005
Private placement Yksityisen sijoittajan tai sijoittajaryhmän tekemä sijoitus yritykseen.  MV / 27.12.2005
Program trading Tietokoneohjelmien avulla tapahtuva automaattinen osakkeiden osto ja myynti tiettyjen rajahintojen mukaan. Myös termiä automated program trading käytetään. Program trading on aika ajoin nähty syypääksi äkillisiin ja suuriin pörssiromahduksiin kuten syksyllä 1987.
Prolongointi Diskonttauksen vastakohta, jolla rahalle voidaan laskea myöhempää ajankohtaa vastaava arvo. Katso
myös rahan aika-arvo. MV / 4.12.2005
Provisio Välitys- tai myyntipalkkio.
Päälista Helsingin Pörssin päälista, jossa noteerataan pörssin suurimmat yhtiöt.
Pääomahyödykkeiden hinnoittelumalli CAPM-mallin harvoin käytetty suomenkielinen vastine. MV / 16.1.2006
Pääomalaina Joukkovelkalaina tai vaihtovelkakirjalaina, jonka takaisinmaksu ja koronmaksu riippuvat yhtiön tuloksesta. Lainapääoma merkitään taseeseen omaksi pääomaksi.
Pääomamarkkinat Pitkäaikaisen (yli 1 v) rahoituksen markkinat. Jakautuu vieraan pääoman markkinoihin eli lainamarkkinoihin ja oman pääoman markkinoihin eli ensisijaisesti osakemarkkinoihin. MV / 27.12.2005
Pääomasijoittaja (venture capitalist) Sijoittaja tai rahasto, joka pyrkii hakemaan tuottoa nuorista vielä listaamattomista kasvuyrityksistä. Tuotto saadaan joko viemällä yritys pörssiin tai myymällä se eteenpäin. Suosituimpia sijoituskohteita ovat nopeasti kasvavat teknologiayritykset. Pääomasijoittamista kutsutaan myös riskisijoittamiseksi.  MV / 27.12.2005
Pääomasijoittaminen Pääomasijoittaminen on sijoitusten tekemistä sellaisiin julkisesti noteeraamattomiin yrityksiin, joilla on hyvät kehittymismahdollisuudet. Pääomasijoittaja ei ole pysyvä omistaja, vaan pyrkii irtautumaan yrityksestä sovitun suunnitelman mukaisesti. pääomasijoittamisesta lisätietoa löytyy Suomen pääomasijoittajat ry:n sivuilta. MV / 4.12.2005
Pääomatulo Verotuksessa käytetty termi. Sijoitetusta pääomasta saadut tulot, kuten korot, osingot, vuokrat ja voitto-osuudet. MV / 27.12.2005
Pääomaturvattu sijoittaminen Pääomaturvattu sijoittaminen on sijoitusten tekemistä ns. strukturoituihin tuotteisiin, joiden tuotto riippuu tuotteen kohde-etuuden (esim. indeksin) arvon kehityksestä. Jos tuotto on negatiivinen, saavat sijoittajat kuitenkin sijoittamansa pääoman takaisin ellei liikkeeseenlaskija ole mennyt konkurssiin (ns. liikkeeseenlaskijariski). Lisätietoa löytyy Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n sivuilta. MV /4.11.2012
Pääomaverokanta Pääomatulosta maksettava vero. Vuoden 2013 alusta 30 prosenttia ellei pääomatulot ylitä 50 000 euroa. MV / 4.11.2012
Pörssierä Jokaiselle pörssissä noteeratulle osakkeelle on määrätty tietty määrä osakkeita, jolle voidaan
noteerata kurssi. Kauppaa voi käydä pienemmilläkin erillä. MV / 4.12.2005
Pörssiyhtiö Julkisesti noteerattu yhtiö, jonka osakkeilla käydään kauppaa pörssissä. MV / 4.12.2005

Q

Quick ratio Kuvaa yrityksen maksuvalmiutta, rahoitusomaisuuden suhde lyhytaikaisiin velkoihin.

R

Rahamarkkinat Valtion, yritysten ja yhteisöjen lyhytaikaisten (korkeintaan 12 kk) sijoitusten ja luottojen, yritystodistusten, sijoitustodistusten ja valtion velkasitoumusten markkinat.
Rahan aika-arvo Rahan arvo on dynaaminen käsite; 1000 euroa tänään on arvokkaampi kuin 1000 euroa vuoden päästä, koska nyt saatavat eurot voidaan sijoittaa tuottoisasti esim. pankkitilille korkoa kasvamaan vuodeksi, jolloin vuoden päästä summa olisi 1000 euroa lisättynä koroilla. Jotta eri ajanhetkinä saatavia rahavirtoja voitaisiin vertailla keskenään, täytyy rahan aika-arvo ottaa huomioon. Tämä tapahtuu diskonttaamalla tai prolongoimalla.
Rahastoanti Osakkaille maksuton osakeanti, jossa uudet osakkeet maksetaan omaan pääomaan kuuluvasta rahastosta.
Rahasto-osuus Sijoitusrahaston osuus, joista rahaston pääoma koostuu. Rahaston pääoma jakautuu yhtä suuriksi osuuksiksi.
Rahastojen rahasto (Fund of Funds, FOF) Sijoitusrahasto, joka sijoittaa toisiin rahastoihin. Rahastojen rahasto pyrkii valitemaan sijoittajan puolesta parhaat rahastot sijoituskohteiksi. Samalla se hyödyntää hajautushyötyä. Haittapuolena on se, että sijoittaja joutuu usein maksamaan kahdet rahastojen hallinnointipalkkiot. MV / 14.1.2007
Rahastoyhtiö Sijoitusrahastoa tai useita rahastoja hoitava yhtiö.
Rahoitusmarkkinat Markkinat, joiden tehtävänä on saattaa rahantarvitsijat ja -tarjoajat yhteen.
Rahoitustarkastus Pankki- ja rahoituslaitosten sekä arvopaperimarkkinoiden toimintaa Suomessa valvova viranomainen. Linkki kotisivulle
Reaalioptio Option kaltainen mahdollisuus tehdä valinta. Esimerkiksi kaivosyrityksellä on usein optio sulkea kaivos, jos louhitun materiaalin hinta laskee liian alas.
Rekyyli Osakkeiden kurssikehityksen äkillinen heilahdus vastakkaiseen suuntaan. Jyrkän nousun aikana voi tulla hetkellinen lasku ja laskun aikana äkillinen käännös ylöspäin. Seuraa usein markkinoiden ylireagointia johonkin uutiseen tai tapahtumaan.
Relatiivinen riskiaversiokerroin (Relative risk aversion coefficient) Kertoo yksilön aversion riskisijoituksiin, joissa tappio ja voitto ovat osa yksilön nykyisestä varallisuudesta. Yleensä rahoitusteoriassa lähdetään siitä, että kertoimen arvo on nollan ja viiden välillä. MV / 4.12.2005
Riski Epäonnistumisen vaara tai mahdollisuus, epävarmuus tuotosta. Riskiä mitataan usein poikkeamana odotetusta. Jos sijoituskohde on riskitön, on tuotto tiedossa etukäteen ja sen toteutumisesta ei ole epävarmuutta. Riskiä mitataan usein esim. volatiliteetilla tai beetalla. MV / 27.12.2005
Riskin hajauttaminen Sijoittamalla varat useisiin eri osakkeisiin tai korkoinstrumentteihin voi pienentää riskiä.
Riskipreemio Sijoittajan sijoittaessa riskilliseen arvopaperiin, hän odottaa kompensaatiota riskistä. Riskipreemio mittaa sijoittajan tuottovaatimusta yli riskittömän sijoitusvaihtoehdon. Ks. myös markkinoiden riskipreemio.
Riskitön arvopaperi Riskittömän arvopaperin tuotosta ei ole mitään epävarmuutta. Riskittömän arvopaperin haltija tietää siis etukäteen saamansa tuoton eikä siihen liity mitään riskiä. Usein riskittömyys ymmärretään nimellisenä riskittömyytenä, ei reaalisena. Riskittömän arvopaperin synonyyminä käytetään usein valtion velkasitoumusta. Käytännössä riskitöntä korkoa mitataan esimerkiksi euriborkoroilla. Riskitön korko on tärkeä tekijä esimerkiksi CAPM-mallissa. MV / 4.12.2005
Road show Osakkeiden, yritysten tai joukkolainojen markkinointitilaisuuksien sarja sijoittajille. Yhtiöt esittelevät itseään sijoituskohteina (institutionaalisille) sijoittajille. MV / 4.12.2005
ROE (Return on Equity). Oman pääoman tuottoprosentti. Kertoo yrityksen kannattavuudesta. MV / 4.12.2005
ROI (Return on Investment). Sijoitetun pääoman tuottoprosentti yrityksen varoilleen ansaitsemasta tuotosta. MV / 4.12.2005
Roskalaina (Junk bond, high-yield bond) Joukkolaina, jonka laskijan luottokelpoisuus on luokiteltu huonoksi eli yrityksen konkurssin riski on kasvanut huomattavasti. Tuotto ja riski ovat tavallista joukkolainaa korkeampia. MV / 4.12.2005
RSI (Relative Strength Index). Teknisen analyysin menetelmiin kuuluva RSI-indeksi mittaa osakkeen kurssikehitystä suhteessa saman markkinan yleisindeksiin. MV / 4.12.2005

S

Satunnaiskulku (Random walk). Teoria arvopapereiden hinnan muuttumisesta, jonka mukaan tulevia muutoksia ei voi ennustaa jo tapahtuneiden muutoksien perusteella. Tehokkailla markkinoilla hintaprosessi toteuttaa satunnaiskulkua, koska markkinoille tuleva uusi informaatio on
satunnaista. MV / 4.12.2005
Saturaatio Kyllästyminen. Markkinat eivät enää kasva jonkun tuotteen osalta. Tarjonta alkaa ylittää kysynnän.
SEC U.S. Securities and Exchange Commission valvoo Yhdysvaltojen rahoitusmarkkinoita. Linkki kotisivulle.
Sekaemissio Osakeanti, jossa osakepääoman korotus toteutetaan sekä uusmerkintänä että rahastoantina.
Seurantavirhe (Tracking error) Kuvaa kuinka hyvin sijoitusrahasto on jäljitellyt vertailuindeksiä. Jos seurantavirhe on ollut viisi prosenttia, on salkun tuotto poikennut ±5 prosenttia vertailuindeksin tuotosta. Seurantavirheestä käytetään myös nimitystä aktiiviriski. MV / 4.12.2005
Senioriteetti (Seniority) Senioriteetti on joukkolainoihin liittyvä termi, jolla kuvataan tilannetta, joissa jollain lainoilla voi olla etuoikeus yrityksen varoihin maksukyvyttömyystilanteessa. Virallisempi käännös senioriteetille on lainojen etuoikeusasema. MV / 23.08.2017
Siemenrahoitus (Seed financing) Pääomasijoitus alkuvaiheessa olevaan yritykseen. Alkuvaiheessa olevalla yrityksellä ei usein ole pitkää historiaa eikä suurta liikevaihtoa. Lisäksi yritys tuottaa usein tappiota. MV / 4.12.2005
Sharpen mittari (Sharpe ratio) Sijoitussalkun (erityisesti sijoitusrahaston) menestymiseen käytetty mittari. Sharpen mittari lasketaan jakamalla kohteen ylituotto sen ottamalla riskillä. Näin erilaisia sijoituskohteita voidaan verrata keskenään. Mitä suurempi luku, sitä paremmin sijoitus on
tuottanut suhteessa riskiinsä. Sharpen mittarissa riskiä mitataan volatiliteetilla. Useita muitakin menestymisen mittareita on kehitetty ja ne poikkeavat lähinnä sen suhteen, miten ne mittaavat riskiä. MV / 4.12.2005
Sijoittajasuhteet (Investor Relations, IR) Pörssiyhtiöiden hoitamat yhteydet sijoittajiin, sijoitustutkijoihin ja toimittajiin tiedon välittämiseksi yhtiöstä sijoituskohteena. Sijoittajasuhteista vastaa usein erillinen henkilö, mutta viime kädessä sijoittajasuhteista vastaa toimitusjohtaja. Ks. Suomen IR-yhdistys. MV / 4.12.2005
Sijoituspalveluyritys Pankki tai pankkiiriliike, joka välittää arvopaperikauppoja ja tarjoaa omaisuudenhoito- ja muita sijoituspalveluja.
Sijoitusrahasto (Fund) Osakkeista ja muista arvopapereista koostuva rahasto, josta voidaan myydä osuuksia sijoittajille.
Sijoitussidonnainen vakuutus Sijoituksen ja vakuutuksen yhdistelmä. Tyypillinen esimerkki on vapaaehtoinen eläkevakuutus. MV / 4.12.2005
Sijoitustodistus Lyhytaikainen, usein 1-12 kuukauden, jälkimarkkinakelpoinen velkakirja. Usein sijoitustodistus viittaa juuri pankin sijoitustodistuksiin, mutta myös yritykset (yritystodistus), kunnat (kuntatodistus) ja valtio/Suomen Pankki voivat laskea liikkeelle sijoitustodistuksia. Sijoitustodistukset ovat käytännössä usein bullet-lainoja ja nollakuponkilainoja, joten ne myydään diskontolla. MV / 28.12.2005
Sijoitusyhtiö Yhtiö, jonka päätoimialana on osakkeiden ja yritysten omistus.
Sisäinen kauppa Arvopaperikauppa, jossa sama välittäjä on sekä ostajan että myyjän edustaja.
Sisäpiiri, sisäpiiritieto (Insider information) Henkilöt, joilla on luottamuksellista arvopaperin kurssiin vaikuttavaa tietoa. Sisäpiiritiedon hyväksikäyttö on rangaistava teko. MV / 4.12.2005
Small cap Markkina-arvoltaan pieni yritys (esim. alle miljoonan euron). Suomessa lähinnä I-listan ja NM-listan yhtiöt. Yhdysvalloissa small cap -yritykset ovat alle miljardin dollarin arvoisia yhtiöitä. MV / 21.12.2005
Spekulaatio (speculation) Voimakkaaseen näkemykseen markkinoiden lyhyen aikavälin kehityksestä perustuva investointi. Tavoitteena tehdä nopeita voittoja. MV / 21.12.2005
Spread Osto- ja myyntihinnan ero markkinoilla. Tehokkailla likvideillä markkinoilla osto- ja myyntihinnat ovat lähellä toisiaan. Usein spredia mitataan prosentteina keskimääräisestä hinnasta. MV / 4.12.2005
Strukturoitu laina Katso indeksisidonnainen laina. MV / 21.12.2005
Suunnattu osakeanti Osakkeiden merkintämahdollisuutta tarjotaan määrätylle ryhmälle siten, että kaikilla osakkeenomistajilla ei ole yhtäläistä oikeutta merkitä osakkeita osakepääoman korotuksessa.
Swap Vaihtosopimus. Yleisimpiä ovat koron-, valuutan- tai molempien vaihtosopimuksia. Katso korkoswap. MV / 21.12.2005
Syklinen osake Osake, jonka arvoon suhdanteiden muutokset vaikuttavat hyvin paljon, esimerkiksi metsä- ja raskaan metalliteollisuuden osakkeet.
Systemaattinen riski eli markkinariskiksi. Se osa riskistä, jota ei edes hajautuksen avulla voida poistaa. Epäsystemaattinen ja systemaattinen riski muodostavat yhdessä sijoituskohteen kokonaisriskin kuten oheinen kuvio osoittaa. Yleisen kurssikehityksen vaikutus yksittäiseen arvopaperiin. Mitataan beeta-kertoimella. MV / 28.12.2005

Säilytysyhteisö Rahastoyhtiön toimeksiannosta sijoitusrahaston omistamia arvopapereita säilyttävä pankki tai pankkiiriliike.

T

Tapahtumatutkimus (event study) Rahoitustutkimuksen keskeinen työvälinen markkinareaktioiden tutkimiseen uuden tiedon yhteydessä. Yleisesti mielenkiinnon kohteena on ilmoituksen (esim. osakeanti tai fuusio) vaikutus yrityksen arvoon. Tapahtumatutkimusta käytetään yleisesti myös markkinoiden (keskivahvan) tehokkuuden testaamisessa. MV / 16.1.2006
Tarjousesite (prospectus) Sijoitusmuistio tai listalleottoesite. Arvopapereiden liikkeeseen laskun yhteydessä laadittava esite, jossa kerrotaan määrätyt tiedot sijoituskohteesta. MV / 21.12.2005
Tarkkailulista Pörssilistan osa, johon on siirretty esimerkiksi yrityssaneerauksessa tai selvitystilassa olevien yhtiöiden osakkeita. Listalla olevilla osakkeilla käydään aivan normaalisti kauppaa. Suomessa tarkkailulistalla olevien osakkeiden nimen perässä on suluissa T. MV / 28.12.2005
Tasalyhenteinen laina Laina, joka maksetaan takaisin käyttäen yhtä suuria lyhennyksiä. Lyhennyksen päälle lisätään korko, joka pienenee jäljellä olevan lainasumman pienentyessä jos korko ei nouse. MV / 21.12.2005
Tehokkaiden markkinoiden oletus (Efficient Market Hypothesis) Malli, jonka mukaan kaikki markkinoille tuleva informaatio heijastuu välittömästi arvopapereiden hintaan. Yksikään markkinoilla toimiva osapuoli ei voi järjestelmällisesti voittaa markkinoita yleisesti tiedossa olevaa aineistoa analysoimalla. Amerikkalainen professori Fama jakoi 1970 tehdyssä tutkimuksessaan tehokkuuden heikkoon, keskivahvaan ja vahvaan tasoon (sekä periaatteessa täysin tehottomiin). Heikosti tehokkailla markkinoilla aikaisempaa hinta- ja volyymiaineistoa analysoimalla ei voi päihittää markkinoita. Keskivahvoilla markkinoilla myös muun julkisen informaation (mm. tilinpäätösten) käyttö ennustetarkoituksessa on turhaa, koska sen sisältö on jo huomioitu hinnoissa. Vahvoilla markkinoilla myös yrityksen sisäpiirin hyväksikäyttö on mahdotonta, sillä sekin on hinnoiteltu sisälle hintoihin. Käytännössä markkinat eivät ole aina edes keskivahvasti tehokkaat. MV / 21.12.2005
Tekninen analyysi (technical analysis) Pyrkii ennustamaan arvopapereiden hinnankehitystä aiemmasta hintakehityksestä erilaisten tilastollisten tai muiden matemaattisten mallien avulla ja luomaan niiden perusteella kannattavia kaupankäyntistrategioita. Heikosti tehokkailla markkinoilla tekninen analyysi ei kannattavaa. Vrt. fundamenttianalyysiMV / 28.12.2005
TER-luku (Total Expence Ratio) Rahastojen käyttämä tunnusluku, joka kertoo kuinka paljon prosentteina rahaston kulut ovat rahaston pääomasta.  MV / 04.10.2010
Termiini Johdannaisinstrumentti, jonka ostajalla on päättymispäivänä joko velvollisuus ostaa kohde-etuutena oleva arvopaperi tai suorittaa ostamansa termiinin sopimushinnan ja päiväarvon positiivinen erotus. Termiinin myyjällä on päättymispäivänä velvollisuus myydä kohde-etuutena oleva arvopaperi tai suorittaa termiinin päiväarvon ja myymänsä termiinin sopimushinnan positiivinen erotus.
TLP Traded Life Policy on USA:ssa yleistynyt jälleenmyyty henkivakuutus. Myyjä myy tällöin oman henkivakuutuksensa ja sen myötä aikanaan tulevan korvauksen ostajalle (mahdollisesti koska hänellä on niitä useita tai se on tullut tarpeettomaksi). Ostaja maksaa tulevaisuudessa saamastaan korvauksesta. Ostaja pyrkii parhaansa mukaan arvioimaan myyjän eliniän, jotta hän pystyy arvottamaan sen. MV / 21.12.2005
Toimeksianto Osakekaupassa välittäjälle jätetty osakkeen osto- tai myyntitoimeksianto.
Toissijaismarkkinat eli sekundaarimarkkinat. Osakkeiden toissijaismarkkinoilla eli jälkimarkkinoilla sijoittajat myyvät ja ostavat osakkeita toisiltaan. Osakemarkkinoilla suurin ja likvidein jälkimarkkina on pörssi.
Tracking error Katso seurantavirhe.
Tulos/osake Katso EPS.
Tuottoindeksi (return index) Osakeindeksi, joka huomioi myös osinkojen vaikutuksen tuottoon. Julkisuudessa seurataan usein hintaindeksiä. Tutkijat puolestaan käyttävät pääsääntöisesti tuottoindeksiä tutkimuksissaan. MV / 7.12.2005
Tuottokäyrä (yield curve) Kertoo eri pituisten joukkolainojen tuoton. Matemaattisesti sisäinen korko, jolla joukkolainan kassavirtojen nykyarvo vastaa lainan markkinahintaa. Eroaa korkokäyrästä siinä, että tuottoa laskettaessa diskonttauksessa on sama diskonttokorko kaikille kassavirroille. MV / 28.12.2005
Tuottopaperi ja -osake Kansanomainen nimitys osakkeesta, joka maksaa hyvää osinkoa.
Tuottorahasto Sijoitusrahasto, joka jakaa vuosittain osan voitostaan voitto-osuuksina rahasto-osuudenomistajille. MV / 28.12.2005
Täsmäytyspäivä Arvo-osuusjärjestelmässä päivä, jonka mukaisen omistajaluettelon perusteella määräytyvät oikeudet osinkoon, osakeantiin ja yhtiökokoukseen osallistumiseen.

U

Uusmerkintä Maksullinen osakeanti. Usein vanhat omistajat saavat etusijan merkitä osakkeita tietyssä suhteessa nykyiseen omistukseensa.  MV / 28.12.2005
Underwriter Investointipankki, joka ostaa arvopaperit liikkeelle laskevalta yritykseltä ja myy ne markkinoille (emissio).

V

Vaihtosopimus Ks. Swap. MV / 4.12.2005
Vaihtovelkakirjalaina (convertible bond) Osakeyhtiön liikkeeseen laskema velkakirja, joka voidaan lainaehtojen mukaan vaihtaa yhtiön osakkeisiin. Tällöin laina muuttuu yhtiön osakepääomaksi. Yrityksen näkökulmasta vaihtovelkakirjalaina on alkuvaiheessa edullisempi rahoitusmuoto, koska velalle ei tarvitse maksaa niin korkeaa tuottoa kuin joukkolainalle lainan vaihtomahdollisuuden vuoksi. MV / 16.1.2006
Valtion velkasitoumus Valtion liikkeelle laskema jälkimarkkinakelpoinen velkakirja, jonka laina-aika on korkeintaan 12 kuukautta. Ks.nollakuponkilainaMV / 27.12.2005
VaR (Value at Risk) VaR on yksi uusimmista tavoista mitata sijoitussalkun kokonaisriskiä. Se kertoo tietyllä todennäköisyydellä tietyssä ajassa rahamäärän, jonka verran sijoitussalkun arvo voi laskea. Käytössä erityisesti pankkien ja vakuutusyhtiöiden riskienhallinnassa. MV / 27.12.2005
Varainsiirtovero Kiinteistön ja arvopaperin luovutuksen yhteydessä valtiolle maksettava vero, entinen leimavero. Pörssiosakkeiden kaupasta varainsiirtoveroa ei makseta. MV / 27.12.2005
Varianssi (variance) Volatiliteetti korotettuna toiseen potenssiin. Mittaa volatiliteetin lailla kuinka paljon arvopaperin tuotto (ja siten välillisesti hinta) liikkuu ylös ja alas. MV / 27.10.2006
VerotusarvoVerotusta varten omaisuuskohteelle verovuonna määrätty euromääräinen arvo. Verotusarvo on yleensä markkina-arvoa alhaisempi.
Velkaantumisaste Kuvaa velkojen ja oman pääoman erien välistä suhdetta, velkaantuneisuutta.
Venture capital Yleisnimitys pääomasijoittajan listaamattomaan yritykseen sijoittamalle pääomalle. Usein käytetään yleisnimitystä riskipääoma. MV / 27.12.2005
Vertailuindeksi (benchmark index) Vertailuindeksi on osakkeen tai rahaston vertailukohde. Rahaston tavoitteena on usein saavuttaa vertailuindeksiä parempi ja/tai vähäriskisempi tuotto. MV / 27.12.2005
Vipurahasto Sijoitusrahasto, joka käyttää johdannaisia sekä lisätuoton tavoitteluun korkeammalla riskillä että salkun suojaamiseen. Ulkomailla myös velan käyttö on mahdollista vivun aikaansaamiseksi.
Voittajan kirous Ilmiöllä viitataan (huonosti informoidun) piensijoittajan taipumukseen saada osakeannissa pienempi allokaatio, kun hinta olisi edullinen ja suurempi, kun hinta on kallis.
Voitto-osuus Sijoitusrahaston omistajilleen jakama osuus. Usein vain tuottorahastot jakavat voitto-osuuden. MV / 27.12.2005
Volatiliteetti (volatility) Tietyn arvopaperin tuoton keskihajonta. Mittaa kuinka paljon arvopaperin tuotto (ja siten hinta) liikkuu ylös ja alas. Toimii samalla yhtenä sijoituskohteen kokonaisriskin mittarina. Ks. oheinen kuva. MV / 4.10.2006

Välirahoitus eli ns. mezzanine-rahoitus. Välirahoitus on ominaisuuksiltaan oman pääoman ja vieraan pääoman välimuoto. Tällä tarkoitetaan useimmissa tapauksissa sitä, että kyseessä oleva rahoitusmuoto on ensiksi vieraan pääoman ehtoista, mutta se voi myöhemmin muuttua oman pääoman ehtoiseksi. Yleisimmät välirahoituksen muodot ovat vaihtovelkakirjalainat, optiolainat ja pääomalainat. MV / 16.1.2006

W

WACC Weighted-Average Cost of Capital mittaa yrityksen koko pääoman tuottovaatimusta verojen jälkeen. Käytännössä WACC lasketaan ottamalla vieraan ja oman pääoman kustannusten painotettu keskiarvo. Vieraan pääoman laskennassa täytyy ottaa huomioon verojen vaikutus, koska vieraan pääoman korot voidaan vähentää verotuksessa. MV / 4.12.2005
Warrantti Yrityksen liikkeeseen laskema optiolaina koostuu kahdesta osasta: warranteista eli optiotodistuksista ja varsinaisesta lainasta. Nämä voidaan erottaa ja myydä erikseen. Nykyään warrantteja lasketaan myös liikkeelle sellaisenaan kolmansien osapuolten taholta ja niillä käydään kauppaa pörssissä. Tällöin kyseessä on lähinnä optio, jolla on pitkä juoksuaika. MV / 21.12.2005

Y

Yhdistelmärahasto Sijoitusrahasto, joka sijoittaa sekä osakkeisiin että korkoinstrumentteihin. Sijoitussuhde määräytyy salkunhoitajan näkemyksen ja markkinatilanteen mukaan rahaston sääntöjen antamissa puitteissa.  MV / 21.12.2005
Yhteiskuntavastuu (Corporate Social Responsibility, CSR) Yrityksen yhteiskuntavastuu on yrityksen osoittamaa vastuuta eri sidosryhmistä. Yhteiskuntavastuu jaetaan useisiin osa-alueisiin (ks. oheinen kuva). Viimeisten vuosien aikana on yleistynyt yhteiskuntavastuun jaottelu ns. ESG-tarkastelun kautta. Tänä päivänä yhä useammat yritykset tekevät erillisen CSR-raportin yhteiskuntavastuuseen liittyvistä toimistaan. MV / 6.4.2023

Yrityksen yhteiskuntavastuun osat

Yhteisösijoittaja Arvopaperimarkkinoilla suurilla erillä kauppaa käyvä yhteisö tai säätiö, myös sijoitusrahasto. Käytetään myös nimitystä institutionaalinen sijoittaja. MV / 27.12.2005
Yhtiöveron hyvitysjärjestelmä eli avoir fiscal. Järjestelmä, jossa poistetaan yritystulon kaksinkertainen verotus hyvittämällä yhtiön maksama tulovero osakkaan verotuksessa. Osingonsaajan ei tarvitse maksaa veroa osingoista, jos yrityksen maksama vero on yhtä suuri kuin saajan maksettavaksi tuleva vero. Suomen verotuksessa luovuttiin suurelta osalta avoir fiscalista 2006. MV / 27.12.2005
Yksityistäminen (privatization) Kunnan tai valtion omistaman yrityksen muuttaminen osittain tai kokonaan yksityisten omistamaksi. MV / 21.12.2005
Yleisindeksi (general index) Arvopaperimarkkinoiden hintatason kokonaistilannetta kuvaava suhdeluku, joka kuvaa esimerkiksi pörssin päälistan osakkeiden kurssikehitystä. Suomessa OMX Helsinki -indeksiä tai OMX Helsinki, painorajoitettu -indeksiä pidetään yleisesti parhaina kotimaisina yleisindekseinä. Yleisindeksiä käytetään yleisesti myös markkinaportfolion kehityksen mittarina. MV / 21.12.2005
Yleisölaina Joukkolaina, jonka liikkeellelaskija voi olla valtio, kunta tai yritys ja joka on suunnattu usein tavallisille sijoittajille. MV / 16.1.2010
Ylimerkintä Arvopaperia merkintään osakeannissa yli tarjotun määrän. Osakeannissa ylimerkintä johtaa tavallisesti sijoittajien alustavasti tekemien merkintäsitoumusten määrän leikkaamiseen, jolloin jokainen saa vain osan merkitsemiensä osakkeiden määrästä.  MV / 21.12.2005
Yritystodistus Lyhyen aikavälin (usein 30-50 päivää) velkakirja. Yleensä suuren yrityksen liikkeelle laskema sijoitustodistus, joka on käytännössä nollakuponkilaina. Lainojen nimellisarvot ovat usein minimissään 100 000 euroa. Koska yrityksen laskevat niitä liikkeelle jatkuvasti, lasketaan na liikkeelle dokumentoinnin ja kustannusten pienentämiseksi usein ns. yrityslainaohjelman puitteissa. MV / 21.7.2013

Z

Zero Coupon Bond Katso nollakuponkilaina.

<!–Å
–>

Ä

Äänioikeus Osakkeet tuottavat omistajalleen äänioikeuden yrityksen yhtiökokouksessa. MV / 4.12.2005

Ö

Öljyfutuuri Öljyfutuuri on futuurien tapaan sopimus, jossa toinen ostaa toiselta osapuolelta öljyä sovittuna tulevaisuuden hetkenä hintaan, joka määrätään futuurissa. Toisin sanoen, kauppahinta sovitaan futuurissa ennen toimitusta. Jos futuurihinta on spot-hinnan yläpuolella, odottavat markkinat öljyn hinnan nousevan. Maailman kuuluisin öljyfutuurien kaupankäyntipaikka on New York Merchantile Exchange (NYMEX). MV / 4.12.2005